مدت اعتکاف

مدت اعتکاف

مدت اعتکاف

32-مدت اعتکاف حداقل سه روز است و در کمتر از آن صحيح نيست ولى در زياده حدى ندارد.ولى اگر پنج روز معتکف شود،روز ششم را نيز واجب است‌بماند،بلکه بنابر احتياط واجب،هر گاه دو روز اضافه کرد،روز سومش هم بايد بماند،پس اگر هشت روز معتکف شد،روز نهم هم واجب است.

33-اين سه روز از طلوع فجر روز اول تا مغرب (10) روز سوم است،بنابر اين اگر بعد از طلوع فجر،و لو با چند دقيقه تاخير به مسجد برسد آن روز جزو اعتکاف به حساب نمى‌آيد و چنانچه قبل از مغرب روز سوم،اعتکاف را قطع کند،افزون بر آنکه کار حرامى کرده،اعتکاف نيز باطل است.

34-سه روز اعتکاف با شبهاى آن است که حداقل سه روز و دو شب در وسط است،بنابر اين نمى‌تواند شبها را از مسجد خارج شود،يا نذر کند که سه روز بدون شبها در مسجد معتکف شود.

35-اگر انسان نذر کند که دو روز معتکف شود نه بيشتر از آن،اينگونه نذر باطل است (11) ولى اگر مقيد نکرده که بيشتر نباشد نذر صحيح است و واجب است که روز سوم را نيز بماند.

36-س:منظور از روز در اعتکاف چيست؟

آيات عظام تبريزى،بهجت،مکارم:منظور از روز طلوع فجر است تا غروب آفتاب چنانچه در احکام نماز ذکر شده است.

37-س:اگر کسى نذر کند،سه روز منفصل اعتکاف کند آيا نذرش منعقد مى‌شود؟نذر اعتکاف کمتر از سه روز چه؟

آية الله بهجت:منعقد نمى‌شود.

آية الله صافى:الف:منعقد نمى‌شود ب:اگر مقيد به کمتر از سه روز باشد منعقد نمى‌شود.

38-س:آيا بيشتر از سه روز مى‌توان اعتکاف کرد به طورى که آن زياده،قسمتى از يک روز يا قسمتى از يک شب باشد.

آية الله تبريزى:مانعى ندارد.

39-س:کسى که پنج روز در اعتکاف بوده:آيا روز ششم بر او واجب است؟

آية الله تبريزى:واجب است

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

مکان اعتکاف

No image

تعریف مسجد جامع

No image

حدود مسجد

No image

اعتکاف در دو مسجد

No image

خروج از مسجد

پر بازدیدترین ها

No image

تعریف مسجد جامع

No image

شرایط اعتکاف

No image

زمان اعتکاف

No image

مکان اعتکاف

No image

روزه اعتکاف

Powered by TayaCMS