صورت تلبیه

صورت تلبیه

صورت تلبيه

مسأله 185 - صورت تلبيه بنابراظهر از اين قرار

است :

لبيک اللهم لبيک لبيک ، لا شريک لک لبيک .

وبنابر احتياط غير لزومى اضافه نمايد اين جمله را :

ان الحمد والنعمة لک والملک لا شريک لک .

/ صفحة 111 /

مسأله 186 - بر مکلف واجب است کلمات تلبيه را

درست وبه طور صحيح اداء نمايد واگر نتواند صحيح اداء

کند واجب است ياد بگيرد وجائز است شخص ديگرى

اين کلمات را به او تلقين نمايد .

ودر صورتى که اين جمله را ياد نگيرد وتلقين هم

ميسر نباشد ، واجب است نائب بگيرد ونائب از طرف او

تلبيه بگويد ، وبنابر احتياط غير واجب خودش هم اگر

مى تواند اين کلمات را به نحو غلط اداء نمايد بگويد والا

ترجمه او را بگويد .

مسأله 187 - بنابرا حتياط کلمه ( ان الحمد ) دو نحو

خوانده شود با زير همزه وزبر آن .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

احرام وواجبات آن

No image

صورت تلبیه

No image

میقات عمره مفرده

Powered by TayaCMS