وصیت

وصیت

وصيت

سوال :

آيا تأخير در انجام وصيّت ميت جايز است ؟

جواب :

تأخير در انجام وصيت جايز نيست .

سوال :

وضعيت وصيت ما زاد بر ثلث ميتي که فرزند صغير دارد آيا نافذ ميباشد يا نه؟

جواب :

اگر ورثه کبار اجازه بدهند در مقدار سهم خودشان وصيت نافذ است.

سوال :

شخصي از دنيا رفته واز زندگي دنيا يک باب منزل مسکوني دارد، داراي هفت فرزند مي باشد، واين فرزندان جز همين يک باب منزل هم سر پناهي ندارند، شخص متوفي وصيت کرده ?/? از داراي اش را خرج اوکنند.

سوال اينجاست که بايد خانه بفروشد و1/3 را خرج کنند. در صورت فروش خانواده آواره شده وچون منبع در آمد ثابتي هم ندارند به مشکلات بسياري برخورد مي نمايند. سوال ديگر اينکه از آنجايي که پدر خانواده مغروض بوده مبالغي هم جهت تسويه به طلبکاران پرداخت شده است. آيا مي توان اين مبالغ را جز آن 1/3 دانست؟

جواب :

1- بايد وصيت عمل شود.

2- نمي شود از ثلث بپردازند بلکه ابتدا ديون را بدهند وسپس ثلث را جدا کنند وما بقي را تقسيم کنند.

سوال :

اگر شخصى وصيت کند که او را در مکانى (قبرستان قديم شهر) دفن کنند ولى بعد از فوت دفن کردن در آن قبرستان ممنوع مى شود و او را در قبرستان ديگرى دفن مى کنند. اما بعد از يک سال دفن کردن در قبرستان قديم (يعنى جايى که ميت براى دفن وصيت کرده بود) آزاد مى شود. حال انتقال ميت از جايى که هم اکنون هست به قبرستان قديم شهر چه حکمى دارد؟

جواب :

جايز نيست.

سوال :

ايا اهدا قلب و يا کليه و ديگر اعضاء اشکال شرعي دارد؟

جواب :

اگر وصيت کرده باشدکه قلب يا کليه اش را بعد از فوت به ديگري بدهند در صورتي که حفظ حيات مسلماني بران متوقف نباشد نفوذ وصيت و جواز قطع محل اشکال است.

سوال :

ايا ثلث مال را مطابق قيمت زمان فوت بايد محاسبه کرد يا به قيمت روز ايا ثلث مال را وصي بايد طبق وصيت خرج کند يا ورثه هر يک مقداري از ان را ميتواندطبق وصيت خرج کنند؟

جواب :

به قيمت روز ، بايد با موافقت وصي باشد.

سوال :

اگر وارث به ثلث احتياج مبرم داشته باشد ميتواند آنرا مصرف کرده و سپس به مرور آنرا ماهيانه يا ساليانه طبق وصيت خرج کند؟

جواب :

جايز نيست و تاخير در انجام وصيت نيز جايز نيست.

سوال :

شخصي وصيت نموده بعد از فوت وي 5 ، 8 سهم از 17 ملکي وي از يک شرکت با مسؤوليت محدود در اختيار يکي از بنيادهاي خيريه قرار گرفته تا به مصرف محرومين وفقرا تحت حمايت نهاد موصوف برسد متعاقباً پس از فوت موصي وراث نيز وصيت را تنفيذ نموده اند ليکن مطابق ماده 102 قانون تجارت مصوب 1309 هر گونه انتقال سهام شرکت با مسؤوليت محدود منوط به رضايت سه چهارم شرکاي شرکت مي باشد .

به نظر مرجع معظم آيا قانون موصوف تسري به وصيت دارد واصولاً شمول قانون موصوف بر وصيت يا وقف شرعي است يا خير ؟ اگر شرکاي شرکت در فرض قانون راضي به وصيت موصي نباشد آيا وصيت باطل است وقابل عمل نيست؟ با وجود تأکيدات شارع مقدس بر انجام وصاياي ميت تکليف وصيت مذکور که بنفع محرومين است چيست ؟

جواب :

1 ـ تشخيص شمول قانون وعدم آن وظيفه کارشناس است واز نظر شرعي اگر قانون شامل باشد وشرکت بر اساس قانون تأسيس شده باشد وبه عنوان شرط ضمني لازم الإجرا است 2 ـ مي توانند ورثه در آمد آن مقدار از سهام را به بنياد مذکور بدهند ودر يک سند قانوني ثبت کند که گر چه رسماً سند منتقل نشده است ولي اين مقدار از سهام ملک اين بنياد است ومنافع آن به آنجا داده شود .

سوال :

لطفا بفرماييد در وصيت تمليکي اگر موصي مال غير را به اعتبار اينکه در آينده آن مال را تملک خواهد نمود مورد وصيت قرار دهد اين وصيت صحيح است يا خير؟

جواب :

اگر بعد از تملک آن وصيت سابق را ابقاء کند صحيح است.

سوال :

اگر شخصي به هنگام وفات وصيت نامه نداشته باشد تکليف ارثيه چيست؟

جواب :

اگر ميت بدهي يا حجي به گردن داشته باشد مي دهند و مابقي را بين ورثه تقسيم مي کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

وصیت

No image

وصیت

No image

وصیــت

No image

وصیت

استفاءسایر مراجع

No image

احکام وصیّت‌

جدیدترین ها در این موضوع

No image

وصیت

No image

وکالت

No image

وسواس

No image

وقت افطار

No image

ورزش

پر بازدیدترین ها

No image

وضو

No image

وسواس

No image

وام

No image

وقف

No image

وکالت

Powered by TayaCMS