احرام

احرام

( 1 ) احرام

بعداز تمام شدن عمره تمتع انسان بايد به دستورى که سابقاً گفته شد ، براى حج محرم شود ، ولازم نيست فوراً آن را انجام دهد ولى احتياط واجب آنستکه پيش از روز هشتم از مکه بيرون نرود وچنانچه بيرون رود وتاوقت برگشتن يک ماه طول بکشد احتياط واجب آنست که محرم به احرام عمره شده وپس از فراغ از اعمال عمره احرام حج ببندد واين در صورتى است که وقت وقوف به عرفات تنگ نشده باشد ، واما هرگاه وقت بقدرى تنگ باشد که اگر محرم نشود روز نهم ذيحجه بوقوف عرفات نميرسد ، بايد فوراً محرم شود واحتياط مستحب آن است که روز هشتم احرام را انجام دهد .

(مسأله 95) در هر جاى از مکه انسان ميتواند احرام حج را انجام دهد ولى مستحب است در مسجد الحرام در مقام حضرت ابراهيم يادر حجر حضرت اسماعليل محرم شود .

(مسأله 96) اگر کسى عمداً براى حج محرم نشود تاوقت وقوف عرفات ومشعر الحرام بگذرد حجش باطل است .

(مسأله 97) کسى که از روى فراموشى ياندانستن مسأله در مکه محرم نشده اگر در منى ياعرفات متوجه شود، بايد برگردد واحرام را بجا آورد واگر براى تنگى وقت ياعذر ديگرى نتواند برگردد ، در هر جا که هست بايد محرم شود .

(مسأله 98) اگر بعد از گذشتن وقت وقوف عرفات ومشعر الحرام ، ياپيش از تمام شدن اعمال حج بفهمد که محرم نشده ، احرام ببندد وحج راتمام کند واحتياطاً در سال بعد دوباره بجا آورد اگر چه اقوى کفايت است ولى اگر بعد از تمام شدن اعمال حج يادش بيايد حج او صحيح است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احرام

No image

احرام

No image

احرام

No image

احرام

No image

احرام

No image

احرام

No image

احـــرام

No image

احـــرام

No image

احرام

جدیدترین ها در این موضوع

No image

واجبات منى

No image

رمی

No image

مستحبات رمى

No image

قربانى

No image

مستحبات قربانى

پر بازدیدترین ها

No image

رمى سه جمره

No image

قربانى

No image

ماندن در منى

No image

احرام

Powered by TayaCMS