احکام استحاضه‌‌ (آیت الله سید علی سیستانی)

احکام استحاضه‌‌ (آیت الله سید علی سیستانی)

( احکام استحاضه ).

مسأله 400 :

در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يک وضو بگيرد , و بنابر احتياط مستحب پنبه را آب کشيده و يا عوض کند و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده باشد آب بکشد.

مسأله 401 :

در استحاضه متوسطه بايد بنابر احتياط لازم زن براى نمازهاى خود روزانه يک غسل نمايد و نيز بايد کـارهـاى استحاضه قليله را که در مسأله پيش گفته شد انجام دهد , بنابر اين اگر استحاضه قبل از نماز صـبـح يا در همان آن حاصل شود بايد براى نماز صبح غسل کند و اگر عمدا يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نکند بايد براى نماز ظهر و عصر غسل کند , و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نکند , بايد پيش از نماز مغرب و عشاء غسل نمايد , چه آنکه خون بيايد يا قطع شده باشد.

مسأله 402 :

در اسـتحاضه کثيره بايد - بنابر احتياط واجب - زن براى هر نماز پنبه و دستمال را عوض کند يا آب بکشد و لازم است يک غسل براى نماز صبح و يکى براى نماز ظهر و عصر و يکى براى نماز مغرب و عشا بجا آورد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد , و اگر فاصله بيندازد بايد براى نماز عصر دوباره غسل کند , و نـيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد بايد براى نماز عشا دوباره غسل نمايد , اينها همه در صورتى اسـت کـه خـون پـى در پى از پنبه به دستمال برسد , اما چنانچه رسيدن خون از پنبه به دستمال با قدرى فـاصـله باشد که زن بتواند در آن فاصله يک نماز يا بيشتر بخواند احتياط لازم آن است که هرگاه خون از پـنـبه به دستمال برسد پنبه و دستمال را عوض کرده و يا آب بکشد و غسل نمايد , بنابر اين اگر زن غسل کرد و نماز ظهر را مثلا خواند ولى قبل از نماز عصر يا در ميان آن خون دوباره از پنبه به دستمال رسيد بايد بـراى نـمـاز عصر نيز غسل نمايد , ولى چنانچه فاصله به مقدارى باشد که زن بتواند در آن ميان دو نماز يا بيشتر بخواند مثل اين که بتواند نماز مغرب و عشا را نيز قبل از آن که خون دوباره به دستمال برسد بخواند ظـاهـر آن اسـت کـه براى آن نمازها لازم نيست غسل ديگرى بکند , و در هر صورت اظهر اين است که در استحاضه کثيره غسل از وضوء کفايت مى کند.

مسأله 403 :

اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد چنانچه زن براى آن خون , وضو يا غسل بجا نياورده باشد , بايد در موقع نماز وضو يا غسل بجا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد.

مسأله 404 :

مـسـتـحاضه متوسطه که بايد وضو بگيرد و غسل کند بايد بنابر احتياط لازم غسل را اول بجا آورد و بعد وضو بگيرد , ولى در مستحاضه کثيره اگر بخواهد وضو بگيرد بايد قبل از غسل وضو بگيرد.

مسأله 405 :

اگـر اسـتـحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود بايد براى نماز ظهر و عصر غسل کند , و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد.

مسأله 406 :

اگـر اسـتـحـاضـه قـليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثيره شود و به اين حال باقى بماند بايد احکامى را که در مسأله 402 گفته شد نسبت به نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رعايت نمايد.

مسأله 407 :

در مـستحاضه کثيره در صورتى که لازم است ميان غسل و نماز فاصله اى واقع نشود - آن چنان که در مسأله 402 گذشت - اگر انجام غسل پيش از داخل شدن وقت نماز باعث وقوع فاصله گردد آن غسل براى نماز فايده ندارد و بايد مستحاضه براى نماز دوباره غسل نمايد , و اين حکم در مستحاضه متوسطه نيز جارى است .

مسأله 408 :

در مـسـتـحاضه قليله و متوسطه زن براى هر نمازى - غير از نماز يوميه که حکم آن گذشت - چه واجـب بـاشـد چه مستحب , بايد وضو بگيرد , ولى اگر بخواهد نماز يوميه اى را که خوانده احتياطا دوباره بـخـواند , يا بخواهد نمازى را که تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند , بايد تمام کارهايى را که براى استحاضه گفته شد انجام دهد , اما براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده , اگـر آنـهـا را بـعـد از نـمـاز فورا بجا آورد و همچنين براى سجده سهو در هر حال , لازم نيست کارهاى استحاضه را انجام دهد.

مسأله 409 :

زن مـسـتـحـاضـه بـعـد از آنـکه خونش قطع شد , فقط براى نماز اولى که مى خواند , بايد کارهاى استحاضه را انجام دهد , و براى نمازهاى بعدى لازم نيست .

مسأله 410 :

اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است , موقعى که مى خواهد نماز بخواند بايد بنابر احتياط خود را وارسـى کـنـد مـثـلا مـقدارى پنبه داخل فرج نمايد , و کمى صبر کند , و بيرون آورد و بعد از آنکه فهميد اسـتـحاضه او کدام يک از آن سه قسم است کارهايى را که براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد , ولى اگـر بـدانـد تـا وقتى که مى خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمى کند , پيش از داخل شدن وقت هم مى تواند خود را وارسى کند.

مسأله 411 :

زن مستحاضه اگر پيش از آنکه خود را وارسى کند , مشغول نماز شود , چنانچه قصد قربت داشته و بـه وظـيفه خود عمل کرده مثلا استحاضه اش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده , نماز او صحيح است , و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه اش نبوده مثل آنکه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار کرده , نماز او باطل است .

مسأله 412 :

زن مـستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد , بايد به آنچه مسلما وظيفه او است عمل کند , مثلا اگـر نـمـى دانـد اسـتـحـاضه او قليله است يا متوسطه بايد کارهاى استحاضه قليله را انجام دهد , و اگر نمى داند متوسطه است يا کثيره , بايد کارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد , ولى اگر بداند سابقا کدام يک از آن سه قسم بوده , بايد به وظيفه همان قسم رفتار نمايد.

مسأله 413 :

اگـر خـون اسـتحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بيرون نيايد , وضو يا غسل را که زن داشته باطل نمى کند , و اگر بيرون بيايد هر چند کم باشد وضو و غسل راباطل مى کند.

مسأله 414 :

زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى کند و خون نبيند اگر چه بداند دوباره خون مى آيد با وضويى که دارد مى تواند نماز بخواند.

مسأله 415 :

زن مستحاضه اگر بداند از وقتى که مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده و در داخل فرج هم نيست , مى تواند خواندن نماز را تا وقتى که مى داند پاک مى ماند تاخير بياندازد.

مسأله 416 :

اگـر مستحاضه بداند که پيش از گذشتن وقت نماز به کلى پاک مى شود , يا به اندازه خواندن نماز خون بند مى آيد , بايد بنابر احتياط لازم صبر کند و نماز را در وقتى که پاک است بخواند.

مسأله 417 :

اگر بعد از وضو و غسل , خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که اگر نماز را تاخير بيندازد , بـه مـقـدارى کـه وضو و غسل و نماز را بجا آورد به کلى پاک مى شود , بايد بنابر احتياط لازم نماز را تاخير بيندازد و موقعى که به کلى پاک شد دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند.

و اگر موقعى که خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد , لازم نيست وضو و غسل را دوباره بجا آورد بلکه با وضو و غسلى که دارد مى تواند نماز بخواند.

