شرایط اعتکاف

شرایط اعتکاف

شرايط اعتکاف

نيت اعتکاف در روز سوم

سوال 436 :

آيا روز سوم اعتکاف نيّتى غير از نيّت دو روز اول دارد، چه در اعتکاف واجب و چه در اعتکاف مستحبى؟

جواب :

روز سوم کامل کردن اعتکاف است و نيّت خاصى ندارد.

اعتکاف مميّز

سوال 437 :

آيا اعتکاف بچه مميّز صحيح است؟

جواب :

اعتکاف او نيز صحيح است.

تحقق حيض يا استحاضه در زمان اعتکاف

سوال 438 :

حکم اعتکاف زنى که حيض يا استحاضه بر او عارض شده است چيست؟ چه در روز اول يا دوم يا سوم؟ و آيا قضا بر او واجب است؟

جواب :

در صورت حائض شدن حتى اگر در ساعات آخر روز سوم باشد اعتکاف باطل مى‌شود، ولى در صورت استحاضه شدن اگر به وظيفه مستحاضه نسبت به روزه‌اش عمل کند، اعتکافش صحيح است.

شک در تحقق حيض يا استحاضه در زمان حيض

سوال 439 :

(الف) حکم اعتکاف زنى که شک در حيض يا استحاضه دارد، چه در روز اول يا دوم يا سوم، چيست؟

(الف) اگر حالت قبلى او پاک بودن است به شکش اعتنا نکند.

غسل‌هاى معتبر در صحت اعتکاف

سوال 440 :

آيا غسل‌هاى استحاضه شرط صحت اعتکاف است؟

جواب :

اين غسل‌ها شرط صحت اعتکاف نيست مگر غسل‌هايى که در صحت روزه معتبر هستند.

نيّت اعتکاف در سفر

سوال 441 :

شخصى در مکه معظمه قصد اعتکاف دارد و قبل از سفر نذر روزه ننموده، آيا در همان جا مى‌تواند نذر کند و روزه بگيرد يا حتماً بايد نذر، قبل از سفر باشد؟

جواب :

اگر قبل از سفر نذر روزه مستحبى در سفر ننموده روزه در سفر صحيح نيست بنابراين اعتکاف او هم صحيح نخواهد بود.

Powered by TayaCMS