حج مستحبى

حج مستحبى

حج مستحبى

مسأله 130 : مستحب است کسى که مى تواند حج نمايد به حج برود ، هر چند مستطيع نباشد ، يا آنکه مستطيع شده و حجة الاسلام را به جا آورد و مستحق است تکرار حج در هر سال براى کسى که توانائى آن را داشته باشد .

مسأله 131 : شايسته است براى کسى که از مکه برگشته است اين که نيت بازگشت به حج نمايد ، بلکه نيت بازنگشتن ـ آنچنانکه در بعضى از روايات آمده است ـ مرگ را نزديک ميکند .

مسأله 132 : مستحب است انسان کسى را که استطاعت حج رفتن ندارد به حج بفرستد ، و همچنين اگر وثوق و اطمينان داشته باشد که اگر براى رفتن به حج قرض نمايد مى تواند بعداً قرض خود را ادا کند ، مستحب است براى رفتن به حج قرض نمايد ، و خرج زياد نمودن در حج مستحب است .

مسأله 133 : اگر از سهم فقراء زکات به فقير بدهند جايز است که آن را در حج مستحبى مصرف نمايد .

مسأله 134 : هر گاه زن شوهر دار خواسته باشد حج مستحبى به جا آورد بايد با اذن شوهر باشد ، و همچنين زنى که در عده رجعى باشد ، ولى زنى که از شوهر خود طلاق بائن گرفته و در عدّه است اذن شوهر در حج او معتبر نيست ، و جايز است براى زنى که شوهرش وفات نموده در عدّه وفات حج نمايد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

حج مستحبى

No image

حج مستحبى

پر بازدیدترین ها

No image

تروک احرام

No image

واجبات طواف

No image

احکام نیابت

No image

15ـ کشتن جانوران بدن

Powered by TayaCMS