پاورقی

پاورقی

1) سوره نور، آيه 3.

2) سوره نور، آيه 4.

3) سوره نور، آيه 19.

4) سوره نور، آيات 28 - 27.

5) سوره نور، آيات 31 - 30.

6) سوره نور، آيه 31.

7) سوره نور، آيه 58.

8) سوره نور، آيه 59.

9) سوره نور، آيه 60.

10) سوره احزاب، آيه 32.

11) سوره احزاب، آيه 33.

12) سوره بقره، آيه 235.

13) سوره نور، آيه 32.

14) سوره نور، آيه 33.

15) سوره مؤمنون، آيات 7 - 5.

16) سوره نور، آيه 58.

17) سوره نور، آيه 59.

18) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌157، از ابواب مقدّمات نکاح، باب 119،حديث‌2.

19) سوره نور، آيات 31 - 30.

20) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌145، ابواب مقدّمات نکاح وآداب آن، باب 109،حديث 1.

21) همان، حديث 3.

22) همان، ص‌139، ابواب مقدّمات نکاح وآداب آن، باب 104، حديث 8.

23) تفسير الميزان، ج‌15، ص‌115، به نقل از کافى.

24) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌133، ابواب مقدّمات نکاح وآداب آن، باب‌98،حديث 1.

25) همان، حديث 4.

26) سوره نور، آيه 60.

27) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌144، باب 107، حديث 1.

28) سوره نور، آيه 31.

29) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌169، باب 126، حديث 3.

30) همان، حديث 2.

31) سوره احزاب، آيه 32.

32) سوره نور، آيه 31.

33) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌173، باب 131، حديث 1.

34) همان.

35) همان، ص‌174، باب 132، حديث 1.

36) همان، ص‌177، باب 136، حديث 2.

37) همان، ص‌151، باب 115، حديث 1.

38) همان، ج‌14، ص‌151، باب 115، حديث 2.

39) بنگريد به حديث قبلى امام صادق‌عليه السلام.

40) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌59، ابواب مقدّمات نکاح وآداب آن، باب‌36،حديث‌1.

41) همان، حديث 3.

42) همان، ص‌61، ابواب مقدمات نکاح وآداب آن، باب 36، حديث 11.

43) همان، ص‌59، حديث 5.

44) سوره نور، آيه 32.

45) سوره روم، آيه 21.

46) سوره نساء، آيه 1.

47) مستدرک الوسائل، ابواب مقدّمات نکاح، باب 1، حديث 15.

48) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌3، ابواب مقدّمات نکاح وآداب آن، باب 1،حديث 4.

49) همان، ص‌5، حديث 12.

50) سوره ذاريات، آيه 49.

51) سوره فاطر، آيه 11.

52) سوره نور، آيه 32.

53) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌25، باب 11، حديث 4.

54) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌3، باب 1، حديث 3.

55) همان، حديث 6.

56) همان، ص‌5، باب 1، حديث 9.

57) سوره روم، آيه 21.

58) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌5، باب 1، حديث 10.

59) همان، ص‌6، حديث 15.

60) همان، ص‌7، باب 2، حديث 2.

61) همان، ص‌8، باب 2، حديث 7.

62) همان، ص‌7، حديث 3.

63) سوره بقره، آيه 221.

64) سوره ممتحنه، آيه 10.

65) سوره مائده، آيه 5.

66) وسائل‌الشيعه، ج‌14، ص‌413، ابواب‌آنچه به‌سبب کفر حرام مى‌شود، باب‌2،حديث 4.

67) همان، ص‌412، باب 2، حديث 1.

68) همان، ص‌415، باب 4، حديث 2.

69) همان، ص‌416، ابواب آنچه با کفر حرام مى شود، باب 5، حديث 4.

70) همان، ج‌14، ص‌422، باب 9، حديث 6.

71) همان، ص‌421، باب 9، حديث 3.

72) همان، ج‌18، کتاب الحدود، ابواب حد المرتد، ص‌545، باب 1، حديث 3.

73) سوره نساء، آيه 23.

74) سوره نساء، آيه 23.

75) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌80، ابواب ما يحرم بالرضاع، باب 1، حديث 1.

76) همان، ص‌282، باب 2، حديث 1.

77) همان، ص‌283، حديث 2.

78) وسائل الشيعه، ج 14، ص‌302، ابواب آنچه با رضاع حرام مى شود، باب 9،حديث 1.

79) مستدرک الوسائل، ج‌2، ص‌574، کتاب النکاح، ابواب مايحرم بالرضاع،باب 11، حديث 1.

80) سوره نساء، آيه 23.

81) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌289، ابواب آنچه با رضاع حرام مى‌شود، باب 3،حديث 1.

82) همان، حديث 2.

83) همان، ص‌282، ابواب آنچه با رضاع حرام مى شود، باب 2، حديث 1.

84) همان، ص‌290، باب 4، حديث 1.

85) سوره بقره، آيه 233.

86) قطعه‌ايست از يک روايت طويل در: وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌290،باب 5، حديث 1.

87) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌291، باب 5، حديث 4.

88) همان، حديث 5.

89) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌294، باب 6، حديث 2.

90) همان، ص‌295، باب 6، حديث 7.

91) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌300، باب 8، حديث 6.

92) همان، حديث 5.

93) همان، حديث 7.

94) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌306، باب 16، حديث 1.

95) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌302، باب 10، حديث 1.

96) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌177، باب احکام اولاد، باب 70، حديث 5.

97) همان، ج‌15، ص‌184، باب 75، حديث 1.

98) همان، ص‌185، باب 76، حديث 1 .

99) همان، ص‌187، باب 77، حديث 1.

100) همان، ص‌188، باب 78، حديث 1 .

101) همان، حديث 4.

102) همان، حديث 6.

103) همان، ج‌15، ص‌189، باب 79، حديث 1.

104) همان، ص‌191، باب 81، حديث 3.

105) دو گونه زن محرم در ميان است. محرم سببى که سبب تحريم جز پيوندخويشاوندى نسبى است که در شرع مفصل آمده است همچون مادر زن،ومحرم نسبى که پيوند خويشاوندى ورابطه نسب، سبب تحريم است همچون‌مادر وخواهر.

106) سوره فرقان، آيه 54.

107) سوره نساء، آيات 23 - 22.

108) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌313، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام شود.باب 2، حديث 2.

109) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌323، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام شود،باب 6، حديث 3.

110) سوره نساء، آيه 23.

111) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌356، باب 20، حديث 7.

112) همان، ص‌375، باب 30، حديث 1.

113) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌326، باب 8، حديث 1.

114) همان، ص‌327، باب 8، حديث 8.

115) همان، ص‌330، باب 11، حديث 1.

116) سوره نساء، آيه 23.

117) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌366، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام‌گردد، باب 24، حديث 1.

118) همان، ص‌367، باب 24، حديث 4.

119) همان، ص‌368، باب 25، حديث 2.

120) سوره بقره، آيه 235.

121) سوره بقره، آيه 230.

122) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌345، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام‌گردد، باب 17، حديث 3.

123) همان، ص‌350، باب 17، حديث 22.

124) همان، ص‌347، باب 17، حديث 10.

125) همان، ج‌2، کتاب الطهارة ابواب حيض، ص‌596، باب 47، حديث 1.

126) طلاق بائن طلاقى است که به موجب آن شوهر حق ندارد به همسر سابقش‌رجوع کند مگر با عقد جديد، اما طلاق رجعى خلاف آن است، يعنى مردمى‌تواند تا همسرش از عده خارج نشده، هرگاه اراده کرد به همسرش رجوع‌کند.

127) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌341، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام‌گردد، باب 16، حديث 1.

128) همان، حديث 2.

129) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌347، باب 17، حديث 14.

130) همان، ج‌15، ص‌117، ابواب احکام الاولاد، باب 17، حديث 11.

131) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌378، باب 31، حديث 1.

132) همان، ج‌9، ص‌89، ابواب محرمات احرام، باب 14، حديث 1.

133) همان، ص‌92، باب 15، حديث 3 .

134) وسائل الشيعه، ج‌9، ص‌91، باب 15، حديث 2 .

