ارث دسته سوم (آیت الله سید علی سیستانی)

ارث دسته سوم (آیت الله سید علی سیستانی)

( ارث دسته سوم ).

مسأله 2765 :

دسـته سوم عمو و عمه و دايى و خاله و اولاد آنان است به تفصيلى که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسى نباشد اينها ارث مى برند.

مسأله 2766 :

اگـر وارث مـيـت فقط يک عمو يا يک عمه است , چه پدر و مادرى باشد يعنى با ميت از يک پدر و مـادر باشد , يا پدرى باشد يا مادرى همه مال به او مى رسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى , يا همه پدرى باشند , مال به طورى مساوى بين آنان قسمت مى شود و اگر عمو و عمه هر دو باشد , و هـمـه پدر و مادرى , يا همه پدرى باشند , بنابر اقوى عمو دو برابر عمه مى برد , مثلا اگر وارث ميت دو عمو و يک عمه باشد , مال را پنج قسمت مى کنند , يک قسمت را به عمه مى دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى کنند.

مسأله 2767 :

اگـر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشند , مال به طور مساوى بين آنان قـسـمت مى شود , و اگر وارث عمو و عمه مادرى باشند عمو دو برابر عمه ارث مى برد هر چند احتياط آن است که در مقدار زيادى از سهم عمو با هم صلح کنند.

مسأله 2768 :

اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند , عمو و عـمـه پـدرى ارث نمى برند و اقوى اين است که اگر ميت يک عمو يا يک عمه مادرى دارد , مال را شش قسمت مى کنند يک قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى و در فرض نبودن آنـهـا به عمو و عمه پدرى مى دهند و اگر هم عمو و هم عمه مادرى دارد , مال را سه قسمت مى کنند دو قـسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى و يک قسمت را به عمو و عـمـه مـادرى مـى دهند , و مشهور آن است که سهم عمو و عمه مادرى ميان آنان به طور مساوى تقسيم مى شود ولى بعيد نيست که عمو دو برابر عمه ارث ببرد هر چند احتياط آن است که با هم صلح کنند.

مسأله 2769 :

اگر وارث ميت فقط يک دايى , يا يک خاله باشد همه مال به او مى رسد و اگر هم دايى و هم خاله بـاشـد و هـمـه پـدر و مـادرى , يا پدرى يا مادرى باشند , بعيد نيست که دايى دو برابر خاله ارث ببرد ولى احتمال تساوى هم مى رود پس مراعات احتياط ترک نشود.

مسأله 2770 :

اگـر وارث مـيـت فقط يک يا چند دايى , و خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى و دايى و خاله پدرى باشد ارث نبردن دايى و خاله پدرى محل اشکال است و در هر حال بعيد نيست که دايى دو برابر خاله ارث ببرد ولى احتياط به مصالحه ترک نشود.

مسأله 2771 :

اگـر وارث مـيـت يک يا چند دايى يا يک يا چند خاله يا دايى و خاله و يک يا چند عمو يا يک يا چند عمه يا عمو و عمه باشد مال را سه قسمت مى کنند يک قسمت را دايى يا خاله يا هر دو و بقيه را عمو يا عمه يا هر دو مى برند.

مسأله 2772 :

اگر وارث ميت يک دايى يا يک خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه , پدر و مادرى يا پدرى بـاشـند , مال را سه قسمت مى کنند يک قسمت را دايى يا خاله مى برد و از بقيه بنابر اقوى دو قسمت را به عـمـو و يک قسمت را به عمه مى دهند , بنابر اين مال را نه قسمت مى کنند سه قسمت را به دايى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مى دهند.

مسأله 2773 :

اگـر وارث مـيـت يک دايى يا يک خاله و يک عمو يا يک عمه مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد , مال را سه قسمت مى کنند , يک قسمت آن را به دايى يا خاله مى دهند , و دو قسمت باقيمانده را عـمـو و عـمه بين خود تقسيم مى کنند , و بعيد نيست که عمو دو برابر عمه ارث ببرد , هر چند مراعات احتياط بهتر است .

مسأله 2774 :

اگر وارث ميت چند دايى و چند خاله باشد که همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عـمـه هـم داشته باشند , مال سه سهم مى شود , دو سهم آن را به دستورى که گفته شد بين عمو و عمه تقسيم مى کنند , و يک سهم آن را دايى ها و خاله ها به طورى که در مسأله ( 2770 ) گذشت بين خودشان قسمت مى نمايند.

مسأله 2775 :

اگـر وارث ميت دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پدرى و مادرى يا پدرى تنها و عمو و عمه بـاشـد , مـال سه سهم مى شود , دو سهم آن را به دستورى که سابقا گفته شد , عمو و عمه بين خودشان قسمت مى کنند , و بعيد نيست بقيه ورثه در تقسيم يک سهم باقيمانده با هم مساوى باشند.

مسأله 2776 :

اگر ميت عمو و عمه و دايى و خاله نداشته باشد , مقدارى که به عمو و عمه مى رسد , به اولاد آنان و مقدارى که به دايى و خاله مى رسد به اولاد آنان داده مى شود.

مسأله 2777 :

اگـر وارث ميت عمو و عمه و دايى و خاله پدر و عمو و عمه و دايى و خاله مادر او باشند , مال سه سـهـم مى شود , يک سهم آن را عمو و عمه و دايى و خاله مادر ميت , ارث مى برند و مال بنابر مشهور ميان آنـهـا بـه طـور مساوى تقسيم مى شود , ولى احتياط به صلح ترک نشود , و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مى کنند , يک قسمت را دايى و خاله پدر ميت به همان کيفيت بين خودشان قسمت مى نمايند و دو قسمت ديگر آن را نيز به همان کيفيت به عمو و عمه پدر ميت مى دهند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS