بیان حکم نقصان طواف

بیان حکم نقصان طواف

بيان حکم نقصان طواف

مسأله 338 - اگر شخصى عمدا طواف را تمام نکرد

وکمتر از هفت دور بجا آورد طواف او باطل است بلى

چنانچه از مطاف خارج نشده وموالات عرفيه هم باقى

باشد جائز است که آن طواف را تمام نمايد وحکم خروج

از مطاف بدون عذر وبا عذر بيان شد .

مسأله 339 - اگر شخصى سهوا طواف خود را کمتر

از هفت دور بجا آورد در آن چند صورت است :

1 - اين که موالات باقى باشد واز مطاف خارج نشده

باشد در اين صورت آنچه با طواف او

صحيح است .

2 - آن که متذکر نشود مگر بعد از شروع در سعى بين

صفا ومروه در اين صورت نيز آنچه باقى مانده ، بجا آورد و

/ صفحة 181 /

طواف او صحيح است ودر صورتى که خود متمکن نباشد

ولو به جهت اين که به شهر خود برگشته باشد نائب

بگيرد .

3 - آن که متذکر شود قبل از شروع در سعى وبعد از

فوت موالات يا خروج از مطاف در اين صورت چنانچه از

نصف تجاوز نکرده باشد اصل طواف را اعاده نمايد ، و

چنانچه دور چهارم تمام شده باشد طواف اول را تمام کند و

اعاده لازم نيست ، وچنانچه بعد از تجاوز از نصف وقبل از

اتمام دور چهارم باشد بنابر احتياط طواف اول را اتمام و

پس از آن اعاده نمايد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

نماز طواف

No image

احکام طواف

No image

اعتبار ختان در طواف

No image

واجبات طواف

Powered by TayaCMS