چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مکروه است (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مکروه است (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

مکروهات سر بريدن حيوان

مسأله 2609 :

چند چيز در سر بريدن حيوان مکروه است : اول - آن که کارد را پشت حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بياورند که حلقوم از پشت آن بريده شود.

دوم - آن کـه پيش از بيرون آمدن روح , سر حيوان را از بدنش جدا کنند, بلکه احتياط واجب ترک ايـن کـار اسـت , اگـر چـه گـوشـت ذبيحه بواسطه آن حرام نمى شود,ولى اگر از روى غفلت يا بواسطه تيز بودن کارد بى اختيار سر حيوان جدا شود,مکروه نيست .

سـوم - آن کـه پيش از بيرون آمدن روح , پوست حيوان را بکنند, بلکه احتياط واجب ترک آن است اگر چه گوشت ذبيحه بواسطه آن حرام نمى شود.

چـهـارم - آن کـه پيش از بيرون آمدن روح , مغز حرام را که در تيره پشت است ببرندبلکه احتياط ترک اين کار است .

پنجم - آن که در جايى حيوان را بکشند که حيوان ديگر آن را ببيند.

شـشم - آن که در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند, ولى در صورت احتياج عيبى ندارد.

هفتم - آن که خود انسان چهار پايى را که پرورش داده است بکشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS