عده طلاق (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

عده طلاق (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

عِـدّه طـلاق

مسأله 2660 :

زنى که نُه سالش تمام نشده و زن يائسه(1) عده ندارد، يعنى اگر چه شوهرش با او نزديکى کرده باشد، بعد از طلاق مى تواند فوراً شوهر کند.

مسأله 2661 :

زنى که نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر شوهرش با او نزديکى کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد يعنى بعد از آن که در پاکى طلاقش داد و مقدارى (هر چند کم باشد) بعد از طلاق پاک بود، بقدرى صبر کند که دوبار حيض ببيند و پاک شود، و همين که حيض سوم را ديد عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر کند. ولى اگر پيش از نزديکى کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، يعنى مى تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.

مسأله 2662 :

زنى که حيض نمى بيند اگر در سن زنهايى باشد که حيض مى بينند چنانچه شوهرش بعد از نزديکى کردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگهدارد.

مسأله 2663 :

زنى که عدّه او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند بايد سه ماه هلالى يعنى از موقعى که ماه ديده مى شود تا سه ماه عدّه نگهدارد. و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز کسرى ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بيست و نه روز باشد بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد، و احتياط مستحب آن است که از ماه چهارم بيست و يک روز عدّه نگهدارد تا با مقدارى که از ماه اوّل عدّه نگهداشته سى روز شود.

مسأله 2664 :

اگر زن آبستن را طلاق دهند، بايد تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچّه عده نگهدارد، بنابر اين اگر مثلا يک ساعت بعد از طلاق بچّه او به دنيا آيد، عدّه اش تمام مى شود.

مسأله 2665 :

زنى که نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر صيغه شود مثلا

1 ـ معناى يائسه در مسأله 436 گفته شد.

[447]

يک ماهه، يا يک ساله چنانچه شوهرش با او نزديکى نمايد و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد در صورتى که حيض مى بيند بنابر احتياط واجب بايد به مقدار دو حيض يا به مقدار دو پاکى هر کدام که بيشتر است عدّه نگهدارد و شوهر نکند و اگر حيض نمى بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر کردن خود دارى نمايد. و در صورتيکه آبستن باشد احتياط واجب آنستکه به هر کدام از زائيدن يا چهل و پنج روز که بيشتر است عدّه نگهدارد.

مسأله 2666 :

ابتداى عدّه طلاق از موقعى است که خواندن صيغه طلاق تمام مى شود، چه زن بداند طلاقش داده اند يا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده اند، لازم نيست دوباره عدّه نگهدارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS