احکام شکار کردن و سر بریدن حیوانات (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

احکام شکار کردن و سر بریدن حیوانات (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

ذبح و شکار حيوانات

مسأله 2592 :

اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى که بعدا گفته مى شود سرببرند - وحشى باشد يا اهلى - بعد از جان دادن , گوشت آن حلال وبدن آن پاک است .

ولى حيوانى که نجاست خوار شده , اگر به دستورى که در شرع معين نموده اند, آن را استبرا نکرده باشند, و حيوانى که انسان با آن وطى (نـزديـکـى ) کرده وگوسفندى که شير خوک بقدرى خورده باشد که استخوانش از آن سخت شده باشدبعد از سر بريدن , گوشت آن حلال نيست .

مسأله 2593 :

حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و کبک و بز کوهى و حيوان حلال گوشتى کـه اهـلـى بـوده و بعدا وحشى شده , مثل گاو وشتر اهلى که فرار کرده ووحشى شده است , و به سـهـولـت ذبحش ميسر نيست , اگر به دستورى که بعدا گفته مى شود آنها را شکار کنند, پاک و حلال است .

ولى حيوان حلال گوشت اهلى مانندگوسفند و مرغ خانگى , و حيوان حلال گوشت وحـشى که بواسطه تربيت کردن اهلى شده است و ذبحش به سهولت ميسور است , با شکار کردن پاک و حلال نمى شود.

مسأله 2594 :

حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شکار کردن پاک و حلال مى شود, که بـتـوانـد فرار کند يا پرواز نمايد, بنابراين بچه آهو که نمى تواند فرار کند,وبچه کبک که نمى تواند پـرواز نـمايد, باشکار کردن پاک و حلال نمى شود.

و اگر آهوو بچه اش را که نمى تواند فرار کند, با يک تير شکار نمايند, آهو حلال و بچه اش حرام است .

مسأله 2595 :

حيوان حلال گوشتى که مانند ماهى خون جهنده ندارد, اگر بخودى خود بميرد, يا به غير دستور شرعى که در صيد ماهى گفته مى شود, آن را بکشندپاک است , ولى گوشت آن را نمى شود خورد.

مسأله 2596 :

حيوان حرام گوشتى که خون جهنده ندارد, مانند مار با سربريدن حلال نمى شود, ولى مرده آن پاک است , چه خودش بميرد يا سرش را ببرند.

مسأله 2597 :

سگ و خوک بواسطه سربريدن و شکار کردن پاک نمى شوند وخوردن گوشت آنها هـم حرام است .

وحيوان حرام گوشتى را که درنده وگوشت خوار است .

مانند گرگ وپلنگ اگر بـه دستورى که گفته مى شود سر ببرند, يا باتير ومانند آن شکار کنند پاک است , ولى گوشت آن حلال نمى شود, و اگر با سگ شکارى آن را شکار کنند, پاک شدنش هم اشکال دارد.

مسأله 2598 :

فيل و خرس و بوزينه و موش و حيواناتى که مانند مار و سوسمار درداخل زمين زندگى مى کنند, اگر خون جهنده داشته باشند وبخودى خود بميردنجس اند, بلکه اگر سر آنها را هـم بـبـرند, يا آنها را شکار نمايند, پاک شدن بدنشان اشکال دارد, و احتياط لازم اجتناب از آنها است .

مسأله 2599 :

اگـر از شکم حيوان زنده , بچه مرده اى بيرون آيد, يا آن را بيرون آورند, خوردن گوشت آن حرام است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS