مستحبات وقوف در عرفات

مستحبات وقوف در عرفات

مستحبات وقوف در عرفات

در وقوف در عرفات چند چيز مستحب است، و اين مستحبات زياد است که ما بعضى از آنها را ذکر مى کنيم، و از جمله آنها:

(1) با طهارت بودن در حال وقوف.

غسل نمودن هنگام ظهر.

خود را فارغ نمودن براى دعا و توجه به خدا.

وقوف سخص در طرف دست چپ کوه و پائين آن قرار گيرد.

دو نماز ظهر و عصر را پشت سر هم بخواند به يک اذان و دو اقامه.

هر مقدار که بتواند دعا بخواند، چه ادعيه مرويه و چه غير آنها، و افضل ادعيه مرويه است، و از جمله ادعيه مرويه:

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

مستحبات وقوف در عرفات

No image

مستحبات وقوف در عرفات

پر بازدیدترین ها

No image

واجبات طواف

No image

15ـ کشتن جانوران بدن

No image

تروک احرام

No image

17 ـ روغن مالى بدن

Powered by TayaCMS