حج افراد

حج افراد

حج افراد

مسأله 129- حج افراد مرکب از دو عمل است: حج و عمره مفرده که ابتدا بايد اعمال حج را بجا آورد و کيفيت و احکام آن مانند حج تمتع است مگر در قرباني که در حج افراد مستحب است نه واجب و محل احرام آن ، ميقات يا منزل او و اگر در مکه مکرمه باشد، مکه‌ مکرمه است، و بعد از آن عمره تمتع است مگر در محل احرام که مي تواند از نزديکترين ميقات مانند مسجد تنعيم محرم شود، و در تقصير که مي تواند به جاي چيدن مقداري از مو يا ناخن، سر بتراشد، و علاوه بر اينها بايد يک طواف نسا و نماز آن را بعد از تقصير بجا آورد.

مسأله 130- در حج افراد، لازم نيست عمره مفرده را بلافاصله بعد از اعمال حج بجا آورد، بلکه هر وقت آن را بجا آورد کافي است گرچه در ماههاي حج نباشد و کسي که حج افراد بر او واجب نيست لازم نيست بعد از بجا آوردن حج افراد عمره مفرده بجا آورد گرچه مستحب است.

مسأله 131- در حج افراد بدون عذر هم مي تواند اعمال مکه مکرمه (طواف حج و نماز آن، سعي، طواف نسا و نماز آن) را قبل از رفتن به عرفات انجام دهد گرچه بجا آوردن آنها بعد از تقصير يا تراشيدن سر در مني، بهتر است و اگر آنها را جلو انداخت، تا اعمال حج را تمام نکند لذت جنسي بر او حلال نمي شود.

مسأله 132- کساني که محرم به احرام عمره تمتع شده اند و به جهتي حج آنها مبدل به حج افراد شده است، بايد به همان احرام، اعمال حج افراد را بجا آورند.

مسأله 133- اهل مکه مکرمه و حوالي آن تا شانزده فرسخ شرعي (تقريبا نود کيلومتر) مي توانند حج افراد بجا آورند و همچنين افرادي که حج تمتع بر آنها واجب نباشد نظير کساني که حج واجب خود را بجا آورده باشند، مي توانند حج افراد بجا آورند.

مسأله 134- عمره مفرده بر کسي واجب نيست، گرچه استطاعت آن را داشته باشد يا براي حج نايب شده باشد. ولي بجا آوردن آن خصوصا در ماه رجب مستحب است و لازم نيست فاصله اي بين دو عمره باشد گرچه يکي از آنها عمره‌ تمتع باشد بلکه مي تواند هر روز عمره مفرده بجا آورد.

مسأله 135- کسي که محرم شد به احرام عمره مفرده ، همه چيزهايي که در عمره تمتع گفته شد بر او حرام مي شود و بعد از تقصير يا تراشيدن سر ، همه چيز بر او حلال مي شود غير از لذت جنسي و بعد از طواف نسا و نماز آن که بايد بعد از تقصير يا تراشيدن سر بجا آورد، لذت جنسي نيز حلال مي گردد.

مسأله 136- کسي که با احرام عمره تمتع وارد مکه مکرمه شد در صورتي که نتواند اعمال حج را بجا آورد، حج او مبدل به عمره مفرده مي شود و اگر عمره تمتع را بجا نياورده است به قصد عمره مفرده بجا مي آورد.

مسأله 137- کسي که حج تمتع بر او واجب نيست و به نيت عمره مفرده محرم شد، اگر احرام او در ماههاي حج باشد (شوال، ذيقعده، ذيحجه) و تا ايام حج در مکه مکرمه بماند، مي تواند با همان عمره مفرده حج تمتع بجا آورد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

حج افراد

No image

حج افراد

No image

حج افراد

No image

حج افراد

جدیدترین ها در این موضوع

No image

منزل دوم

No image

منزل سوم

No image

«مستحبات احرام»

No image

مستحبات دخول حرم

No image

مستحبات طواف

پر بازدیدترین ها

No image

مستحبات نماز طواف

No image

مستحبات دخول حرم

No image

سوم: نماز طواف

No image

اول: احرام

No image

مستحبات وقوف به عرفات

Powered by TayaCMS