مسائل متفرقه (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

مسائل متفرقه (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

مسائل متفرقه

مسأله 2821 :

اگر ريشه درخت همسايه در ملک انسان بيايد, مى تواند از آن جلوگيرى کند, و چنانچه ضررى هم از ريشه درخت به اوبرسد, مى تواند از صاحب درخت بگيرد.

مسأله 2822 :

جهيزيه اى که پدر به دختر مى دهد, اگر مثلا بواسطه صلح يا بخشش ملک او کرده باشد, نمى تواند از او پس بگيرد و اگر ملک او نکرده باشد, پس گرفتن آن اشکال ندارد.

مسأله 2823 :

اگـر کـسى بميرد, ورثه بالغ او مى توانند از سهم خودشان خرج عزادارى ميت نمايند, ولى از سهم صغير نمى شود چيزى برداشت .

مسأله 2824 :

اگـر انـسان غيبت مسلمانى را کند, بايد توبه کند, و لازم نيست از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نمايد, و بنابر احتياطبراى او از خدا طلب آمرزش کند, و اگر بواسطه غـيـبـتـى کـه کـرده توهينى از آن مسلمان شده , در صورتى که ممکن است بايد آن توهين را بر طرف نمايد.

مسأله 2825 :

انسان نمى تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسى که مى داند خمس نمى دهد, خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.

مسأله 2826 :

آوازى کـه مخصوص مجالس لهو و بازيگرى است , غنا و حرام مى باشد.

و نوحه يا روضه يا قرآن را با آواز لهوى نبايد بخوانند,اگر آن را با صداى خوب بخوانند اشکال ندارد.

مسأله 2827 :

کشتن حيوانى که اذيت مى رساند و مال کسى نيست اشکال ندارد.

مسأله 2828 :

جـايـزه اى را که بانک به بعضى از کسانى که در صندوق پس انداز حساب دارند مى دهد, چون براى تشويق مردم از خودش مى دهد حلال است .

مسأله 2829 :

اگر چيزى را به صنعتگرى بدهند که درست کند و صاحب آن نيايد آن را ببرد, چـنـانـچه صنعتگر جستجو کند و از پيدا کردن صاحب آن نا اميد شود, بايد آن را به نيت صاحبش صدقه بدهد, و احوط اين است که از حاکم شرع استجازه کند.

مسأله 2830 :

سينه زدن در کوچه و بازار با اينکه زنها عبور مى کنند اشکال ندارد, و لازم نيست سـيـنـه زن پـيراهن پوشيده باشد, و نيز اگرجلوى جمعيت عزادار بيرق و مانند آن ببرند, مانعى ندارد ولى بايد استعمال آلات لهو نشود.

مسأله 2831 :

گذاشتن دندان طلا و دندانى که روکش طلا دارد براى زن و مرد مانعى ندارد, هرچند زينت حساب شود.

مسأله 2832 :

حرام است انسان استمناء کند ( يعنى با خود يا ديگرى غير زن يا کنيزى که وطى آن جايز است به غير جماع , کارى کند که منى از او بيرون آيد ).

مسأله 2833 :

تراشيدن ريش و ماشين کردن آن اگر مثل تراشيدن باشد, بنابر احتياط واجب حرام است .

مسأله 2834 :

احتياط واجب آن است که ولى بچه پيش از آنکه بچه بالغ شود اورا ختنه نمايد, و اگر او را ختنه نکند, بعد از بالغ شدن بر خودبچه واجب است .

مسأله 2835 :

اگـر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند کاسبى کنند, فرزند آنان اگر بتواند, بايد خرجى آنان را بدهد.

مسأله 2836 :

اگر کسى فقير باشد و نتواند کاسبى کند, پدر او بايد خرجى او را بدهد, و اگر پدر ندارد يا نمى تواند خرجى او را بدهد,چنانچه فرزندى هم نداشته باشد که بتواند خرجى او را بدهد مـشهور آن است که جد پدرى او بايد خرجى او را بدهد, و اگر جد پدرى ندارديا نمى تواند خرجى او را بدهد, مادرش بايد خرجى او را بدهد, و اگر مادر هم ندارد يا نمى تواند خرجى او را بدهد, بايد مـادر پـدر, و مـادر مادر,و پدر مادر, باهم خرجى او را بدهند.

و اگر بعضى از اينها نباشد يا نتواند, بايد بعضى ديگر خرجى او را بدهد.

و قول مشهور موافق احتياطاست .

مسأله 2837 :

ديوارى که مال دو نفر است , هيچ کدام آنان حق ندارد بدون اذن شريک ديگر آن را بسازد, يا سر تير يا پايه عمارت خود راروى آن ديوان بگذارد يا به ديوار ميخ بکوبد, ولى کارهائى که معلوم است شريک راضى است مانند تکيه دادن به ديوان و لباس انداختن روى آن اشکال ندارد, اما اگر شريک او بگويد به اين کارها راضى نيستم , انجام اينها هم جايز نيست .

مسأله 2838 :

عکاسى صورت مکروه است , و نيز نقاشى تمام از حيوان يا انسان هرچند مجسمه باشد مکروه است .

مسأله 2839 :

درخت ميوه اى که شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده , اگر انسان نداند صاحبش راضـى اسـت , بنابر احتياط نمى تواند از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد نمى تواند آن را بردارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

Powered by TayaCMS