احکام ارث (آیت الله سید علی سیستانی)

احکام ارث (آیت الله سید علی سیستانی)

( احکام ارث ).

مسأله 2737 :

کـسانى که به واسطه خويشى ارث مى برند سه دسته هستند : دسته اول - پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد , اولاد اولاد هر چه پايين روند , هر کدام آنان که به ميت نزديکتر است ارث مى برد و تا يک نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمى برند.

دسـتـه دوم - جـد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر اولاد ايـشـان هـر کدام آنان که به ميت نزديکتر است ارث مى برد و تا يک نفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمى برند.

دسته سوم - عمو و عمه و دايى و خاله و اولاد آنان است و تا يک نفر از عموها و عمه ها و دايى ها و خاله هاى مـيت زنده اند اولاد آنان ارث نمى برند ولى اگر ميت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد , ارث بـه پـسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد , ليکن اگر عمو يا پسر عمو متعدد باشد و يا اين که همسر ميت حيات داشته باشد اين حکم خالى از اشکال نيست .

مسأله 2738 :

اگر عمو و عمه و دايى و خاله خود ميت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند , عمو و عمه و دايى و خاله پدر و مادر ميت ارث مى برند و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مى برند و اگر اينها هم نباشند , عمو و عمه و دايى و خاله جد و جده ميت ارث مى برند و اگر اينها هم نباشند , اولادشان ارث مى برند.

مسأله 2739 :

زن و شوهر به تفصيلى که بعدا گفته مى شود , از يکديگر ارث مى برند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS