نگاه کردن (آیت الله حسین مظاهری)

نگاه کردن (آیت الله حسین مظاهری)

نگاه کردن

مسأله :

نگاه کردن مرد به بدن و موى زن نامحرم و دختر مميّز چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است، و نگاه کردن به صورت و دستها تا مچ نيز، اگر به قصد لذّت باشد يا بترسد که به حرام بيفتد، يا موجب مفسده باشد، يا صورت و دستها جالب باشد، حرام است ولى نگاه کردن بدون اينها جايز است گرچه خالى از اشکال نيست.

مسأله :

نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم و پسر مميّز چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن زن به مواردى که معمولاً مردها نمى‌پوشانند نظير صورت و سر و گردن، اگر به قصد لذّت باشد يا بترسد که به حرام بيفتد و يا موجب مفسده باشد و يا جالب باشد حرام است ولى نگاه کردن بدون اينها جايز است گرچه خالى از اشکال نيست.

مسأله :

مردها بايد بدن خود را به غير از جاهايى که معمولاً نمى‌پوشانند نظير صورت و سر و گردن، از نامحرم بپوشانند.

مسأله :

زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم و پسر مميّز بپوشاند و نيز پوشاندن صورت و دستها تا مچ، اگر جالب باشد يا به قصد لذّت باشد يا مفسده‌اى داشته باشد يا بترسد که به حرام بيفتد يا ديگران به حرام بيفتند، واجب است، و بدون اينها پوشاندن آنها مستحب مؤکّد است.

مسأله :

نگاه کردن به بدن و موى زنهاى غير مسلمان، يا زنهاى مسلمان لاابالى در حجاب و زنهايى که عادت به حجاب ندارند نظير زنهاى باديه نشين، اگر جالب نباشد، و به قصد لذّت نيز نباشد و مفسده هم نداشته باشد و نترسد که به حرام بيفتد جايز است گرچه خالى از اشکال نيست.

مسأله :

نگاه کردن به فيلمها و عکسهايى که در تلويزيونها و مجله‌ها و مانند اينها ديده مى‌شود، اگر جالب نباشد و به قصد لذّت نيز نباشد و مفسده هم نداشته باشد و نترسد که به حرام بيفتد جايز است گرچه خالى از اشکال نيست. و همچنين است عکس گرفتن و فيلم بردارى کردن مرد و زن نامحرم از يکديگر.

مسأله :

نگاه کردن به عورت ديگرى حرام است، گرچه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد، بلکه نگاه کردن به عورت بچّه مميّز نيز حرام است و واجب است عورت خود را نيز از او بپوشاند، ولى زن و شوهر مى‌توانند به تمام بدن يکديگر نگاه کنند.

مسأله :

مرد و زنى که با يکديگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند و نترسند که به حرام بيفتند و مفسده ديگرى هم در بين نباشد مى‌توانند غير از عورت به تمام بدن يکديگر نگاه کنند.

مسأله :

نگاه کردن مرد به بدن مرد ديگرى يا نگاه کردن زن به بدن زن ديگرى، اگر با قصد لذّت باشد يا بترسند که به حرام بيفتند يا مفسده ديگرى در بين باشد حرام است.

مسأله :

حرف زدن زن و شنيدن آن، براى نامحرم در صورتى که شهوت‌انگيز نباشد، و سبب افتادن در گناه نشود و مفسده ديگرى هم نداشته باشد و جالب هم نباشد اشکال ندارد.

مسأله :

پس از جدا شدن مو از سر زن، نگاه نامحرم به آن مانعى ندارد و همچنين است دست کشيدن مرد نامحرم به آن و خريد و فروش آن، بنابراين ساختن کلاه‌گيس از موى زن ديگر، و يا وصل موى زنى به سر زن ديگر اشکال ندارد.

مسأله :

اگر انسان ناچار شود به عورت ديگرى يا بدن نامحرم نگاه کند يا دست بزند، نظير طبيب و پرستار، اشکال ندارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

نگاه کردن

No image

نگاه کردن

پر بازدیدترین ها

No image

نگاه به زن مسلمان

No image

نگاه به عکس و فیلم

No image

پوشش آقایان

No image

نگاه براى خواستگارى

Powered by TayaCMS