اشتراط طواف به طهارت از خبث

اشتراط طواف به طهارت از خبث

اشتراط طواف به طهارت از خبث

شرط دوم از شرائط صحت طواف آن است که در

حال طواف بدن ولباس پاک باشد بنابر احتياط لزومى ، پس

طواف با نجاست بدن يا لباس باطل است بنابر احتياط

وبنابر احوط نجاستهائى که در نماز از آنها عفو شده است

مانند خون کمتر از درهم وخون قروح وجروح در طواف

معفو نيست .

مسأله 324 - در صورتى که نجس بودن بدن يا

لباس خود را در حال طواف نداند وپس از طواف عالم شود

طواف او صحيح است وحاجتى به اعاده نيست واگر نماز

طواف نيز در اين حالت خوانده شود ، صحيح است .

/ صفحة 169 /

مسأله 325 - اگر مکلف نجاست بدن يا لباس خود

را نداند ودر اثناء طواف علم به نجاست پيدا کند يا اين که

نجاست در اثناء طواف بر او عارض شود بنابر اظهر طواف را

قطع نموده وپس از طهارت بقيه طواف را بجا بياورد و

طواف او صحيح است وچنانچه احتياط کند به اعاده

طواف به قصد اتمام يا تمام بهتر است .

مسأله 326 - در صورتى که مکلف از روى

فراموشى طواف ونماز آن را با بدن يا لباس نجس بجا آورد

وپس از طواف متذکر شد بنابر احتياط لزومى طواف را

اعاده نمايد ، اما نماز طواف اعاده آن واجب است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

نماز طواف

No image

احکام طواف

No image

طواف واحکام آن

No image

اعتبار ختان در طواف

No image

واجبات طواف

Powered by TayaCMS