احکام ارث (امام خمینی (ره))

احکام ارث (امام خمینی (ره))

احکام ارث

مساله 2728 :

کسانى که به واسطه خويشى ارث مى‌برند سه دسته هستند: دسته اول: پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائين روند هر کدام آنان که به ميت نزديکتر است ارث مى‌برد و تا يک نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمى‌برند. دسته دوم: جد يعنى پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جده يعنى مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدرى باشند يا مادرى، و خواهر و برادر و بانبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان هر کدام آنان که به ميت نزديکتر است ارث مى‌برد و تا يک نفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمى‌برند. دسته سوم: عمو و عمه و دايى و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پايين روند و تا يک نفر از عموها و عمه‌ها و دايى‌ها و خاله‌هاى ميت زنده‌اند اولاد آنان ارث نمى‌برند، ولى اگر ميت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى‌برد.

مساله 2729 :

اگر عمو و عمه و دايى و خاله خود ميت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دايى و خاله پدر و مادر ميت ارث مى‌برند. و اگر اينها نباشند، اولادشان ارث مى‌برند و اگر اينها هم نباشند، عمو و عمه و دايى و خاله جدو جده ميت، و اگر اينها نباشند، اولادشان ارث مى‌برند.

مساله 2730 :

زن و شوهر به تفصيلى که بعدا در مسايل تا گفته مى‌شود، ازيکديگر ارث مى‌برند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS