مسائل متفرقه ارث (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

مسائل متفرقه ارث (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

مسـائل مـتفرقه ارث

مسأله 2788 :

قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسى را که پوشيده مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از اين چهار چيز بيشتر از يکى دارد، مثلاً دو قرآن يا دو انگشتر دارد، احتياط واجب آنست که پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر صلح کند. و همچنين صلح نمايند در کتابها و رحل او يعنى اثاثى که در سفر با خود مى برد.

مسأله 2789 :

اگر پسر بزرگ ميت بيش از يکى باشد مثلاً از دو زن او در يک وقت دو پسر به دنيا آمده باشد، بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميت را بطور مساوى بين خودشان قسمت کنند.

مسأله 2790 :

اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزى هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پيش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، بايد از آن چهار چيزى هم که به پسر بزرگتر مى رسد، به نسبت به قرض او بدهند، مثلاً اگر همه دارائى او شصت تومان است و به مقداربيست تومان آن از چيزهائى است که مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد على الاحوط.

مسأله 2791 :

مسلمان از کافر ارث مى برد، ولى کافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد از او ارث نمى برد ولى اگر قبل از قسمت نمودن مال بين ورثه کافر مسلمان شود ارث مى برد.

مسأله 2792 :

اگر کسى يکى از خويشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد مثل آنکه سنگ را به هوا بيندازد و اتفاقاً به يکى از خويشان او بخورد و او را بکشد از او ارث مى برد، ولى اقوى ارث نبردن او است از ديه قتل که بعداً گفته مى شود. و همچنين برادر و خواهر مادرى از ديه، ارث نمى برند و زن و شوهر دائمى از ديه يکديگر ارث مى برند مگر آنکه قاتل باشند.

مسأله 2793 :

هر گاه بخواهند ارث را تقسيم کنند، براى بچه اى که در شکم است که اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى برد، سهم دو پسر را کنار مى گذارند، ولى اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلاً احتمال بدهند که زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار مى گذارند، و چنانچه مثلاً يک پسر يا يک دختر به دنيا آمد، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى کنند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS