مســائل متفــرقه (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

مســائل متفــرقه (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

مســائل متفــرقه

مسأله 2821 :

اگر ريشه درخت همسايه در ملک انسان بيايد، مى تواند از آن جلوگيرى کند، و چنانچه ضررى هم از ريشه درخت به او برسد، مى تواند از صاحب درخت بگيرد.

مسأله 2822 :

جهيزيه اى که پدر به دختر مى دهد، اگر مثلاً بواسطه صلح يا بخشش ملک او کرده باشد، نمى تواند از او پس بگيرد و اگر ملک اونکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد.

مسأله 2823 :

اگر کسى بميرد، ورثه بالغ او مى توانند از سهم خودشان خرج عزادارى ميت نمايند، ولى از سهم صغير نمى شود چيزى برداشت.

مسأله 2824 :

اگر انسان غيبت مسلمانى را کند، احتياط واجب آنست که اگر مفسده اى پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نمايد، و چنانچه ممکن نباشد، بايد براى او از خدا طلب آمرزش کند و اگر بواسطه غيبتى که کرده توهينى به آن مسلمان شده، در صورتى که ممکن است، بايد آن توهين را برطرف نمايد.

مسأله 2825 :

انسان نمى تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسى که مى داند خمس نمى دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.

مسأله 2826 :

آوازى که مخصوص مجالس لهو و بازيگرى است، غنا و حرام مى باشد، و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنابخواند حرام است، ولى اگر آنرا با صداى خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد.

مسأله 2827 :

کشتن حيوانى که اذيت مى رساند و مال کسى نيست، اشکال ندارد.

مسأله 2828 :

جايزه اى را که بانک به بعضى از کسانى که در صندوق پس انداز حساب دارند مى دهد، بدون آنکه شرط نمايد، چون براى تشويق مردم از خودش مى دهد و ضرر آن به کسى نمى رسد حلال است.

مسأله 2829 :

اگر چيزى را به صنعتگرى بدهند که درست کند و صاحب آن نيايد آنرا ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پيدا کردن صاحب آن نااميد شود، بايد آنرا به نيت صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 2830 :

سينه زدن در کوچه و بازار با اينکه زنها عبور مى کنند در صورتى که سينه زن پيراهن پوشيده باشد، اشکال ندارد. و نيز اگر جلوى جمعيت عزادار بيرق و مانند آن ببرند، مانعى ندارد ولى بايد استعمال آلات لهو نشود.

مسأله 2831 :

گذاشتن دندان طلا و دندانى که روکش طلا دارد، براى زن مانعى ندارد، ولى اگر زينت حساب شود براى مرد جايز نيست.

مسأله 2832 :

حرام است انسان استمناء کند يعنى با خود کارى کند که منى از او بيرون آيد.

مسأله 2833 :

تراشيدن ريش و ماشين کردن آن اگر مثل تراشيدن باشد حرام است، و در اين حکم تمام مردم يکسانند، و حکم خدا بواسطه مسخره مردم تغييرنمى کند، پس کسى هم که اول تکليف اوست، يا اگر ريش نتراشد مردم او را مسخره مى کنند، چنانچه ريش بتراشد يا طورى ماشين کند که مثل تراشيدن باشد حرام است على الاحوط.

مسأله 2834 :

احتياط واجب آنست که ولى پيش از آنکه بچه بالغ شود او را ختنه نمايد و اگر او را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

مسأله 2835 :

اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند کاسبى کنند فرزند آنان اگر بتواند، بايد خرجى آنان را بدهد.

مسأله 2836 :

اگر کسى فقير باشد و نتواند کاسبى کند، پدر او بايد خرجى او را بدهد. و اگر پدر ندارد، يا نمى تواند خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى هم نداشته باشد که بتواند خرجى او را بدهد، جد پدرى او بايد خرجى او را بدهد. و اگر جد پدرى ندارد، يا نمى تواند خرجى او را بدهد، مادرش بايد خرجى او را بدهد. و اگر مادر هم ندارد، يا نمى تواند خرجى او را بدهد، بايد مادر پدر، و مادر مادر، و پدر مادر، با هم خرجى او را بدهند. و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد، پدر مادر، بايد خرجى او را بدهد.

مسأله 2837 :

ديوارى که مال دو نفر است، هيچکدام آنان حق ندارد بدون اذن شريک ديگر آنرا بسازد، يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد، يا به ديوار ميخ بکوبد، ولى کارهائى که معلوم است شريک راضى است مانند تکيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن اشکال ندارد، اما اگر شريک او بگويد به اين کارها راضى نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.

مسأله 2838 :

عکاسى و نقاشى صورت، مکروه است.

مسأله 2839 :

درخت ميوه اى که شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضى است، نمى تواند از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد، نمى تواند آنرا بردارد.

و الحمدلله رب العالمين و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

No image

مسائل متفرقه

Powered by TayaCMS