17- نزدیکى کردن

17- نزدیکى کردن

17- نزديکى کردن

مسأله 150- نزديکى با زن در حال احرام ممنوع است و اين سه حالت دارد:

1- هرگاه در احرام حج از روى علم و عمد نزديکى کند چنانچه قبل از وقوف به مشعرالحرام صورت گيرد حجّ او فاسد مى شود، ولى بايد آن را تمام کرده و سال آينده اعاده

[75]

نمايد، و کفّاره آن يک شتر است، و بايد آن زن و مرد، (بنا بر احتياط واجب) تا آخر مناسک حج از هم جدا شوند يا اين که شخص سومى با آنها باشد و در سال بعد نيز هنگامى که به آن مکان که عمل در آن واقع شده مى رسند، بايد از هم جدا شوند تا پايان اعمال حج.

حکم زن نيز اگر از روى علم و عمد و اختيار باشد همين است، ولى اگر همسرش او را مجبور کرده باشد کفّاره ندارد، و مرد بايد دو کفّاره بدهد.

و اگر اين عمل بعد از وقوف در مشعر الحرام و قبل از طواف نساء صورت گيرد حجّ آنها صحيح است ولى گناه کرده و يک شتر کفّاره دارد.

2- هرگاه نزديکى عمداً در عمره تمتّع واقع شده باشد بنابراحتياط واجب يک شتر بر او است، ولى عمره او باطل نمى شود خواه اين عمل قبل از سعى صفا و مروه باشد يا قبل از تقصير و بيرون آمدن از احرام، ولى احتياط مستحب آن است که اگر قبل از سعى باشد عمره را در صورت امکان تمام کرده، سپس عمره را اعاده کند، و اگر ممکن نشد سال

[76]

بعد حجّ تمتّع را از نو به جا آورد.

3- هرگاه اين عمل در عمره مفرده واقع شده باشد اگر قبل از اتمام سعى صفا و مروه باشد عمره او باطل است و يک شتر بايد کفّاره بدهد، و احتياط واجب آن است که عمره را تمام کرده و يک ماه صبر کند، سپس به يکى از ميقاتها رفته مجدّداً احرام ببندد و عمره مفرده را اعاده کند، و فرقى ميان عمره واجب و مستحب نيست. امّا اگر بعد از طواف و سعى (و قبل از تقصير) باشد عمره او باطل نخواهد شد.

مسأله 151- هرگاه از روى فراموشى يا غفلت يا ندانستن مسأله نزديکى کند ضررى به حج يا عمره او نمى زند، کفّاره هم ندارد.

مسأله 152- اگر با همسر خود نزديکى بدون جماع کند بايد يک شتر کفّاره بدهد، ولى حج در سال آينده لازم نيست، حکم زن نيز همين گونه است و در صورت اکراه، مانند مسائل سابق است.

[77]

مسأله 153- کفّاره در همه اين موارد بنابر احتياط واجب يک شتر است، و فرقى ميان همسر دائم و موقّت نيست، همچنين نزديکى از جلو و عقب هر دو در اين احکام يکسان است.

مسأله 154- احکام بالا در حجّ واجب و مستحب و حجّ نيابت يکسان است، ولى در صورت ارتکاب اين عمل اجير حقّ مال الاجاره را دارد، امّا بايد به وظايف بالا عمل کند (اينها همه در صورت عمد است.)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

13- عقد ازدواج

No image

18- استمناء کردن

No image

اقسام حج

No image

شک در مقدار طواف

No image

7- نگاه کردن در آئینه

Powered by TayaCMS