مقدمه

مقدمه

مقدمه

به خواست‌خداوند متعال و تحت عنايات ائمه معصومين -عليهم‌السلام‌ما براى سهولت در يادگيرى، مسائل و احکام نماز را در سه دسته کلى تقسيم بندى نموده و مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

احکام نماز: - مقدمات نماز - مقارنات يا واجبات نماز - خلل (پيشامدها)

مقدمات نماز: 1- طهارت; 2- پوشش; 3- بر طرف کردن نجاست از بدن; مقدمات‌4- وقت‌شناختن; 5- قبله شناختن;6- مکان نماز گزار از نمازجهت پاک بودن، غصبى نبودن، پست و بلند نبودن، بى‌حرکت‌بودن و...

مقارنات يا واجبات نماز: 1- قيام; 2- نيت; 3- تکبيرة الاحرام; 4- قرائت; 5- رکوع; نماز 6- سجود; 7- تشهد; 8- سلام; 9- ترتيب; 10- موالات;11- صحت تلفظ قرائت و اذکار نماز; 12- ; طمانينه.

خلل (پيشامدها): - خللى که بر اثر انجام مبطلات نماز پيدا مى‌شود - خللى که بر اثر رعايت نکردن مقدمات و واجبات نماز پيدا مى‌شود: - خلل عمدى - خلل غير عمدى: - به خاطر جهل به حکم - به خاطر اضطرار يا اکراه - به خاطر سهو و نسيان - به خاطر شک

توضيح و تشريح هر يک از مباحث‌ياد شده را تحت عناوين ذيل دنبال مى‌کنيم:

بخش اول: وضو و مسائل مربوط به آن

بخش دوم: غسل و مسائل مربوط به آن

بخش سوم: تيمم و مسائل مربوط به آن

بخش چهارم: پوشش

بخش پنجم: وقت‌شناسى

بخش ششم: قبله‌شناسى

بخش هفتم: مکان نمازگزار

بخش هشتم: اذان و اقامه

بخش نهم: نيت

بخش دهم: تکبيرة الاحرام

بخش يازدهم:قيام

بخش دوازدهم: قرائت

بخش سيزدهم: رکوع

بخش چهاردهم: سجود

بخش پانزدهم: تشهد

بخش شانزدهم: سلام

بخش هفدهم: ترتيب

بخش هجدهم: موالات

بخش نوزدهم: صحت تلفظ قرائت و اذکار

بخش بيستم: طمانية

بخش بيست و يکم: خلل (خللى که در نماز رخ مى‌دهد) کتاب حاضر به بررسى هفت‌بخش اول اختصاص دارد و ساير مباحث در جلدهاى بعدى مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

No image

مقدمه

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شرط دوم:

No image

شرط سوم:

No image

شرط چهارم:

No image

شرط پنجم:

پر بازدیدترین ها

No image

شرایط صحت وضو

No image

غسل میت

No image

فرق غروب و مغرب

No image

علل جنابت

Powered by TayaCMS