135) سوره نور، آيه 3.

136) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌335، ابواب آنچه با مصاهره حرام گردد، باب 13،حديث 2.

137) همان، ص‌334، باب 12، حديث 6.

138) همان، ج‌14، ص‌333، باب 12، حديث 2.

139) همان، ص‌331، ابواب 11، حديث 4.

140) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌339، باب 15، حديث 1.

141) همان، ص‌340، باب 15، حديث 7.

142) همان، ص‌339، باب 15، حديث 2.

143) سنن بيهقى، ج‌7، ص‌170، به نقل از مستمسک العروة الوثقى .

144) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌353، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام‌گردد، باب 19، حديث 1.

145) همان، حديث 2 .

146) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌194، ابواب عقد النکاح واولياء العقد باب 1،حديث 2.

147) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌194، ابواب عقد النکاح واولياء العقد، باب 1،حديث 3 .

148) همان، ص‌195، حديث 6 .

149) سوره نساء، آيه 21.

150) عاقد فضولى؛ عاقدى است که صيغه عقد را بدون اذن ولى براى خود ياديگرى جارى کند وتفصيل بيشتر آن بزودى خواهد آمد.

151) اين اصطلاح به انسانى اطلاق مى‌شود که به سبب عدم خردورزى درتصرفات مالى وعدم درک مصلحت خويش حتى پس از رسيدن به سن بلوغ،توانايى تصميم‌گيرى براى خود را ندارد. خداوند مى‌فرمايد )وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَأَمْوالَکُم( واموالتان را در اختيار سفيهان قرار ندهيد.

152) خيار فسخ" يعنى اينکه عاقد، صحيح بودن خود عقد را معلق به تحقيق‌يافتن شرطى بکند، بطوريکه اگر آن شرط تحقق نيافت، عقد فسخ شود.

153) مهر المثل، همان مهريه عادى است که معمولاً براى نظاير وهمتاهاى اين زن‌تعيين مى‌شود که مهر او پيش از انقضاى مدت مهريه فسخ شده است.

154) سوره بقره، آيه‌232.

155) سوره بقره، آيه 237.

156) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌201، من ابواب عقد النکاح واولياء العقد، باب 3،حديث 1.

157) همان، ص‌205، باب 4، حديث 2.

158) همان، ص‌206، باب 5، حديث 1 .

159) همان، ج‌14، ص‌207، باب 6، حديث 3.

160) همان، ص‌211، باب 7، حديث 1.

161) زن بيوه اصطلاحاً به زنى گفته مى‌شود که به سبب طلاق يا مرگ شوهر، از اوجدا شده باشد.

162) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌211، ابواب عقد النکاح، باب 7، حديث 3 .

163) همان، ص‌523، ابواب نکاح العبيد، باب 24، حديث 1.

164) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌226، ابواب عقد النکاح، باب 23، حديث 3.

165) همان، باب 23، حديث 1.

166) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌228، باب 25، حديث 2.

167) سوره نساء، آيه 4.

168) سوره نساء، آيات 21 - 20.

169) سوره بقره، آيه 237 - 236.

170) سوره نساء، آيه 19.

171) سوره نساء، آيه 4.

172) سوره نساء، آيه 20.

173) سوره نساء، آيه 21.

174) سوره بقره، آيات 237 - 236.

175) سوره نساء، آيه 19.

176) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌23، ابواب المهور، باب 11، حديث 10.

177) همان، ج‌15، ص‌1، ابواب المهور، باب 1، حديث 2.

178) همان، حديث 3.

179) همان، ص‌19، باب 9، حديث 1 .

180) همان، ص‌3، باب 2، حديث 1.

181) همان، ج‌15، ص‌12، باب 7، حديث 2 .

182) همان، ص‌14، باب 8، حديث 2.

183) همان، ص‌4، باب 3، حديث 2 .

184) همان، ص‌36، باب 25، حديث 2.

185) سوره نساء، آيه 34.

186) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌26، باب 16، حديث 1.

187) همان، ص‌21، باب 11، حديث 1.

188) همان، ج‌15، ص‌20، باب 10، حديث 1.

189) همان، ص‌50، باب 40، حديث 4.

190) همان، ص‌29، باب 20، حديث 1.

191) همان، ص‌24، باب 12، حديث 1 .

192) همان، ج‌15، ص‌32، باب 21، حديث 4 .

193) همان، ص‌31، باب 21، حديث 1 .

194) همان، ص‌36، باب 25، حديث 2.

195) همان، ج‌15، ص‌43، باب 34، حديث 1 .

196) همان، ص‌36، باب 26، حديث 1 .

197) همان، ص‌55، باب 48، حديث 7.

198) همان، ج‌15، ص‌58، باب 49، حديث 7.

199) همان، ص‌26، باب 15، حديث 1.

200) سوره حجّ، آيه 78.

201) قَرَن( يا )عفل( به گوشت، استخوان يا غده‌اى گفته مى‌شود که در دهانه رحم‌زن باشد ومانع نزديکى ويا موجب تنفر وناتوانى جنسى در مرد گردد.

202) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌592، ابواب العيوب، باب 1، حديث 1 .

203) همان، ص‌593، باب 1، حديث 3.

204) همان، ص‌594، باب 1، حديث 7.

205) همان، ج‌14، ص‌607، باب 12، حديث 1.

206) همان، باب 12، حديث 2.

207) همان، ص‌610، باب 14، حديث 1.

208) همان، ص‌614، باب 16، حديث 1.

209) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌593، ابواب العيوب والتدليس، باب 1، حديث 2.

210) همان، باب 1، حديث 3 .

211) همان، ج‌14، ص‌593، باب 1، حديث 5 .

212) همان، ص‌594، باب 1، حديث 7 .

213) همان، ص‌603، باب 8، حديث 2.

214) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌612، باب 14، حديث 9.

215) همان، ص‌613، باب 15، حديث 1.

216) همان، ص‌601، باب 6، حديث 1 .

217) سوره بقره، آيه 233.

218) سوره طلاق، آيه 7.

219) سوره نساء، آيه 34.

220) سوره بقره، آيه 229.

221) سوره بقره، آيه 233.

222) سوره طلاق، آيه 7.

223) سوره نساء، آيه 16.

224) سوره نساء، آيه 32.

225) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌223، ابواب النفقات، باب 1، حديث 2.

226) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌226، باب 1، حديث 13.

227) همان، ص‌227، باب 3، حديث 1 .

228) همان، ص‌229، باب 6، حديث 1 .

229) همان، ج‌15، ص‌230، باب 7، حديث 1 .

230) همان، ص‌232، باب 8، حديث 2 .

231) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌240، ابواب المهور، باب 15، حديث 1 .

232) همان، ص‌242، باب 16، حديث 2.

233) همان، ص‌257، باب 25، حديث 2.

234) همان، ج‌15، ص‌259، باب 25، حديث 11.

235) همان، ص‌260، باب 26، حديث 1.

236) سوره فرقان، آيه 67.

237) وسائل الشيعه، ص‌264، باب 29، حديث 6.

238) همان، ص‌248، باب 20، حديث 2 .

239) همان، ج‌15، ص‌249، باب 20، حديث 6.

240) همان، ص‌250، باب 21، حديث 1.

241) همان، ص‌251، باب 21، حديث 5.

242) همان، ص‌252، باب 22، حديث 3.

243) همان، ج‌15، ص‌253، باب 22، حديث 7.

244) همان، ص‌255، باب 23، حديث 7.

245) همان، ص‌255، باب 23، حديث 8 .

246) همان، ص‌256، باب 23، حديث 9.

247) همان، ج‌15، ص‌245، باب 17، حديث 13.

248) سوره نساء، آيه 24.

249) سوره معارج، آيه 31.

250) تفسير الميزان نسخه عربى، ج‌4، ص‌290 .

251) همان، ص‌291 .

252) تفسير فخر رازى، ج‌10، ص‌53 .

253) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌436، ابواب المتعه، باب 1، حديث 2 .

254) همان، ج‌14، ص‌438، باب 1، حديث 7 .