مسأله 418 :

مـسـتحاضه کثيره وقتى که به کلى از خون پاک شد اگر بداند از وقتى که براى نماز پيش مشغول غسل شده ديگر خون نيامده لازم نيست دوباره غسل نمايد , و در غير اين صورت بايد غسل نمايد - هر چند کليت اين حکم بنابر احتياط است - و اما در مستحاضه متوسطه لازم نيست براى آنکه از خون به کلى پاک شده غسل نمايد.

مسأله 419 :

مـسـتحاضه قليله بعد از وضو , و مستحاضه متوسطه بعد از غسل و وضو , و مستحاضه کثيره بعد از غـسـل بـايـد فـورا مشغول نماز شوند , مگر در دو موردى که در مسأله 403 و 415 به آنها اشاره شد , ولى گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشکال ندارد و در نماز هم مى تواند کارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را بجا آورد.

مسأله 420 :

زن مـسـتـحـاضه اگر وظيفه اش اين باشد که ميان وضو يا غسل و نماز فاصله نيندازد ولى مطابق وظيفه اش رفتار نکند بايد دوباره وضو گرفته يا غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود.

مسأله 421 :

اگـر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمى شود , چنانچه براى او ضرر ندارد , بايد بعد از غسل از بـيـرون آمـدن خـون جـلوگيرى نمايد , و چنانچه کوتاهى کند و خون بيرون آيد اگر نماز خوانده بايد دوباره نماز بخواند بلکه احتياط مستحب آن است که دوباره غسل کند.

مسأله 422 :

اگر در موقع غسل خون قطع نشود , غسل صحيح است ولى اگر در بين غسل , استحاضه متوسطه کثيره شود , لازم است که غسل را از سر بگيرد.

مسأله 423 :

احـتياط مستحب آن است که زن مستحاضه در تمام روزى که روزه است , به مقدارى که مى تواند , از بيرون آمدن خون جلوگيرى کند.

مسأله 424 :

بنابر مشهور روزه زن مستحاضه کثيره , در صورتى صحيح است که غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى خواهد فرداى آن را روزه بگيرد بجا آورد , و نيز در روز غسلهايى را که براى نمازهاى روز واجب است انـجام دهد ولى بعيد نيست که در صحت روزه اش غسل شرط نباشد همچنان که بنابر اقوى در مستحاضه متوسطه شرط نيست .

مسأله 425 :

اگر بعد از نماز عصر , مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند روزه بدون اشکال و صحيح است .

مسأله 426 :

اگـر اسـتحاضه قليله زن پيش از نماز , متوسطه يا کثيره شود بايد کارهاى متوسطه يا کثيره را که گفته شد انجام دهد , و اگر استحاضه متوسطه کثيره شود بايد کارهاى استحاضه کثيره را انجام دهد , و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسلى کرده باشد فايده ندارد , و بايد دوباره براى کثيره غسل کند.

مسأله 427 :

اگـر در بين نماز , استحاضه متوسطه زن کثيره شود , بايد نماز را بشکند , و براى استحاضه کثيره غسل کند , و کارهاى ديگر آن را انجام دهد , و همان نماز را بخواند , و بنابر احتياط استحبابى قبل از غسل وضـوء بـگـيـرد و اگر براى غسل وقت ندارد لازم است عوض غسل تيمم کند , و اگر براى تيمم نيز وقت نـدارد , بـنابر احتياط نماز را نشکند و به همان حال تمام کند , ولى لازم است در خارج وقت قضا نمايد , و هـمـچنين اگر در بين نماز استحاضه قليله او متوسطه يا کثيره شود بايد نماز را بشکند و براى استحاضه متوسطه يا کثيره کارهاى آن را انجام دهد.

مسأله 428 :

اگـر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده يا نه , چنانچه بعد از نـمـاز بـفـهـمـد به کلى قطع شده بوده , و وقت وسعت اين را داشته باشد که در حال پاکى نماز را دوباره بـخـواند اگر مايوس از قطع شدن خون نبوده بنابر احتياط لازم است بر حسب وظيفه اش وضو گرفته يا غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد.

