جاهاى که احرام عمره تمتع

جاهاى که احرام عمره تمتع

جاهاى که احرام عمره تمتع

از آنجاها بسته مى شود

از براى بستن احرام حج يا عمره در شرع اول جاهاى

مخصوصى تعيين شده است که بايد از آنجاها احرام بسته

شود واز اينها تعبير مى شود به ميقاتها ( ميقاتهائى که ممکن

است از آنجاها احرام عمره تمتع بسته شود 9 تاست )

1 - وادى عقيق واين ميقات کسانى است که از راه

عراق ونجد عازم مکه مکرمه باشند ، وادى عقيق به سه

قسمت منقسم مى شود ، قسمت اول آن را مسلخ مى نامند ،

وقسمت وسط را غمرة وقسمت آخر را ذات عرق ، مکلف

مخير است در بستن احرام از هر کدام از اين سه قسمت

بخواهد احرام ببندد پس جائز است اختيارا تأخير بياندازد

احرام بستن را تا به ذات عرق برسد واز آنجا احرام ببندد

/ صفحة 94 /

اگر چه احتياط غير لزومى آن است که در صورتى که مکلف

مريض نباشد ودر تقيه هم نباشد پيش از رسيدن به ذات

عرق احرام ببندد .

2 - مسجد شجره که مسجد معروفى است در

نزديکى مدينه منوره واين مسجد ميقات کسانى است که

از راه مدينه عزيمت به حج مى نمايند ، وجائز نيست تأخير

احرام براى آنها از اين مسجد مگر کسانى که به واسطه

مرض يا ضعف دشوار باشد برايشان احرام بستن از مسجد

پس جائز است اين چنين افرادى تأخير بياندازند احرام را تا

جحفه که سومين ميقات است .

مسأله 164 - در صورتى که زن حائض از مدينه به

حج برود ونتواند غسل کند چنانچه ممکن است بدون

مکث در مسجد داخل مسجد شجره شود داخل شده

واحرام ببندد ، وچنانچه ممکن نيست اگر از خون حيض

پاک شده است تيمم کند يا براى نماز يا براى بودن در

مسجد وداخل مسجد شود واحرام ببندد ، واگر پاک نشده و

نمى تواند تأخير بياندازد تا پاک شود بنابر احتياط احرام

/ صفحة 95 /

ببندد از خارج مسجد وتلبيه بگويد وتجديد احرام نمايد

از جحفه .

مسأله 165 - شخص جنب که نمى تواند غسل

بکند بايد تيمم کند براى نماز يا بودن در مسجد واز داخل

مسجد احرام ببندد .

3 - جحفه واين ميقات براى کسانى است که از راه

شام يا مصر يا مغرب عازم مکه مکرمه مى گردند ،

وگذشت کسانى که از راه مدينه عزيمت حج مى نمايند و

مريض يا ضعيف الحالند ودشوار است براى آنان احرام

بستن از مسجد شجره مى توانند از اين ميقات احرام ببندند .

4 - يلملم وآن نام وادى يا کوهى است بين مکه و

يمن ومحل معرفى است ودر آنجا واقع است مسجد

معاذبن جبل واين ميقات براى کسى است که از راه يمن

عزيمت به حج بنمايد .

5 - قرن المنازل وآن نام کوهى است بين طائف ومکه

واين ميقات کسى است که از راه طائف عازم مکه باشد .

6 - خارج از حرم اول محل حل که از او تعبير مى کنند

/ صفحة 96 /

به ادنى الحل واين ميقات اهل مکه است اگر بخواهند عمره

تمتع بجا آورند .

7 - منزل کسى که منزلش نسبت به مکه نزديکتر از

يکى از مواضع پنجگانه گذشته است اين ميقات اهالى آن

منازل است .

8 - مقابل مسجد شجره وآن ميقات کسى است که به

هيچ يک از ميقاتهاى پنجگانه ( مسجد شجره ، وادى عقيق ،

جحفه ، قرن المنازل ، يلملم ) تصادف ننمايد ومنزلش هم

دورتر از اينها باشد به شرطى که آن محلى که از آن احرام

مى بندد ، فاصله اش با مسجد شجره حدود يک فرسخ باشد

نه خيلى نزديک باشد نه خيلى دور .

9 - فخ وآن نام چاهى است يک فرسخى مکه واين

ميقات مختص به غير بالغين است که براى آنها جائز است

تأخير احرام تا آن محل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

احرام وواجبات آن

No image

صورت تلبیه

No image

میقات عمره مفرده

Powered by TayaCMS