مسائل متفرقه ازدواج و زناشویی‌ (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

مسائل متفرقه ازدواج و زناشویی‌ (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

مسائل متفرقه زناشويى

مسأله 2438 :

کسى که به واسطه نداشتن زن به حرام مى افتد ، واجب است زى بگيرد .

مسأله 2439 :

اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد وبعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده ، نمى تواند عقد را بهم بزند ولى تفاوت مهر بکر

وثيب را مى گيرد .

مسأله 2440 :

ماندن مرد وزن نامحرم در محل خولتى که کسى در آنجا نيست وديگرى هم نمى تواند وارد شود حرام نيست چه به ذکر خدا مشغول باشند با به صحبت ديگر ، حواب باشند يا بيدار . / صفحة 419 /

مسأله 2441 :

اگر مرد مهر زن را در عقد معين کند وقصدش اين باشد که آن را ندهد ، عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد .

مسأله 2442 :

مسلمانى که منکر خدا يا پيغمبر شود ، يا حکم ضرورى دين يعنى حکمى را که مسلمانان جزء دين اسلام مى دانند مثل واجب بودن نماز وروزه انکار کند . در صورتى که بداند آن حکم ضرورى دين است مرتد مى شود

.

مسأله 2443 :

اگر زن پيش از آنکه شوهرش با او نزديکى کند به طورى که در

مسأله پيش گفته شد مرتد شود ، عقد او باطل مى گردد . وهمچنين است اگر بعد از نزديکى مرتد شود ولى يائسه باشد يعنى اگر سيده است شصت سال واگر سيده نيست پنچاه سال او تمام شده باشد ، اما اگر يائسه نباشد ، بايد به دستورى که در احکام طلاق گفته خواهد شد عده نگهدارد ، پس اگر در بين عده مسلمان شود عقد باقى واگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است .

مسأله 2444 :

مردى که مسلمان زاده است اگر مرتد شود ، زنش بر او حرام مى شود وبايد به مقدارى که در احکام

طلاق گفته مى شود عده وفات نگهدارد .

مسأله 2445 :

مردى که از پدر ومادر غير مسلمان به دنيا آمده ومسلمان شده اگر پيش از نزديکى با عيالش مرتد شود ، عقد او باطل مى گردد . واگر بعد از نزديکى مرتد شود ، چنانچه زن او در سن زنهايى باشد که حيض مى بينند بايد آن زن به مقدارى که در احکام طلاق گفته مى شود عده نگهدارد ، پس اگر پيش از تمام شدن عده ، شوهر او مسلمان شود عقد باقى وگرنه باطل است .

مسأله 2446 :

اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهرى بيرون نبرد ومرد هم قبول کند ، نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد .

مسأله 2447 :

اگر زن انسان از شوهر ديگرش دخترى داشته باشد ، انسان مى تواند آن دختر را براى پسر خود که از آن زن نيست عقد کند ونيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد کند ، مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد . /صفحة 420 /

مسأله 2448 :

اگر زنى از زنا ابستن شود ، در صورتى که خود آن زن بامردى که با او زنا کرده يا هر دوى آنان مسلمان باشند بارى آن زن جايز نيست بچه را سقط کند .

مسأله 2449 :

اگر کشى با زنى که شوره ندارد ودر عده کسى هم نيست زنا کند ، چنانچه بعد او راعقد کند وبچه اى از او پيدا شود ، در صورتى که ندانند از نطقه حلال است يا حرام ، آن بچه حلال زاده است .

مسأله 2450 :

اگر مرد نداند که زن در عده است وبا او ازدواج کند ، چنانچه زن هم نداند وبچه اى از آنان بدنيا آيد ، حلال زاده است وشرعا فرزند هر دو مى باشد . واگر زن مى دانسته که در عده است بچه ، فرزند پدر است ودر هر دو صورت عقد آنان باطل است وبه يکديگر حرام مى باشند .

مسأله 2451 :

اگر زن بگويد يا ئسه ام مى شود حرف او را قبول کرد ولو ثقه نباشد وهمچنين اگر بگويد شوهر ندارم ، حرف او قبول مى شود مگر ان که قبلا شوهر داشته وادعا کند موت او را يا طلاق را وزن در دعوى خود متهمه باشد در اين صورت بنا بر احتياط نبايد حرف او را بدون تفحص از حالش قبول کرد .

مسأله 2452 :

اگر بعد از آنکه انسان با زنى ازدواج کرد ، کسى بگويد آن زن شوهر داشته وزن بگويد نداشتم چنانچه شرعا ثابت نشود که زن شوهر داشته بايد حرف زن را قبول کرد .

مسأله 2453 :

تا هفت سال بچه تمام نشده ، پدر نمى تواند او را از مادرش چدا کند .

مسأله 2454 :

مستحب است در شوهر دادن دخترى که بالغه است يعنى مکلف شده عجله کنند ، حضرت صادق عليه السلام فرمودند يکى از سعادتهاى مرد آن است که دخترش در خانه او حيض نبيند . / صفحة 421 /

مسأله 2455 :

اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن ديگر نگيرد ، احتياط واجب آن است که زن مهر ار نگيرد وشوهر با زن ديگر ازدواج نکند .

مسأله 2456 :

کسى که از زنا به دنيا آمده ، اگر زن بگيرد وبچه اى پيدا کند آن بچه حلال زاده است .

مسأله 2457 :

هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با وا نزديکى کند معصيت کرده ، ولى اگر بچه از آنان بدنيا آيد حلال زاده است .

مسأله 2458 :

زنى که يقين دارد شوهرش در سفر مده اگر بعد از عده وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شده ، شوهر کند وشوهر اول از سفر برگردد ، بايد از شوهر دوم جدا شود وبه شوهر او ل حلال است ولى اگر شوهر دوم با او نزديکى کرده ، زن بايد عده نگهدارد وشوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهايى که مثل او هستند بدهد ولى خرج عده ندارد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS