ب - احکام مصدود

ب - احکام مصدود

ب - احکام مصدود

مسأله 1055) کسى که براى انجام عمره محرم شده، هرگاه دشمن يا عاملى مشابه آن مثلاً مأموران حکومت مانع رفتن او به مکّه شوند و راه ديگرى هم نباشد يا اگر باشد نتواند از آن راه برود، مى‌تواند در همان محلّى که جلوى او را گرفته‌اند حتّى اگر خارج از حرم باشد يک شتر يا يک گاو يا يک گوسفند قربانى کند و از احرام خارج شود و احتياط واجب آن است که قربانى را به نيّت تحليل انجام دهد. و نيز بنابر احتياط واجب قدرى از مو يا ناخن خود را بگيرد يا سرش را بتراشد. در اين صورت همه محرّمات احرام حتّى مسايل جنسى بر او حلال مى‌شود.

مسأله 1056) اگر کسى براى عمره احرام بست و وارد مکّه شد و دشمن يا کسى ديگر او را از بجا آوردن اعمال عمره منع کرد، حکم مسأله پيش را دارد، ولى اگر تنها مانع طواف يا سعى او شوند در صورتى که بتواند نايب بگيرد احتياط آن است که هم نايب بگيرد و هم به وظيفه مصدود عمل کند.

مسأله 1057) اگر کسى به علّت بدهکارى حبس شود يا از روى ظلم او را حبس نمايند بايد به وظيفه مصدود عمل کند.

مسأله 1058) اگر از محرمى که مى‌خواهد وارد مکهّ شود براى ورود به مکّه يا انجام اعمال در مکّه پول يا مالى درخواست کنند اگر بتواند بايد بپردازد، مگر اين که پرداختن پول يا مال برايش حرج داشته باشد و اگر پول نداشته باشد يا پرداخت آن برايش حرجى باشد، ظاهراً حکم مصدود را دارد.

مسأله 1059) اگر راه را بر کسى ببندند ولى راه ديگرى باشد که بتواند از آن راه برود و مخارج رفتن از آن مسير را هم داشته باشد بايد در حال احرام باقى بماند و از آن راه برود. و اگر از آن راه رفت و حجّ او فوت شد بايد عمره مفرده بجا بياورد و از احرام خارج شود.

مسأله 1060) کسى که او را از رفتن از يک راه بازداشته‌اند نمى‌تواند تنها با احتمال اين که اگر از راه ديگرى برود حجّش فوت مى‌شود، به وظيفه شخص مصدود عمل کند و از احرام خارج شود، بلکه بايد از آن راه برود و اگر حجّش فوت شد با عمره مفرده از احرام بيرون بيايد.

مسأله 1061) کسى که به علّت مصدود شدن نتوانسته به مکّه بيايد يا نتوانسته اعمال را به پايان برساند يا از بجا آوردن اعمالى که حتّى ترک غير عمدى آن موجب بطلان حج مى‌شود، معذور بوده هرگاه به دستورى که در مسأله 1055 گفته شد عمل کند از احرام خارج شده است و چيزى بر عهده او نيست ولى اگر حجّ از قبل بر او مستقرّ شده يا در سال بعد مستطيع باشد و حجّ واجب را بجا نياورده باشد، بايد پس از برطرف شدن مانع دوباره به حجّ برود و اعمالى که انجام داده کفايت از حجّت‌الاسلام نمى‌کند.

مسأله 1062) اگر مصدود نه قربانى داشته باشد و نه پول آن را بايد تا زمانى که قادر بر قربانى يا انجام اعمال شود در حال احرام باقى بماند. و براى بيرون آمدن از احرام براى کسى که قادر به قربانى نيست عمره مفرده هم کفايت مى‌کند و لازم نيست حتماً حجّ بجا بياورد.

Powered by TayaCMS