چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است (آیت الله سید علی سیستانی)

چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است (آیت الله سید علی سیستانی)

چيزهايى که تيمم به آنها صحيح است

مسأله 692 :

تـيـمـم بـه خاک و ريگ و کلوخ و سنگ صحيح است , ولى احتياط مستحب آن است که اگر خاک مـمکن باشد به چيز ديگر تيمم نکند و اگر خاک نباشد با ريگ يا کلوخ و چنانچه ريگ و کلوخ هم نباشد با سنگ تيمم نمايد.

مسأله 693 :

تـيـمـم بر سنگ گچ و سنگ آهک صحيح است و همچنين تيمم بر گرد و غبارى که روى فرش و لـبـاس و مانند اينها جمع مى شود چنانچه به قدرى باشد که در نظر عرف خاک نرم محسوب شود صحيح اسـت اگـر چـه احـتياط مستحب آن است که در حال اختيار بر آن تيمم ننمايند و همچنين بنابر احتياط مستحب در حال اختيار به گچ و آهک پخته و آجر پخته و به سنگ معدن مثل سنگ عقيق تيمم ننمايند.

مسأله 694 :

اگـر خـاک و ريگ و کلوخ و سنگ پيدا نشود بايد به گل تيمم کند و اگر گل هم پيدا نشد بايد بر روى فـرش يـا لـبـاس و مانند اينها که گرد و غبار در لاى آنها مى باشد يا آنکه بر روى آنها نشسته ولى به مـقـدارى نـيست که از نطر عرف خاک محسوب شود تيمم کند و اگر هيچ يک از اينها پيدا نشود احتياط مستحب آن است که نماز را بدون تيمم بخواند ولى واجب است بعدا قضاى آن را بجا آورد.

مسأله 695 :

اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهيه کند , تيمم به چيز گردآلود باطل است و همچنين اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهيه نمايد , تيمم به گل باطل مى باشد.

مسأله 696 :

کسى که آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشد , چنانچه ممکن است , بايد آن را آب کند و با آن وضو بـگـيـرد يا غسل نمايد و اگر ممکن نيست و چيزى هم که تيمم به آن صحيح است ندارد , لازم است نماز خود را در خارج وقت قضا نمايد , بهتر آن است که با برف يا يخ اعضاء وضو يا غسل را نمناک کند و اگر اين هم ممکن نيست به يخ يا برف تيمم نمايد و در وقت نيز نماز را بخواند.

مسأله 697 :

اگـر با خاک و ريگ چيزى مانند کاه که تيمم به آن باطل است مخلوط شود , نمى تواند به آن تيمم کند , ولى اگر آن چيز به قدرى کم باشد که در خاک يا ريگ از بين رفته حساب شود , تيمم به آن خاک و ريگ صحيح است .

مسأله 698 :

اگر چيزى ندارد که بر آن تيمم کند , چنانچه ممکن است بايد بخريدن و مانند آن تهيه نمايد.

مسأله 699 :

تـيـمـم به ديوار گلى صحيح است و احتياط مستحب آن است که با بودن زمين يا خاک خشک , به زمين يا خاک نمناک تيمم نکند.

مسأله 700 :

چيزى که بر آن تيمم مى کند بايد پاک باشد و اگر چيز پاکى که تيمم به آن صحيح است ندارد , نماز بر او واجب نيست , ولى بايد قضاى آن را بجا آورد , و بهتر آن است که در وقت نيز نماز بخواند.

مسأله 701 :

اگـر يـقين داشته باشد که تيمم به چيزى صحيح است , و به آن تيمم نمايد , بعد بفهمد تيمم با آن باطل بوده , نمازهايى را که با آن تيمم خوانده بايد دوباره بخواند.

مسأله 702 :

چـيـزى که بر آن تيمم مى کند بايد غصبى نباشد پس اگر بر خاک غصبى تيمم کند , تيمم او باطل است .

مسأله 703 :

تـيمم در فضاى غصبى باطل نيست پس اگر در ملک خود دستها را به زمين بزند و بى اجازه داخل ملک ديگرى شود و دستها را به پيشانى بکشد تيمم او صحيح مى باشد اگر چه گناه کرده است .

مسأله 704 :

تيمم به چيز غصبى در حالى که فراموش کرده يا غفلت داشته باشد صحيح است ولى اگر چيزى را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده صحت تيمم او بر آن چيز محل اشکال است .

مسأله 705 :

کـسـى کـه در جـاى غـصبى حبس است , اگر آب و خاک آن هر دو غصبى است , بايد با تيمم نماز بخواند.

مسأله 706 :

چيزى که بر آن تيمم مى کند , بنابر احتياط لازم بايد گردى داشته باشد که به دست بماند , و بعد از زدن دست بر آن نبايد دست را به شدت بتکاند که همه گرد آن بريزد.

مسأله 707 :

تـيمم به زمين گود و خاک جاده و زمين شوره زار که نمک روى آن را نگرفته مکروه است , و اگر نمک روى آن را گرفته باشد باطل است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام خرید و فروش (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

بر هر بالغ و عاقل، لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقيهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معامله باطلی انجام ندهد....
No image

شرایط فروشنده و خریدار (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند: ۱. بالغ باشند. ۲- عاقل باشند، نه دیوانه. ۳. رشید باشند، نه سفيه. ۴. قصد جدی نسبت به معامله داشته باشند، نه شوخی. ۵. مجبور دیگری نباشند، بلکه مختار باشند.....
Powered by TayaCMS