255) همان، ص‌440، باب 1، حديث 23.

256) همان، ص‌442، باب 2، حديث 1 .

257) همان، حديث 6 .

258) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌443، باب 2، حديث 10 .

259) همان، ص‌445، باب 3، حديث 2 .

260) همان، ص‌449، باب 5، حديث 2 .

261) همان، ص‌450، باب 5، حديث 4.

262) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌451، باب 6، حديث 1.

263) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌466، باب 18، حديث 1 .

264) همان، ص‌467، باب 18، حديث 5.

265) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌438، ابواب المتعه، باب 1، حديث 11 .

266) همان، ص‌452، باب 7، حديث 2 .

267) همان، ص‌462، باب 13، حديث 2 .

268) همان، حديث 5.

269) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌452، باب 7، حديث 3 .

270) همان، ج‌14، ص‌453، باب 8، حديث 2 .

271) همان، ص‌454، باب 8، حديث 3 .

272) همان، ص‌455، باب 9، حديث 4 .

273) همان، ج‌14، ص‌333، ابواب ما يحرم بالمصاهره، باب 12، حديث 2 .

274) همان، ص‌456، باب 10، حديث 1 .

275) همان، ص‌458، باب 11، حديث 2 .

276) همان، باب 11، حديث 5 .

277) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌465، باب 17، حديث 1 .

278) همان، باب 17، حديث 3 .

279) همان، ص‌471، باب 21، حديث 5 .

280) همان، ص‌471، باب 21، حديث 8 .

281) همان، ج‌14، ص‌481، باب 27، حديث 1 .

282) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌465، باب 17حديث 1 .

283) همان، ص‌469، باب 20، حديث 1.

284) همان، ص‌471، باب 21، حديث 4 .

285) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌468، باب 19، حديث 1 .

286) همان، ص‌485، باب 32، حديث 1 .

287) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌467، باب 18، حديث 6 .

288) همان، ص‌488، باب 33، حديث 1.

289) همان، ج‌15، ص‌605، ابواب اللعان، باب 10، حديث 1 .

290) همان، ج‌14، ص‌473، باب 22، حديث 3 .

291) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌473، باب 21، حديث 4.

292) همان، ص‌474، باب 21، حديث 7 .

293) همان، ج‌15، ص‌484، ابواب العده، باب 52، حديث 2 .

294) عزل آن است که مرد مانع از آن شود که آبش به رحم زن رسد.

295) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌107، ابواب مقدمات النکاح وآدابه، باب 76،حديث 4 .

296) همان، ج‌14، ص‌105، باب 75، حديث 3 .

297) مستدرک الوسائل، باب‌56، ابواب مقدمات النکاح، حديث 1 .

298) سوره بقره، آيه 228.

299) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌100، باب 71، حديث 1 .

300) سوره بقره، آيه 223.

301) سوره بقره، آيه 222.

302) سوره هود، آيه 78.

303) سوره حجر، آيه 71.

304) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌103، باب 73، حديث 2 .

305) همان، حديث 6 .

306) همان، ج‌14، ص‌102، باب 73، حديث 1.

307) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌70، باب 45، حديث 1.

308) همان، ص‌71، باب 45، حديث 7 .

309) افضاء( يعنى دريدن ديواره فاصل ميان مجراى بول ومجراى حيض بسبب‌آميزش جنسى وشايد شامل هرگونه دريدنى شود که زن را بى فايده کند.

310) نزديکى کردن به شبهه يعنى آميزش جنسى مرد با زنى به گمان اين که اين زن‌براى وى حلال است، ولى بعداً معلوم شود که آن زن براى وى حلال نبوده‌است .

311) سوره آل عمران، آيه 14.

312) سوره نساء، آيه 1.

313) سوره حجرات، آيه 11.

314) سوره آل عمران، آيه 195.

315) سوره نساء، آيه 75.

316) سوره نساء، آيه 3.

317) سوره نساء، آيه 4.

318) سوره نور، آيه 32.

319) سوره بقره، آيه 229.

320) سوره بقره، آيه 231.

321) نور الثقلين، ج‌1، ص‌226، حديث 878 .

322) سوره بقره، آيه 232.

323) سوره بقره، آيه 228.

324) نور الثقلين، ج‌1، ص‌220، حديث 845 .

325) سوره نساء، آيه 128.

326) سوره نساء، آيه 34.

327) نور الثقلين، ج‌1، ص‌478 .

328) نور الثقلين، ج‌1، ص‌478، در روايتى از امام باقرعليه السلام .

329) سوره بقره، آيه 233.

330) سوره بقره، آيه 231.

331) سوره بقره، آيه 232.

332) سوره بقره، آيه 235.

333) الميزان، ج‌2، ص‌256.

334) نور الثقلين، ج‌1، ص‌226.

335) نور الثقلين، ج‌1، ص‌227 .

336) همان .

337) سوره بقره، آيه 222.

338) سوره بقره، آيه 223.

339) سوره بقره، آيات 227 - 226.

340) سوره مجادله، آيات 3 - 2.

341) سوره نساء، آيه 32.

342) سوره نساء، آيه 7.

343) سوره نساء، آيه 19.

344) تفسير الميزان )به زبان عربى(، جلد چهارم، ص‌259 از کتاب الدرر المنثور.

345) سوره نساء، آيات 21 - 20.

346) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌127، باب 93، حديث 1.

347) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌130، باب‌95، حديث 1، به نظر مى‌رسد منظورجايگاههايى است که احتمال اختلاط زن ومرد مى‌رود يا احتمال فتنه وفساد درآن هست يا جاهايى که لهو وفجور در آنها يافت مى‌شود.

348) همان، ص‌132، باب 97، حديث 1 .

349) همان، ص‌133، باب 98، حديث 1 .

350) همان، ص‌133، باب 99، حديث 2.

351) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌142، باب 105، حديث 1.

352) همان، ص‌143، باب 106، حديث 4 .

353) همان، ص‌145، باب 108، حديث 4 .

354) همان، ج‌14، ص‌146، باب 109، حديث 2.

355) همان، ص‌151، باب 115، حديث 2 .

356) همان، ص‌157، باب 118، حديث 1 .

357) همان، ص‌170، باب 127، حديث 2 .

358) همان، ج‌14، ص‌171، باب 128، حديث 1 .

359) همان، ص‌173، باب 131، حديث 1 .

360) همان، ص‌174، باب 132، حديث 1 .

361) همان، ص‌176، باب 136، حديث 1.

362) همان، ج‌14، ص‌185، باب 145، حديث 1 .

363) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌162، باب 123، حديث 1، اين حديث مفصل‌است وما تنها به قدر نياز به آوردن عباراتى بسنده کرديم.

364) همان، ج‌15، )ابواب احکام الاولاد( ص‌95، باب 1، حديث 6 .

365) همان، ص‌96، باب 1، حديث 10.

366) همان، ص‌97، باب 2، حديث 2 .

367) همان، ص‌98، باب 2، حديث 7 .

368) همان، ج‌15، ص‌99، باب 3، حديث 1 .

369) همان، ص‌100، باب 4، حديث 4 .

370) همان، ص‌103، باب 5، حديث 7 .

371) همان، ص‌104، باب 7، حديث 1 .

372) همان، ج‌15، ص‌106، باب 8، حديث 2 .

373) همان، ص‌108، باب 10، حديث 3 .

374) همان، ص‌109، باب 11، حديث 1.

375) همان، ج‌15، ص‌133، باب 32، حديث 2 .

376) سوره مريم، آيه 25.

377) همان، ص‌134، باب 33، حديث 1.

378) همان، ص‌136، باب 34، حديث 1 .

379) همان، ص‌113، باب 14، حديث 7 .

380) همان، ج‌15، ص‌120، باب 20، حديث 1.

381) همان، ص‌121، باب 21، حديث 1.

382) همان، ص‌122، باب 22، حديث 1.

383) همان، ج‌15، ص‌123، باب 22، حديث 5.

384) همان، ص‌124، باب 22، حديث 6.

385) همان، ص‌124، باب 23، حديث 1 .

386) همان، ص‌125، باب 23، حديث 3 .

