آداب و احکام حج تمتع

5- قربانى و احکام آن

بعد از رمى جمره در روز عيد واجب است قربانى کند يعنى يک شتر يا گاو و يا گوسفند در منى ذبح کند و چون غالبا گوسفند قربانى مى‌کنند بايد دانسته شود که گوسفند قربانى بايد باحتياط وجوبى يک سال او تمام شده باشد و داخل سال دوم باشد و بايد از هر جهت‌سالم و بى‌عيب باشد يعنى از جهت‌شاخ و دم و تخم و گوش و چشم و دست و پا و غيره بايد نقصى در او نباشد و همچنين بايد لاغر نباشد و بنابر احتياط بايد کچلى هم نداشته باشد ولى اگر گوشش شکاف خورده باشد يا سوراخ باشد ولى ناقص و بريده نباشد اشکال ندارد و همچنين اگر شاخ بيرونى او که مثل غلاف براى شاخ سفيد درونى است‌شکسته باشد و خود شاخ درونى سالم باشد اشکال ندارد.

مسئله: انسان مى‌تواند خودش قربانى را ذبح کند و مى‌تواند نايب بگيرد و نايب بايد شيعه باشد و در وقت ذبح نيت کند براى هر کس که ذبح مى‌کند و دانسته شود که در ذبح کفارات هم لازم است ذابح شيعه باشد.

مسئله: شرکت در قربانى صحيح نيست و بايد هر کس خودش يک قربانى کند.

مسئله: اگر عمدا يا بواسطه عذرى روز عيد قربانى نکرد احتياط واجب آنستکه در ايام تشريق يعنى يازده و دوازده و سيزده ذبح کند و اگر نشد در بقيه ماه ذيحجه.

مسئله: احتياط مستحب آنستکه ذبيحه را سه قسمت کنند يک قسمت را هديه بدهند و يک قسمت را صدقه بدهند و قدرى هم از ذبيحه بخورند و صدقه را به مؤمنين بدهند و لکن چون هيچکدام از اينها واجب نيست اگر صدقه را بفقراى کفار بدهد يا آنکه تمام ذبيحه را بآنها بدهد اشکال ندارد و ضامن سهم فقرا نيست البته احتياط خصوصا در خوردن قدرى از ذبيحه خيلى مطلوب است. ولى واجب نيست.

مسئله: اگر کسى نيابت دارد به شخصى که براى او قربانى بخرد و ذبح کند نايب هم انجام داد پس از آن انسان شک کند که صحيح انجام داده يا نه باين شک اعتنا نکند کافى و صحيح است.

مسئله: اگر کسى قدرت بر قربانى نداشته باشد باين معنى که نه گوسفند دارد و نه پولش را که بخرد و نه اينکه مى‌تواند قرض کند يا از راه ديگرى تهيه نمايد بايد به جاى قربانى سه روز در حج و هفت روز پس از مراجعت از حج روزه بگيرد در اينجا مسائلى هست که چون معمولا واقع نمى‌شود ذکر نکرديم اگر اتفاق افتاد از اهلش سوال کنيد.

Powered by TayaCMS