6- غنیمت جنگی (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

6- غنیمت جنگی (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مسأله ۴۴۲.:

غنائمی که در قتال با کار برای دعوت به اسلام و به اذن امام تحافظين به دست می آید، خمس دارد.

مسأله ۴۴۳.:

اموال منقولی که از میدان جنگ به عنوان غنیمت گرفته می شود، خمس دارد و اموال غیر منقول آن، خمس ندارد.

مسأله ۴۴۴.:

در غنائم به دست آمده در قتال با کفار، ابتدا باید صفو المال را - یعنی اموال برگزیده - برای امام جدا کرده؛ سپس در بقیه تصرف نمود و پیش از خارج کردن، تخمیس و سپس تصرف در آن، جایز نیست.

مسأله ۴۴۵.:

اگر قتال با کفار بدون اذن امام ستلفتين انجام گیرد، غنائم آن فقط متعلق به شخصیت حقوقی امام المتقن است.

مسأله ۴۴۶.:

هزینه های حفظ و نگهداری غنیمت، باید از خود غنیمت و پیش از پرداختن خمس آن، کسر شود و بر عهده جنگجویان نیست.

مسأله ۴۴۷.:

اگر امام الافقين، پیش از تخمیس غنائم، مالی را از آن بردارد و به شخصی بپردازد یا برای مصالحی مصرف کند، آن مال خمس ندارد و از حكم غنیمت خارج میشود.

مسأله ۴۴۸.:

تصرف در اموال كفار حربی که در حال جنگ با مسلمانان هستند، جایز است.

مسأله ۴۴۹.:

اموالی که مسلمانان از راه شبیخون - که نوعی جنگیدن است - از کفار حربی به دست می آورند و این شبیخون هم در ادامه جنگ با كفار، با اذن امام لافتين انجام می شود، از باب غنائم جنگی خمس دارد.

مسأله ۴۵۰.:

اموالی که از راه خدعه و نیرنگ، ادعای باطل یا ربا، از كفار حربی به دست آمده باشد، اگر اکتساب و حرفه، شرط وجوب خمس باشد، این اموال جزء درآمد سالانه محسوب نمی شود و خمس ندارد و اگر کسب و حرفه، شرط آن نباشد، پس از گذشت سال و کسر هزينه آن، خمس دارد که مشهور میان فقيهان شیعه این است گرفتن ربا از کافر و بانک های کشورهای غیراسلامی جایز بوده و در حکم کسب حلال است.

مسأله ۴۵۱.:

در این زمان که نظام جمهوری اسلامی ایران با کشورهای شرق و غرب و دولتهای کفار حربی، معاهده و پیمان عدم تعرض و تجاوز بسته است، سرقت و نیرنگ و عدم وفا به تعهد نسبت به حقوق و اموال كفار حربی، جایز نیست.

مسأله ۴۵۲.:

کسانی که دشمن اهل بیت تلاشغل هستند، ناصبی و نجس اند و دست یافتن بر اموال آنها حلال بوده و حكم غنائم جنگی را دارد و پس از پرداختن خمس، تصرف در آن جایز است.

مسأله ۴۵۳.:

اموال کسانی که در برابر امام معصوم ستفظتن شمشیر کشیده اند و در جنگ با آنها به دست می آید، حلال است و پس از پرداخت خمس، تصرف در آنها بنا بر اقوا جایز است.

مسأله ۴۵۴.:

اگر در جنگ از کافر حربی مالی به دست آید که مال خود آن کافر باشد، یا از کافر حربی دیگری غصب کرده، یا به عنوان امانت و غیر آن از کافر حربی دیگر گرفته باشد، حکم غنائم جنگی را دارد.

مسأله ۴۵۵.:

اگر در جنگ با کافر حربی مالی به دست آید که وی آن را از مسلمان یا اهل ذمه و کسانی که اموال آنان محترم است، غصب کرده یا به امانت گرفته باشد، حکم غنائم جنگی را ندارد، بلکه باید به صاحبان اصلی آن برگردانده شود.

مسأله ۴۵۶.:

کافری که در جنگ، به دست رزمنده مسلمان کشته شود، وسیله های شخصی او را «سلب» می نامند. سلب و وسایل شخصی) او مال رزمنده ای است که او را بکشد. این اموال از باب غنائم جنگی خمس ندارد؛ ولی اگر تا یک سال بماند، پس از آن، به عنوان درآمد کسبی، خمس دارد که پس از احتساب هزینه سال، باید پرداخت شود.

نصاب غنائم جنگی

مسأله ۴۵۷.:

در غنائم جنگی نصابی نیست، بلکه به هر مقدار باشد، خمس دارد. حكم اموال گروه های منحرف در حال جنگ با نظام اسلامی

مسأله ۴۵۸.:

منافقان و کسانی که در زمان غیبت امام معصوم افغان، با حکومت اسلامي مبتنی بر ولایت فقیه مبارزه و جنگ میکنند، خونشان هدر است و اگر در حال مبارزه فرار کنند و پس از مدتی، بدون اینکه توبه کرده باشند دستگیر شوند، اعدام می شوند؛ ولی اموال آنان حکم غنائم جنگی را ندارد و باید به آنها یا ورثه آنان برگردانده شود. حكم مال انتقالی غیر معتقد به خمس

مسأله ۴۵۹.:

اگر مال خمس نداده از شخص غير معتقد به خمس - مانند کافر - به مسلمان معتقد به خمس از راه های عادی منتقل شود، پرداخت خمس آن بر مسلمان واجب نیست.

مسأله ۴۶۰.:

در صورت امکان، رساندن خمس به مستحق آن، کفایت صرف جدا کردن مقدار خمس، مورد اشکال است چنان که به صرف جدا کردن از بقیه مال، بعید است که در خمس بودن تعین پیدا کند. دوم: معدن معدن یکی از موارد وجوب خمس است

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

پر بازدیدترین ها

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
Powered by TayaCMS