387) همان، ج‌15، ص‌125، باب 24، حديث 1 .

388) همان، ص‌127، باب 24، حديث 5.

389) همان، ص‌128، باب 26، حديث 1.

390) همان، ص‌129، باب 27، حديث 1.

391) همان، ص‌129، باب 27، حديث 2.

392) همان، ج‌15، ص‌130، باب 28، حديث 1.

393) همان، ص‌136، باب 35، حديث 1.

394) همان، ص‌137، باب 36، حديث 1.

395) همان، ص‌138، باب 36، حديث 2.

396) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌142، باب 36، حديث 15 .

397) همان، ص‌143، باب 38، حديث 1 .

398) همان، ص‌145، باب 39، حديث 3.

399) همان، ص‌146، باب 41، حديث 2.

400) همان، ص‌146، باب 40، حديث 2.

401) همان، ص‌148، باب 43، حديث 1.

402) همان، ص‌152، باب 44، حديث 17.

403) همان، ص‌153، باب 45، حديث 1 .

404) همان، ص‌154، باب 46، حديث 1 .

405) همان، ص‌156، باب 47، حديث 1.

406) همان، ص‌157، باب 48، حديث 1.

407) همان، ص‌161، باب 52، حديث 4.

408) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌164، باب 53، حديث 1.

409) همان، ص‌167، باب 56، حديث 2 .

410) همان، ص‌167، باب 56، حديث 3.

411) همان، ص‌169، باب 59، حديث 1.

412) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌171، باب 63، حديث 1.

413) همان، ص‌174، باب 67، حديث 1.

414) همان، ص‌175، باب 68، حديث 2.

415) همان، ص‌176، باب 69، حديث 1 .

416) همان، ج‌15، ص‌176، باب 70، حديث 1.

417) همان، ص‌180، باب 72، حديث 1.

418) همان، ص‌184، باب 75، حديث 1.

419) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌185، باب 76، حديث 1.

420) همان، ص‌187، باب 77، حديث 1.

421) همان، ص‌187، باب 78، حديث 1.

422) همان، ص‌188، باب 78، حديث 2.

423) همان، ص‌189، باب 79، حديث 2.

424) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌201، باب 88، حديث 3 .

425) همان، ص‌201، باب 88، حديث 4 .

426) همان، ص‌202، باب 89، حديث 1 .

427) همان، ص‌202، باب 89، حديث 2.

428) همان، ص‌204، باب 91، حديث 3.

429) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌198، باب 86، حديث 1.

430) همان، ص‌198، باب 86، حديث 3 .

431) همان، ص‌199، باب 86، حديث 8.

432) همان، ص‌194، باب 83، حديث 1 .

433) وسائل الشيعه، ج‌15، ص‌193، باب 82، حديث 2 .

434) همان، ص‌194، باب 83، حديث 3 .

435) همان، ص‌195، باب 83، حديث 7.

436) همان، ص‌197، باب 84، حديث 6.

437) وسائل‌الشيعه، ج‌14، ص‌2، ابواب مقدمات النکاح وآدابه، باب‌1، حديث‌1.

438) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌5، باب 1، حديث 9.

439) همان، ص‌3، باب 1، حديث 3 .

440) همان، ص‌7، باب 2، حديث 3 .

441) همان، ص‌7، باب 2، حديث 4 .

442) سوره نور، آيه 32.

443) همان، ص‌24، باب 10، حديث 1 .

444) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌9، باب 3، حديث 1 .

445) همان، حديث 2.

446) همان، ج‌14، ص‌10، باب 3، حديث 9.

447) سوره تغابن، آيه 14.

448) همان، ص‌12، باب 4، حديث 4.

449) همان، حديث 6.

450) همان، ج‌14، ص‌21، باب 9، حديث 1.

451) همان، ص‌22، باب 9، حديث 4.

452) سوره نور، آيه 32.

453) همان، ص‌26، باب 12، حديث 1 .

454) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌30، باب 14، حديث 1 .

455) همان، ج‌14، ص‌31، باب‌14، ح‌6 .

456) همان، ص‌33، باب 15، حديث 3 .

457) همان، ص‌33، باب 16، حديث 1 .

458) همان، ص‌37، باب 21، حديث 4.

459) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌39، باب 23، حديث 1.

460) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌39، باب 23، حديث 2.

461) همان، ص‌44، باب 25، حديث 1 .

462) همان، ج‌14، ص‌45، باب 26، حديث 1 .

463) همان، ص‌51، باب 28، حديث 1 .

464) همان، ص‌52، باب 28، حديث 5 .

465) همان، ص‌53، باب 29، حديث 1 .

466) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌54، باب 30، حديث 2.

467) همان، ص‌55، باب 31، حديث 2 .

468) همان، ص‌56، باب 33، حديث 1.

469) الفروع من الکافى، ج‌5، ص‌370.

470) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌67، باب 43، حديث 1 .

471) همان، ج‌14، ص‌64، باب 40، حديث 1 .

472) همان، ص‌65، باب 40، حديث 4.

473) همان، ص‌62، باب 37، حديث 2 .

474) همان، ص‌63، باب 37، حديث 5 .

475) همان، ج‌14، ص‌63، باب 38، حديث 1.

476) همان، ج‌14، ص‌80، باب 54، حديث 1.

477) همان، ص‌80، باب 54، حديث 3.

478) همان، ص‌81، باب 55، حديث 2.

479) همان، ص‌82، باب 55، حديث 5 .

480) همان، ص‌83، باب 56، حديث 4.

481) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌82، باب 56، حديث 3.

482) همان، ص‌73، باب 47، حديث 3 .

483) همان، ص‌188، باب 150، حديث 1.

484) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌75، باب 49، حديث 1.

485) همان، ص‌77، باب 51، حديث 2.

486) همان، ص‌85، باب 59، حديث 6.

487) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌188، باب 150، حديث 1.

488) همان، ص‌87، باب 61، حديث 1.

489) همان، ص‌191، باب 152، حديث 1.

490) وسائل الشيعه، ج‌14، ص‌89، باب 62، حديث 1.

491) همان، ص‌90، باب 64، حديث 1 .

492) همان، ص‌93، باب 65، حديث 1.

493) همان، ص‌189، باب 150، حديث 2.

494) همان، ج‌14، ص‌189، باب 150، حديث 1.

495) همان، ص‌94، باب 67، حديث 2.

496) همان، ص‌188، باب 149، حديث 2 .

497) همان، ص‌189، باب 150، حديث 1.

498) همان، ص‌187، باب 149، حديث 1.

499) همان .

500) همان، ج‌14، ص‌98، باب 69، حديث 3.

501) همان، ص‌189، باب 150، حديث 1 .

502) همان، ص‌99، باب 70، حديث 1.

503) همان، ص‌96، باب 68، حديث 3.

504) همان، ج‌14، ص‌189، باب 150، حديث 1 .

505) همان، ص‌100، باب 71، حديث 2.

506) همان‌ص‌101، باب 72، حديث 5 .

507) همان، ص‌107، باب 77، حديث 2.

508) همان، ص‌111، باب 78، حديث 6.

509) همان، ج‌14، ص‌111، باب 78، حديث 8.

510) همان، ص‌112، باب 79، حديث 2.

511) همان، ص‌126، باب 91، حديث 5 .

512) همان، ج‌14، ص‌116، باب 82، حديث 1، حديث مفصل است وما تنهاقسمتى از آن را آورده‌ايم.

513) همان، ص‌117، باب 83، حديث 1 .

514) همان، ص‌119، باب 86، حديث 4.

515) همان، ج‌14، ص‌122، باب 88، حديث 8 .

516) همان، حديث 6.

517) همان، ص‌120، باب 87، حديث 1، حديث مفصلتر از اين است.

518) همان، ص‌123، باب 89، حديث 1 .

نظر سایر مراجع

No image

پاورقی

No image

پاورقی

پر بازدیدترین ها

No image

الف - شرایط صیغه عقد

No image

ب - شرایط عاقد

No image

تعریف

No image

د - آداب وسنن ولادت‌

No image

تفصیل احکام

Powered by TayaCMS