مقایسه اى اجمالى بین نظرهاى مختلف فقها

مقایسه اى اجمالى بین نظرهاى مختلف فقها

مقايسه اى اجمالى بين نظرهاى مختلف فقها

هـمان گونه که ملاحظه مى شود, فقهاى اسلام در مسأله ازدواج مرتد در بعضى از مسائل متفقند ودر بـعضى ديگر اختلاف نظر دارند, فى المثل , در اين که زن مسلمان نمى تواند با مردان مشرک وغـيـر اهـل کـتـاب ازدواج کند, همه فقهاى اسلام وبلکه همه پيروان اديان الهى اتفاق نظر دارند وبـالـطـبع همگان معتقدند که يکى از آثار مترتب بر مسأله ارتداد, حرمت وجدايى همسران افراد مرتد خواهد بود وب.

وامـا در بعضى از مسائل ارتداد وآثار آن , اختلاف نظر وجود دارد, چه اين که اولا بر خلاف علماى يـهود ومسيحيت که تفاوتى بين گروههاى بيگانه مذهبى قائل نشده ونه تنها اختلاف در دين را مـانـع ازدواج وبـقاى عقد نکاح دانسته اند, بلکه اختلاف در مذهب وحتى فرقه را نيز مانع صحت ازدواج قرار داده اند.

در اسـلام بـه اعتقاد همه فقهاى اسلام , همه فرق اسلامى مى توانند با يکديگر ازدواج نموده وبلکه ازدواج مـردان مـسلمان با پيروان اديان الهى نيز بلامانع خواهد بود, بنابراين , آثار مسأله ارتداد در اسـلام بسيار محدودتر از ديگر شرايع الهى است , هر چند دامنه مباحث فقهى آن قهرا گسترده تر اسـت , وثـانيا در مذاهب اسلامى معمولا آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنان متفاوت است ودر حالى که در ديگر اديان الهى از اين جهت نيز تفاوتى وجود ندارد.

Powered by TayaCMS