قتل عمد و خطا

قتل عمد و خطا

قتل عمد و خطا

سوال :

شخصى غير وارد، يک خانه درست کرده متأسّفانه يک عدّه زير آوار مانده، خانه خراب شده است، کارشناسان ومعماران ارزيابى نموده وتشخيص ميدهند که خانه خراب شده را کسى درست کرده است که وارد نبوده، و در مصالح ساختمانى هم خيانت شده است لذا از حضرت عالى تقاضامنديم که آيا قتل عمد است يا خير؟

جواب :

مورد سوال، قتل عمد محسوب نمى شود.

سوال :

ماده 206 قانون مجازات اسلامى ـ قتل در موارد زير قتل عمدى است ـ بند ن: مواردى که قاتل عمداً کارى انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، نظر حضرتعالى چيست؟

جواب :

بلى در صورت مذکوره قتل عمد است. والله العالم

سوال :

در قتل اگر قاتل قصد زدن را داشته باشد اما قصد کشتن نداشته باشد اينگونه قتلها عمد است يا خير و چه حکمى دارد؟ مثلاً براى ترساندن يا تنبيه کردن.

جواب :

اگر با وسيله اى باشد که غالباً قتل به آن واقع مى شود و ضارب عالم به اين جهت باشد اگر چه قصد قتل نداشته باشد حکم قتل عمد را دارد.

سوال :

اگر دو نفر يا بيشتر يک نفر را عمداً بکشند آيا اولياء مقتول مى توانند با پرداخت ديه قاتلين، تمام قاتلين را اعدام کنند يا خير؟

جواب :

اولياء دم مى توانند با پرداخت ديه اضافى قاتلين را قصاص کنند.

سوال :

ماده 296 قانون مجازات اسلامى، در مواردى هم که کسى قصد تيراندازى به کسى يا شيئى يا حيوانى را داشته باشد و تير او به انسان بى گناه ديگرى اصابت کند عمل او خطاى محض محسوب مى شود، نظر حضرتعالى چيست؟

جواب :

مورد سوال قتل خطا است. والله العالم.

سوال :

مردى 40 سال قبل زن سيده اى را متعه کرده اولادى از او متولد شده زن دائمى آن آقا، شوهر را وادار کرده که بچه را از بين ببرند دو نفرى مقدارى ترياک در نعلبکى ريخته او را مى کشند حالا پشيمان شده اند آيا ديه او را بايد در چه راه صرف کنند؟ (البته آن سيده که متعه بوده فوت کرده برادر او زنده است).

جواب :

پناه بخداوند متعال از اغوائات شيطان و تسويلات نفس اماره البته عاملان اين عمل فجيع بايد در توبه و استغفار، اهتمام و اصرار نمايند و کفاره قتل نفس عمدى کفاره جمع، آزاد کردن مملوک، دو ماه پى در پى روزه و اطعام شصت مسکين است که هر کدام محلول ترياک را بحلق طفل ريخته و او را کشته است بايد از عهده اين کفاره برآيد و نسبت به آزاد کردن مملوک چون فعلاً غلام و کنيز در دسترس نيست تکليف ندارد و اما ديه اگر کسيکه محلول ترياک را به طفل خورانده پدر او بوده بايد ديه بدهد و ديه به وارث او که مادر او بوده مى رسد و اگر او فوت کرده بوارث او مى رسد و اگر کشنده طفل که محلول را باو خورانده زن پدر او بوده حکم قتل عمدى را دارد که قصاص است و ناچار بايد بوارث مادر مقتول مراجعه نمايد که يا به تفضيلى که در فقه معيّن شده تحت نظر حاکم شرع جامع الشرائط قصاص شود و يا ورثه مادر را راضى به عفو و گذشت نمايند البته حکم مجازات هر کدام که بچه را نگاه داشته تا ديگرى او را بکشد در صورت ثبوت نزد حاکم شرع حبس دائم است ولى چون موضوع در محضر حاکم مطرح نشده اقرار بجرم نزد او واجب نيست اميد است با همان توبه و استغفار جبران بشود. و من يعمل سواءاً اويظلم نفسه ثم يستغفراللّه يجدالله غفوراً رحيماً واللّه العام

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام دیه

No image

دیه تنبیه فرزند

No image

دیه جنین

No image

دیه اعضاء

No image

قتل عمد و خطا

پر بازدیدترین ها

No image

احکام دیه

No image

دیه اعضاء

No image

عاقله

No image

حکم دیه اعضاء میت

Powered by TayaCMS