آیا شخصی که برای انجام کاری اجیر شده است مثل کارگر و کارمند و مانند آنها، می تواند بدون اجازه ی کارفرما و مسئولش اعتکاف نگه دارد؟

آیا شخصی که برای انجام کاری اجیر شده است مثل کارگر و کارمند و مانند آنها، می تواند بدون اجازه ی کارفرما و مسئولش اعتکاف نگه دارد؟

پاسخ

  • امام، خویی، فاضل، سیستانی، مکارم، صافی، شبیری و نوری: اگر حضور در اعتکاف منافات با قرارداد بسته شده بین آن دو داشته باشد، مانند اینکه قرارداد به گونه ای تنظیم شده است که شخص اجیر (مانند کارگر، کارمند و ...) باید در ساعات مشخصی در خدمت کارفرما باشد، در این صورت اعتکاف بدون اذن کارفرما صحیح نیست. [1]
  • بهجت: اگر کارفرما شخص را از حضور در اعتکاف منع کند، اعتکافش صحیح نیست. [2]

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، القول فی شروطه، السادس؛ خویی، فاضل، سیستانی، مکارم و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، السابع؛ صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1402، السادس؛ شبیری: استفتائات، اعتکاف، متفرقات.
  2. بهجت: وسیلة النجاة، م 1193.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS