روزه

روزه

روزه

سوال 647 :

اگـر دندان روزه دار خون بيايد و کم باشد آن را فرو بردچگونه است ؟

و اگر زياد باشد چه حکمى دارد ؟

جواب :

فـرو بردن آن جايز نيست بلکه حتى اگر در آب دهان مستهلک باشد بنابر احتياط فرو نبرد , با تف کردن آن را بيرون بريزد وشستن دهان لازم نيست اگر بواسطه تف کردن ظاهر لبها نجس شد آن ظاهر را تطهر کند , واللّه العالم .

سوال 648 :

شـخـصـى در سـفـر بـوده و قـصـد داشته پيش از ظهر به وطن برسد و روزه بگيرد , و لو اسـتـحـبـابـى قـبـل از رسيدن به وطن ناخودآگاه و از روى فراموشى چيزى خورد , آيا مى تواند روزه بگيرد ؟

جواب :

نمى تواند روزه بگيرد , واللّه العالم .

سوال 649 :

کسى پيش از ظهر براى سفر , از وطن خارج مى شود , و به حد مسافت شرعى مى رود , پيش از ظهر هم به وطن يا محل اقامه برمى گردد , آيا مى تواند روزه بگيرد ؟

جواب :

مى تواند روزه بگيرد , واللّه العالم .

سوال 650 :

اگر به دلخواه روزه نذر را نگرفت , قضا لازم است ؟

جواب :

قضا لازم است , واللّه العالم .

سوال 651 :

اگر انسان به جايى برسد که وطن او نيست , ولى بعضى ازمجتهدان آن محل را براى او در حـکـم وطـن مى دانند .

و بعض ديگر در حکم وطن نمى دانند , مثلا نجف براى بعضى ازطلاب .

و فـرض هـم بـر ايـن اسـت که مکلف هم عمل به احتياطمى کند در بين اين دو ديدگاه , اگر ماه رمـضـان باشد و اين شخص هم در اين محل قصد ده روز نکرده باشد و سايراسبابى هم که موجب وجـوب روزه مى شوند در بين نباشد ,مگر اين که آن جا را در حکم وطن بشمارد بنابر قول يکى از آن دو مجتهد , اين شخص چگونه احتياط کند ؟

جواب :

از باب احتياط بين آن دو فتوى روزه اش را در آن محل مى گيردو بعد قضا مى کند , واللّه العالم .

سوال 652 :

انـسـان مـکـلـف در ماه رمضان از سر شب نيت داشت که فردا پيش از ظهر مسافرت کند , هنگامى که روز شد از تصميم خود برگشت .

و بنا را گذاشت بر اين که قبل از ظهر مسافرت نکند , و يـا ايـن کـه دو دل شد برود يا نه , آيا در اين دو صورت برفرضى که دوباره بنا بگذارد به سفر و مـسافرت کند وقتى که به حد ترخص رسيد , مى تواند افطار کند , با اين که نيت سفر ازشب تا حد ترخص ادامه نداشته يا نمى تواند ؟

جواب :

مى تواند افطار کند , واللّه العالم .

سوال 653 :

بـه نـظر پزشکان افرادى که داروهاى اعصاب مصرف مى کنند .

نبايد گرسنه بمانند , آيا در اين صورت تکليف چيست ؟

جواب :

اگر روزه براى آنان ضرر دارد روزه واجب نيست , واللّه العالم .

سوال 654 :

افـرادى کـه يـک دوره حـدود 5 سـال دارو مـصرف مى کنند ونمى توانند روزه بگيرند , آيا روزه هاى افطار شده قضادارد ؟

جواب :

در فـرض مـذکـور که به جهت , بيمارى مستمر روزه نگرفته اندقضا ندارد , و براى هر روز يک مد طعام فديه بايد بدهند , واللّه العالم .

سوال 655 :

اگـر کـسـى بدون قصد انزال منى در ماه رمضان با خود بازى کند و ناخودآگاه منى از او خارج گردد , آيا روزه او باطل است ؟

جواب :

اگر احتمال بدهد که انزال مى شود , در صورت انزال روزه اش باطل مى شود , واللّه العالم .

سوال 656 :

اگر شخصى روزه باشد و از او رطوبتى با شهوت و جستن و سست شدن بدن خارج شود آيا روزه او باطل مى شود وتکليف او چيست ؟

جواب :

چنانچه با احتمال خروج منى کارى انجام دهد که به خروج منى بيانجامد روزه باطل مى شود ولى بـايـد امـسـاک کـنـد و در هـر حـال قضا و کفاره دارد و بنابر احتياط کفاره جمع واجب است , و اگـراطـمـينان داشت که خارج نمى شود و اتفاقا از او منى خارج شدروزه اش صحيح است , واللّه العالم .

سوال 657 :

اگـر کـسـى روزه اش را با تربت سيدالشهداء ( ع ) در ماه رمضان عمدا افطار کند آيا کفاره جمع واجب مى شود ؟

و آياافطار به حرام کرد ؟

جواب :

اسـتشفاء به تربت حضرت سيدالشهداء ( ع ) جائز است اگر به اين قصد خورده است افطار به حرام نيست , واللّه العالم .

سوال 658 :

اگـر کسى در ماه رمضان ابتدا با يک شى ء حلال روزه اش رابخورد و بعد بلافاصله يک فعل حرام انجام داده آيا کفاره جمع تعلق مى گيرد ؟

جواب :

در غـير جماع کفاره جمع در فرض مذکور واجب نيست و درصورت جماع حرام احتياط در کفاره جمع است , واللّه العالم .

سوال 659 :

کـسـى که بالغ شده لکن جاهل به علائم بلوغ بوده و در ماه مبارک رمضان افطار نموده آيا کفاره دارد ؟

جواب :

کفاره ندارد ولى قضا واجب است , واللّه العالم .

سوال 660 :

در ماه رمضان شخصى که از شب نيت دارد که فردا قبل ازظهر مسافرت کند ايا واجب است کـه از طـلوع فجر تا وقتى که به حد ترخص برسد روزه باشد و نيت روزه بکند و يا اينکه وظيفه اش فقط مجرد امساک از مفطرات است و قصد روزه نبايد بکند ؟

جواب :

واجب است نيت روزه کند , واللّه العالم .

سوال 661 :

شـخـصـى مـکـلفى در روز ماه رمضان قبل از ظهر از وطن خود خارج شد و به سفر رفت .

سفرى که موجب قصر نمازاست و در همان روز از سفر برگشت و قبل از زوال به وطن خود رسيد و از طـلوع فجر تا ان وقت هيچ مفطرى غير از سفرانجام نداده ايا واجب است بر اين شخص که در ان روز روزه بگيرد بدون اينکه قضاء روزه ان روز بر او واجب شود يانه ؟

جواب :

واجب است روزه بگيرد و قضا ندارد , واللّه العالم .

سوال 662 :

استفاده از اسپرى جهت معالجه در ماه رمضان چه حکمى دارد ؟

جواب :

موجب بطلان روزه نمى شود , واللّه العالم .

سوال 663 :

اگر مستحاضه کثيره براى نماز مغرب و عشاء غسل ننمودولکن براى نماز شب غسل کرد آيا روزه او صحيح است ؟

جواب :

بنابر احتياط آن روز را روزه بگيرد و بعد قضا کند , واللّه العالم .

سوال 664 :

اگر کسى روزه قضا دارد مى تواند براى روزه ميت اجيرشود ؟

جواب :

مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 665 :

شخصى کفاره روزه رمضان را به روزش محاسبه کرد وتحويل من داد .

مسافرتى پيش آمد و رفتم .

کار به جايى رسيدکه جز مبلغ کفاره در دسترسم نبود , از اين رو آن را خرج کردم ,اينک آيا مى توانم به جاى آن مبلغ نان خريده و به اهلش بدهم ؟

جواب :

ضامن هستيد و بايد عوض ان را بدهيد , واللّه العالم .

سوال 666 :

کسى که در حضور مردم و آشکارا روزه خوارى کند حدوداسلامى در رابطه با او چيست ؟

جواب :

در صورتى که بدون عذر روزه اش را بخورد , در بار اول و دوم تعزير مى شود .

و در صورتى که بعد از تعزير در بار اول و دوم ,بار سوم اين کار را بکند حکمش قتل است , واللّه العالم .

سوال 667 :

کسى که نماز مغربش را بخواند و نماز عشا را فراموش کند , فرادى آن شب روزه بر او واجب است ؟

جواب :

احتياط مستحب آن است که فرداى آن روز را روزه بگيرد , واللّه العالم .

سوال 668 :

آنهايى که به سيگار يا ترياک معتاد هستند , مى توانند درروز به طور متعارف از آنها استفاده نمايند ؟

( در صورتى که جانشان در خطر باشد ) ؟

جواب :

بـنـابـر احتياط روزه دار بايد از استعمال دخانيات اجتناب کند وسيگار نکشيدن جان انسان را در خطر قرار نمى دهد و ترياک هم حکم سيگار را دارد هرچند اعتياد به ترياک حرام است , واللّه العالم .

سوال 669 :

اگر دکتر مريضى را از روزه گرفتن جلوگيرى کند , نبايدروزه بگيرد ؟

جواب :

اگر دکتر حاذق که مورد وثوق است بگويد قولش مسموع است ,واللّه العالم .

سوال 670 :

اگر انسان در ماه رمضان در حال ملاعبه با همسر خودجنب شود , چه صورت دارد ؟

جواب :

چـنـانچه قصد انزال داشته ولو بعد از شروع در ملاعبه , روزه اش باطل مى شود , و همچنين است اگر بداند يا احتمال بدهد که منى از او خارج مى شود , واللّه العالم .

سوال 671 :

آيـا بـراى فديه روزه ماه رمضان مى شود غير از گندم , جو ,خرما و کشمش از بقيه طعامها مثل برنج و گوشت و حبوبات داد ؟

و آيا مى شود نان داد , با اين که وزن نان نسبت به گندم کمتر است ؟

جواب :

هر چه به آن طعام گفته شود کفايت مى کند چه نان و چه غيرنان , ولى احتياط در ترک گوشت خام است , واللّه العالم .

سوال 672 :

اگر کسى بعد از ماه رمضان بفهمد که غسلهايى که انجام مى داده مطابق فتواى مجتهدش نبوده و او هم خيال مى کرده اين طور صحيح است , آيا بايد روزه ها را قضا نمايد ؟

جواب :

قضا ندارد , واللّه العالم .

سوال 673 :

اگـر در مـاه رمـضان قبل از طلوع فجر نيت را فراموش کردچه کند ؟

و انسان مسافر اگر قـبـل زوال بـه وطـن بـرسـد و قـبـلا نـيـت نکرده باشد و روزه بگيرد , آيا فرق اين دو صورت را روايت مشخص مى کند ؟

جواب :

چـنـانـچه شخص اگر در شب نيت روزه ـ ولو اجمالا ـ داشته باشدکافى است و شخص مسافر که قبل از زوال به وطن يا محل اقامه مى رسد بايد هنگام رسيدن نيت روزه ـ ولو اجمالا ـ داشته باشد ,واللّه العالم .

سوال 674 :

آيا کسى که کفاره نذر در گردن اوست مى تواند روزه استيجارى بگيرد ؟

جواب :

مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 675 :

کـسـى که کفاره رمضان دو ماه روزه به گردن اوست ونتوانسته تاکنون بگيرد ايا به روزه سال بعد ضرر مى رساند ؟

جواب :

به روزه رمضان سال بعدى ضرر ندارد اگر چه چند سال فاصله شود , واللّه العالم .

