امور دیگر مربوط به مأموم

امور دیگر مربوط به مأموم

امور ديگر مربوط به مأموم

سوال 397 :

شخصى اکراه دارد که به عنوان امام جماعت جلو بايستد؛ ولى بعد از شروع به نمازِ خودش، ديگران به او اقتدا مى‌کنند، حکم نماز مأمومين چگونه است؟

جواب :

اشکال ندارد و در اقتدا کردن، اجازه و رضايت امام جماعت شرط نيست؛ ولى اگر اين کار باعث اذيت او مى‌شود، مأمومين اين کار را نکنند.

سوال 398 :

اگر امام جماعت در بعضى از افعال نماز اشتباه کند (مثل اين که در

(264)

رکعت اول نماز، قنوت بخواند يا در نماز چهار رکعتى، بعد از رکعت سوم تشهد بخواند يا سلام بدهد)، مأموم در اين موقعيت، چه وظيفه‌اى دارد؟

جواب :

در قنوت، اگر مأموم به رکوع رفته و امام مشغول به خواندن قنوت است، مأموم از رکوع به حالت قيام بر مى‌گردد؛ ولى قنوت نمى‌گيرد و اگر به رکوع نرفته، باز هم قنوت را انجام نمى‌دهد و در تشهدِ اشتباهى امام، مأموم مى‌نشيند، ولى تشهد نمى‌گويد و بقيه نماز را با امام جماعت مى‌خواند و در سلام هم اگر امام متوجه نشد و يادش نيامد، مأموم سلام اشتباهى را نمى‌گويد و بقيه نماز را مى‌خواند.

سوال 399 :

اگر امام جماعت، سهوا رکنى از نماز را اضافه يا کم کند، مثلاً در يک رکعت دو رکوع کند يا اصلاً رکوع نکند، نماز و وظيفه مأموم، چه صورتى پيدا مى‌کند؟

جواب :

مأموم بايد نيّت انفراد نمايد و بقيه نماز را خودش بخواند.

سوال 400 :

اگر فتواى مرجع تقليد مأموم اين باشد که چنانچه مأموم يک نفر باشد، مى‌تواند مساوى با امام بايستد؛ ولى مرجع تقليد امام جماعت، مساوى ايستادن را اجازه ندهد، آيا مأموم مى‌تواند مساوى با امام بايستد؟

جواب :

در فرض سوال، اشکال ندارد.

سوال 401 :

وارد مسجد مى‌شويم و مى‌بينيم که امام جماعت مشغول نماز است؛ ولى نمى‌دانيم که نافله ظهر را مى‌خواند يا نماز ظهر را. در اين صورت آيا مى‌توانيم نماز ظهر را به او اقتدا کنيم و اگر بعدا معلوم شد که نافله بوده، دوباره نماز ظهر را با او بخوانيم؟

جواب :

در اين صورت، اقتدا کردن صحيح نيست.

سوال 402 :

آيا مأموم مى‌تواند هنگامى که امام در حال قنوت است به او اقتدا نمايد؟

جواب :

مى‌تواند.

سوال 403 :

اگر در مسجد، در حالى که امام جماعت در حال خواندن نماز جماعت

(265)

است، عده‌اى عمدا نماز فرادى بخوانند، آيا نمازشان اشکال دارد؟

جواب :

اگر موجب هتک حرمت يا تفسيق عملى امام جماعت باشد، نمازشان اشکال دارد.

سوال 404 :

کسى بدون آن که قصد توهين به امام جماعت يا خود نماز جماعت را داشته باشد، آيا جايز است که نماز خود را به صورت فردى بخواند؟ و نمازش صحيح است يا خير؟

جواب :

منوط به قصد نيست. اگر به نظر عرف، موجب هتک حرمت باشد، نمازش اشکال دارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

استفاءسایر مراجع

No image

احکام نماز

جدیدترین ها در این موضوع

No image

تشهد

No image

سلام

No image

تبعیت

پر بازدیدترین ها

No image

غلط خواندن نماز

No image

پاک بودن مکان

No image

ترک سهوى قرائت

No image

رعایت قواعد تجوید

Powered by TayaCMS