مسأله 429 :

اگر استحاضه کثيره زن متوسطه شود , بايد براى نماز اول عمل کثيره و براى نمازهاى بعدى عمل متوسطه را بجا آورد , مثلا اگر پيش از نماز ظهر استحاضه کثيره متوسطه شود , بايد براى نماز ظهر غسل کـنـد , و بـراى نـمـاز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگيرد , ولى اگر براى نماز ظهر غسل نکند و فقط به مـقـدار نماز عصر وقت داشته باشد , بايد براى نماز عصر غسل نمايد , و اگر براى نماز عصر هم غسل نکند بايد براى نماز مغرب غسل کند , و اگر براى آن هم غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد , بايد براى نماز عشا غسل نمايد.

مسأله 430 :

اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه کثيره قطع شود و دوباره بيايد براى هر نماز بايد يک غسل بجا آورد.

مسأله 431 :

اگر استحاضه کثيره قليله شود , بايد براى نماز اول عمل کثيره و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را انـجام دهد , و نيز اگر استحاضه متوسطه قليله شود , بايد براى نماز اول , عمل متوسطه و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را بجا آورد.

مسأله 432 :

اگر مستحاضه يکى از کارهايى را که بر او واجب مى باشد ترک کند نمازش باطل است .

مسأله 433 :

مستحاضه قليله يا متوسطه اگر بخواهد غير از نماز کارى انجام دهد که شرط آن وضو داشتن است مثلا بخواهد جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد بايد وضو بگيرد و وضويى که براى نماز گرفته کافى نيست .

مسأله 434 :

مستحاضه اى که غسلهاى واجب خود را بجا آورده رفتن او در مسجد و توقف در آن و خواندن آيه اى کـه سـجـده واجـب دارد و نزديکى شوهر به او حلال است , اگر چه کارهاى ديگرى را که براى نماز انجام مـى داد , مـثل عوض کردن پنبه و دستمال , انجام نداده باشد , و بعيد نيست که اين کارها بدون غسل نيز جايز باشد اگر چه احتياط در ترک است .

مسأله 435 :

اگـر زن در اسـتـحاضه کثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز آيه اى را که سجده واجب دارد بخواند , يا مسجد برود , بنابر احتياط مستحب بايد غسل نمايد , و هم چنين است اگر شوهرش بخواهد با او نزديکى کند.

مسأله 436 :

نماز آيات بر مستحاضه واجب است .

و بايد براى نماز آيات همه کارهايى را که براى نماز يوميه گفته شد انجام دهد.

مسأله 437 :

هـرگاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود , اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد بنابر احتياط لازم نمى تواند هر دو را با يک غسل و وضو بخواند.

مسأله 438 :

اگـر زن مـسـتـحـاضه بخواهد نماز قضا بخواند بايد براى هر نماز کارهايى را که براى نماز ادا بر او واجـب اسـت بجا آورد و بنابر احتياط نمى تواند براى نماز قضا به کارهايى که براى نماز ادا انجام داده اکتفا کند.

مسأله 439 :

اگر زن بداند خونى که از او خارج مى شود خون زخم نيست و مردد بين خون استحاضه و حيض و يا نـفاس باشد چنانچه شرعا حکم حيض و نفاس را نداشته باشد بايد به دستور استحاضه عمل کند بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است يا خونهاى ديگر , چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد , بنابر احتياط واجب بايد کارهاى استحاضه را انجام دهد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

جدیدترین ها در این موضوع

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
No image

احکام خرید و فروش (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

بر هر بالغ و عاقل، لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقيهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معامله باطلی انجام ندهد....
No image

شرایط فروشنده و خریدار (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند: ۱. بالغ باشند. ۲- عاقل باشند، نه دیوانه. ۳. رشید باشند، نه سفيه. ۴. قصد جدی نسبت به معامله داشته باشند، نه شوخی. ۵. مجبور دیگری نباشند، بلکه مختار باشند.....
Powered by TayaCMS