سوال 676 :

اگر روزه موجب کم شدن نور و سوى چشم مى شود ,تکليف چيست ؟

جواب :

کـم شدن سوى چشم اگر به معناى ضعيف شدن چشم باشدروزه واجب نيست .

و اگر به معناى ضعيف شدن چشم نباشدفقط در حال روزه چشم کم سو مى شود و اين عارضه موقتى بعد از مدتى بر طرف مى گردد روزه واجب است , واللّه العالم .

سوال 677 :

شـخصى نمى داند قضاى روزه بر او واجب است يا خيرلذا هنگام روزه گرفتن نيت مى کند اگر واجبى به گردن من است ادا مى نمايم و الا روزه مستحبى بجا مى اورم , اگر چنين نيتى کرد و بعد از ظهر افطار کند کفاره دارد ؟

جواب :

روزه صحيح بود , ولى افطار آن ـ در فرض مذکور ـ کفاره ندارد ,واللّه العالم .

سوال 678 :

مکلفى چند سال است که مريض مى باشد , حکم روزه اوچيست ؟

جواب :

اگر کسى به خاطر بيمارى روزه ماه رمضان را افطار کرد ومرض او تا سال بعد ادامه پيدا کرد قضا ندارد , ولى براى هر روزيک مد طعام بايد صدقه بدهد , واللّه العالم .

سوال 679 :

چشم درد در مسوغات افطار روزه , از مصاديق چيست ؟

جواب :

از مصاديق مرض است , واللّه العالم .

سوال 680 :

در روزه استيجارى اگر بعد از ظهر افطار کند , کفاره دارد ؟

جواب :

کفاره ندارد , واللّه العالم .

سوال 681 :

کـسـى بـه قصد تبليغ به شهرى سفر مى کند و در همان شهرمحل تبليغى فراهم مى شود .

سوال :

پـس بـا قـصـد اقـامه روزه ونمازش را ادا مى نمايد , ولى بعد از يکى دو روز محل ديگرى به او پيشنهاد مى شود که تقريبا 18 کيلومتر با محل اقامتش فاصله دارد و بايد هر روز اين مسير را برود و برگردد .

و حدود3 ساعت نيز طول مى کشد , در اين صورت نماز و روزهاش چه حکمى دارد ؟

جواب :

در فـرض سوال کـه پـس از قصد اقامه و تحقق اقامه به خواندن نماز چهار رکعتى خارج شدن به مـادون مـسافت اتفاق افتاده و ازاول قصد خروج نداشته , نماز و روزه اش تمام و صحيح است ودر روز آخـر کـه از مـحـل دوم بـه قصد مسافرت به محل اول برمى گردد در برگشت و محل اقامه احتياطا در نماز بين قصر وتمام جمع کند و روزه را بگيرد , واللّه العالم .

سوال 682 :

ايا نيت روزه قضاى ماه رمضان اگر قبل از ظهر هم واقع شود , کافى است ؟

جواب :

مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 683 :

شـخـصـى در غير ماه رمضان بعد از طلوع فجر محتلم شده ,آيا قبل از ظهر مى تواند قصد قضاى روزه رمضان کند ؟

جواب :

مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 684 :

ايا قبل از زوال مى توان قصد روزه واجب غير معين کرد ,روزه استيجارى چطور ؟

جواب :

در روزه اى کـه واجب غير معين است نيت روزه قبل از زوال کافى است , ولى در روزه استيجارى استحقاق اجرت محل اشکال است , واللّه العالم .

سوال 685 :

کسى که روزه قضاى رمضان به گردن اوست آيا مى توانداجير براى غير بشود يا تبرعا روزه غير را بجا آورد ؟

جواب :

مـى تواند براى غير اجير شود و روزه غير را بگيرد , ولى روزه اوتبرعا براى غير صحيح نيست , واللّه العالم .

سوال 686 :

کسى که هنگام حمل نمى تواند روزه بگيرد و حالش بهم مى خورد .

و پس از حمل هم تا يک سال بچه شير مى دهد , آياقضاى روزه بر او واجب است ؟

هم چنين کفاره دارد يا نه ؟

جواب :

قضا دارد و کفاره ندارد , ولى بايد براى هر روز يک مد ( 750 گرم )طعام بدهد , واللّه العالم .

سوال 687 :

شـخـصـى ده دقـيقه به اذان صبح بيدار شده و جنب است .

نه مى تواند سحرى بخورد و نه غسل کند وظيفه اوچيست ؟

جواب :

چـنـانچه طورى باشد که اگر سحرى نخورد مى تواند بدون حرج روزه بگيرد بايد غسل کند , والا سحرى بخورد و در ضيق وقت تيمم کند , واللّه العالم .

سوال 688 :

آيا آمپولها و سرمها , چه تقويتى و چه غير آن در حال روزه اشکال دارد ؟

جواب :

تزريق آمپول روزه را باطل نمى کند , ولى بنابر احتياط واجب بايد از به کار بردن سرم ـ چه غذايى باشد چه تقويتى ـ در حال روزه اجتناب شود , واللّه العالم .

سوال 689 :

کسى که در ماه رمضان غسل جنابت کرده و مدتى روزه گرفته و نماز خوانده است .

بعد از چند روز فهميده غسل باطل بوده تکليف روزه او چيست ؟

جواب :

روزه هايش صحيح است , ولى نمازهايش را بايد قضا نمايد ,واللّه العالم .

سوال 690 :

کسى که در روزه ماه رمضان بايد مرتب اماله شود روزه اش صحيح است يا خير ؟

جواب :

امـالـه کـردن با چيز روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد روزه اش را باطل مى کند , واللّه العالم .

سوال 691 :

شـخـصـى قبل از طلوع فجر بيدار شده و جنب بوده مشغول غسل مى شود .

در هنگام غسل کردن اذان مى گويند ,آيا روزه اش صحيح است ؟

جواب :

روزه اش صحيح است و کفاره ندارد , واللّه العالم .

سوال 692 :

آيا با ساعت مى توان سحرى خورد يا افطار کرد هرگاه خلاف افق باشد , چه بايد کرد ؟

جواب :

بايد قضاى آن را هم بگيرد .

و نظر به ساعت حکم نظر به افق راندارد , واللّه العالم .

سوال 693 :

شحصى با علم به اينکه آب موجود نيست , خود را جنب مى کند .

سپس تيمم مى کند و روزه مى گيرد و فردا قبل از ظهرغسل مى کند , آيا روزه اش صحيح است ؟

جواب :

بلى صحيح است , واللّه العالم .

سوال 694 :

اگـر کـسـى در مـاه رمـضان عمدا غسل جنابت را تاءخيربيندازد تا اين که وقت تنگ شود سپس با تيمم وارد صبح شودو روزه بگيرد قضاى آن روزه لازم است ؟

جواب :

در فرض سوال احتياطا قضاى آن را نيز بگيرد , واللّه العالم .

سوال 695 :

فردى دو ماه رمضان را پى در پى مريض بوده و در آن مريضى از دنيا رفته آيا قضاى روزه بر پسر بزرگش واجب است در حالى که فديه هم نداد ؟

آيا از اصل مال کم شود ؟

جواب :

قضا ندارد .

و فديه را بدون وصيت لازم نيست از ثلث يا اصل ترکه خارج کنند , واللّه العالم .

سوال 696 :

استعمال عطر براى روزه دار در رمضان , همچنين در غيررمضان چه حکمى دارد ؟

جواب :

مستحب است , واللهالعالم .

سوال 697 :

لـوزه هـاى شـخصى سوراخ شده است بعد از خوردن سحرى , گاهى مقدارى از غذا در آن مى ماند و در روز بيرون مى آيد , فرو دادنش چه حکمى دارد ؟

جواب :

اگر ملتفت باشد بايد آن را بيرون بريزد .

و اگر بدون اختيار فرورفت روزه را باطل نمى کند , واللّه العالم .

سوال 698 :

مـاه مـبارک رمضان به غسل جنابت نيازمند شدم ,دسترسى به آب نداشتم .

و متوجه تيمم هم نبودم , روزه ام چه صورت دارد ؟

جواب :

روزه آن روز را بايد قضا کند , ولى کفاره ندارد , واللّه العالم .

سوال 699 :

کسى که مسافر است , آيا مى تواند روزه مستحبى بگيرد ياخير ؟

جواب :

گـرفـتن سه روز روزه در مدينه منوره مستحب است و احتياطاين است که در چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه باشد , واللّه العالم .

سوال 700 :

اگـر شـخصى مکلف شد و پدر و مادرش با روزه گرفتن اومخالفت کردند به اين دليل که سلامتى فرزند به خطر مى افتد ,آيا علاوه بر قضاى روزه ها کفاره هم بر او مى باشد ؟

جواب :

اگـر احـتمال مى داد به واسطه تشخيص پدر و مادر مى شود روزه را افطار کرد کفاره ندارد , ولى بايد آن روزه ها را قضا کند , واللّه العالم .

سوال 701 :

اگر با عطسه کردن خلط سينه به فضاى دهان بيايد , فروبردن آن چگونه است ؟

جواب :

اشکال دارد , واللّه العالم .

سوال 702 :

اگر ديده شود شخصى علنا روزه خوارى مى کند , آيا امربه معروف واجب است ؟

جواب :

امر به معروف و نهى از منکر در صورت تحقق شرايط آن واجب است , واللّه العالم .

سوال 703 :

زنـى به خاطر باردارى يا مرض روزه نگرفته و بيش از يک سال از آن مى گذرد که ذمه اش مشغول است , آيا بايد دو فديه يکى براى گذشتن وقت آن , و ديگرى براى قضاى روزه بپردازد ؟

جواب :

چنانچه ترک قضا تا ماه رمضان بعد از روى عذر بود , يک فديه کافى است , واللّه العالم .

سوال 704 :

علت روزه گرفتن در اسلام را بيان فرمائيد ؟

جواب :

روزه مـثـل سـايـر واجـبـات است بايد ايتان شود و امر خداوند به روزه براى آن است که ما حالات شـخـص را در روز قيامت از نظرگرسنگى و تشنگى متذکر شويم و نيز نسبت به حال فقرا دردنيا تذکر پيدا کنيم , واللّه العالم .

سوال 705 :

کـسـى کـه در حـال نـماز اخلاط سينه اش به فضاى دهان رسيده و حفظ روزه ماه رمضان متوقف , بر باطل کردن نمازباشد و در صورتى که وقت نماز هم تنگ باشد , آيا نماز راباطل کند يا روزه را ؟

جواب :

بلع خلط کند و نماز را ادامه دهد اگر فرض مذکور محقق شود ,واللّه العالم .

سوال 706 :

حکم غرغره کردن براى روزه دار ـ با توجه به اين که آب به حلق مى رسد , ولى فرو نمى رود ـ چيست ؟

جواب :

اگر به هيچ وجه آب از حلق به جوف منتقل نشود , روزه صحيح است , ولى اين فرض بعيد است و غير واقع مى باشد , واللّه العالم .

سوال 707 :

آيا به بيمارى زخم معده يا چشم درد يا پا درد يامرضى تشنگى مى تواند روزه را بخورد يا خير ؟

جواب :

هـر مـريـضـى کـه روزه گـرفتن براى او ضرر داشته باشد روزه براو واجب نيست , بلکه مشروع نمى باشد و در تشخيص مواردقول طبيب حاذق مسموع است , واللّه العالم .

سوال 708 :

آيا بر زن حامله در ماههاى اول و دوم وسوم روزه واجب است و هر چند براى حمل او ضررى ندارد ؟

جواب :

مـجـرد حـمـل در مـاهـهاى اول مجوز افطار نيست , مگر اين که روزه گرفتن براى او يا حملش ضررى داشته باشد که در اين صورت افطار مى کند , واللّه العالم .

سوال 709 :

کسى که محل کار او از محل زندگيش دور است ـ بيش ازهشت فرسخ و مسافت شرعى ـ و چند روز در هفته آن جامشغول کار است , حکم او در محل کارش از نظر نماز و روزه چيست ؟

جواب :

در فرض مزبور نمازش تمام و روزه اش صحيح است , واللّه العالم .

سوال 710 :

آيـا مـى توان بيش از دو وطن اختيار کرد ؟

و اگر نمى شود ,کسى که محل زندگى سومى براى خود قرار داده در آن جاحکم نماز و روزه اش چطور است ؟

جواب :

داشتن بيش از دو وطن براى شخص بعيد نيست , واللّه العالم .

سوال 711 :

اگر در ماه رمضان بعد از اذان صبح جنب شد , وظيفه اش چيست ؟

جواب :

اگر به احتلام جنب شده , روزه اش درست بوده است , ولى بايدبراى نماز غسل کند , واللّه العالم .

سوال 712 :

شخصى 5 روز روزه قضا دارد , و 5 روز هم به رمضان سال بعدى مانده , آيا مى تواند مسافرت کند ؟

جواب :

اگـر نـاچـار بـه سفر نباشد احتياط آن است که قضاى روزه را به سال آينده تاءخير نيندازد , واللّه العالم .

سوال 713 :

اين جانب روزه نذرى دارم , آن هم روز معين .

در آن روزروزه بودم به اجبار دوستانم روزه را افطار نمودم , آيا قضا وکفاره دارد ؟

جواب :

قضاى آن روز لازم است و اگر مضطر يا مکره نبوده کفاره هم دارد , واللّه العالم .

سوال 714 :

شـخـصى در يک ماه رمضان همه روزه براى اين که به علتى خود يا فرزندش نمى توانستند روزه بـگـيـرنـد ـ ظـاهرا به علت ضعف بوده ـ از تهران به قصد سفر خارج مى شده و از حدترخص مـى گـذشته , ولى اقطار نمى کرده مجددا به تهران برمى گشته ـ البته قبل از ظهر ـ و در منزل افـطـار مـى کـرده حال بفرماييد با توجه به جهل به مسئله , آيا نامبرده بايستى کفاره عمد بپردازد يـعـنـى بـراى هـر روز 60 مسکين را طعام دهد ؟

ياحکم ديگرى دارد ؟

نيز چنانچه کفاره عمد به عـهـده اش آيدبايستى روزانه 60 نفر مسکين را يک چارک نان بدهد يا هرچند نفر که مقدور بود و بـفـرمـايـيـد آيـا مـى شـود در مدت يک سال براى اداى کفاره عمد يک ماه 1800 نفر را به تناوب اطعام نمود ؟

جواب :

کفاره ندارد , و در کفاره عمد اگر براى هر روز شصت نفر مسکين را ولو هر چند نفر را در يک روز اطعام کند کفايت مى کند و براى روز ديگر نيز مى تواند همان شصت نفر را اطعام نمايد , واللّه العالم .

سوال 715 :

آيا فرو بردن چرک گلو باعث باطل شدن روزه مى گردد ؟

جواب :

چنانچه وارد فضاى دهان شده باشد بنابر احتياط فرو بردن آن روزه را باطل مى کند , واللّه العالم .

سوال 716 :

چـنانچه دکتر مريضى را از گرفتن روزه منع نمايد ـ با توجه به اين که بعضى از دکترها در مسائل شرعى ناآگاهند ـ آيا نظردکتر در اين مورد قابل اجرا است و به ان مى توان عمل کرد ؟

جواب :

چـنانچه از دکترى که حاذق و ثقه است خبر دهد که روزه گرفتن براى مريض ضرر دارد , قولش مسموع است , واللّه العالم .

سوال 717 :

آيـا فـروبردن وسائل غير خوراکى ( مانند وسائل معاينات پزشکى ) در دهان در هنگام روزه باعث ابطال روزه مى گردد ؟

جواب :

اگر به حلق برسد يا از حلق پائين رود اشکال دارد , واللّه العالم .

سوال 718 :

فردى که مبتلا به تنگى شديد نفس مى باشد و از يک نوع وسيله طبى استفاده مى نمايد که بـا فشار دادن سوزن آن دارويى مايع به صورت پودر گاز از دهان به ريه ها پاشيده مى شود و باعث تـسکين مى گردد ـ اين عمل چندين بار در روزتکرار مى گردد ـ آيا مى تواند با وجود استفاده از ايـن وسـيـلـه روزه دار هم باشد , با توجه به اين که بدون استفاده از اين دستگاه مشقتى غير قابل تحمل دارد ؟

جواب :

اگر قبل از رسيدن به حلق به صورت هوا دربيايد , عمل مزبورروزه را باطل نمى کند , واللّه العالم .

سوال 719 :

شخص روزه دار اگر يقين کند که دود به حلقش نمى رسد ,آيا مى تواند سيگار بکشد ؟

جواب :

براى روزه دار احتياط واجب آن است که سيگار نکشد , واللّه العالم .

سوال 720 :

اگـر روزه دار يـقين کند که خمير مسواک به حلق نمى رسد ,آيا مى تواند همراه مسواک از خمير استفاده نمايد ؟

جواب :

مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 721 :

آيا روزه دار آدامسى که مزه شيرينى دارد مى تواندبجود ؟

جواب :

اگر شيرينى داشته باشد اشکال دارد , واللّه العالم .

سوال 722 :

اگر زنى بدون اجازه شوهرش و در وسعت وقت روزه بگيرد , مرد مى تواند از اتمام روزه اش جلوگيرى کند يا نه ؟

جواب :

شوهر نمى تواند از روزه واجب بر زن و لو در وسعت وقت ممانعت کند , ولى در وسعت وقت قبل از ظهر مى تواند حق خودرا مطالبه نمايد , واللّه العالم .

سوال 723 :

اگر شخصى روزه دار ( که روزه واجب ماه رمضان را گرفته است ) کارى را از روى شهوت انـجـام دهـد ولى قصدش استمناء يا خارج شدن منى نباشد در اين صورت آيا روزه اوباطل است يا خـير , و اگر باطل است آيا قضاى روزه بر وى واجب است يا کفاره روزه , و اگر کفاره واجب است چه نوع کفاره اى ؟

جواب :

چنانچه اطمينان ندارد که منى خارج نمى شود و کارى انجام دادو منى خارج شد روزه باطل است و قضا و کفاره عمد واجب است , واللّه العالم .

سوال 724 :

اگر کسى که روزه دار است کارى انجام دهد و فکر کندروزه اش باطل شده و نهار بخورد يا کار باطل کننده روزه راانجام دهد , در صورتى که بعدا به اشتباه خود پى ببرد که روزه باطل نشده آيا بايد قضاى روزه را بگيرد يا با يک کفاره بدهد ؟

جواب :

اگـر کـارى را انجام داد که مى داند حرام است و خيال کرد روزه اش باطل شده و کارى که باطل کـنـنـده اسـت انـجـام داد هـم قضا و هم کفاره دارد و اگر عمل اول حرام نبود فقط قضا دارد , واللّه العالم .

سوال 725 :

ايا در سفر معصيت ـ که نماز تمام است ـ مى تواند روزه بگيرد ؟

جواب :

بايد روزه بگيرد , واللّه العالم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

روزه

روزه

No image

روزه

No image

روزه

No image

روزه

No image

روزه

جدیدترین ها در این موضوع

No image

روزه

No image

ثبوت اول ماه

پر بازدیدترین ها

No image

روزه

No image

ثبوت اول ماه

Powered by TayaCMS