آداب و احکام حج تمتع

5- قربانى و احکام آن

بعد از رمى جمره در روز عيد واجب است قربانى کند يعنى يک شتر يا گاو و يا گوسفند در منى ذبح کند و چون غالبا گوسفند قربانى مى‌کنند بايد دانسته شود که گوسفند قربانى بايد باحتياط وجوبى يک سال او تمام شده باشد و داخل سال دوم باشد و بايد از هر جهت‌سالم و بى‌عيب باشد يعنى از جهت‌شاخ و دم و تخم و گوش و چشم و دست و پا و غيره بايد نقصى در او نباشد و همچنين بايد لاغر نباشد و بنابر احتياط بايد کچلى هم نداشته باشد ولى اگر گوشش شکاف خورده باشد يا سوراخ باشد ولى ناقص و بريده نباشد اشکال ندارد و همچنين اگر شاخ بيرونى او که مثل غلاف براى شاخ سفيد درونى است‌شکسته باشد و خود شاخ درونى سالم باشد اشکال ندارد.

مسئله: انسان مى‌تواند خودش قربانى را ذبح کند و مى‌تواند نايب بگيرد و نايب بايد شيعه باشد و در وقت ذبح نيت کند براى هر کس که ذبح مى‌کند و دانسته شود که در ذبح کفارات هم لازم است ذابح شيعه باشد.

مسئله: شرکت در قربانى صحيح نيست و بايد هر کس خودش يک قربانى کند.

مسئله: اگر عمدا يا بواسطه عذرى روز عيد قربانى نکرد احتياط واجب آنستکه در ايام تشريق يعنى يازده و دوازده و سيزده ذبح کند و اگر نشد در بقيه ماه ذيحجه.

مسئله: احتياط مستحب آنستکه ذبيحه را سه قسمت کنند يک قسمت را هديه بدهند و يک قسمت را صدقه بدهند و قدرى هم از ذبيحه بخورند و صدقه را به مؤمنين بدهند و لکن چون هيچکدام از اينها واجب نيست اگر صدقه را بفقراى کفار بدهد يا آنکه تمام ذبيحه را بآنها بدهد اشکال ندارد و ضامن سهم فقرا نيست البته احتياط خصوصا در خوردن قدرى از ذبيحه خيلى مطلوب است. ولى واجب نيست.

مسئله: اگر کسى نيابت دارد به شخصى که براى او قربانى بخرد و ذبح کند نايب هم انجام داد پس از آن انسان شک کند که صحيح انجام داده يا نه باين شک اعتنا نکند کافى و صحيح است.

مسئله: اگر کسى قدرت بر قربانى نداشته باشد باين معنى که نه گوسفند دارد و نه پولش را که بخرد و نه اينکه مى‌تواند قرض کند يا از راه ديگرى تهيه نمايد بايد به جاى قربانى سه روز در حج و هفت روز پس از مراجعت از حج روزه بگيرد در اينجا مسائلى هست که چون معمولا واقع نمى‌شود ذکر نکرديم اگر اتفاق افتاد از اهلش سوال کنيد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

3- وقوف به مشعر الحرام

No image

10- طواف نساء

No image

5- قربانى و احکام آن

No image

8- نماز طواف حج

Powered by TayaCMS