مکروهات احرام

مکروهات احرام

مکروهات احرام

مکروهات احرام چند چيز است : 1 - احرام در جامه سياه بلکه احوط ترک آن است ,وافضل احرام در جامه سفيد است .

2 - خوابيدن محرم در رخت وبالش زرد رنگ .

3 - احـرام بـسـتن در جامه چرکين , واگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است که مکلف مادامى که درحال احرام است آن را نشويد.

4 - احرام بستن در جامه راه راه .

5 - استعمال حنا پيش از احرام در صورتى که اثر آن تاحال احرام باقى بماند.

6 - حمام رفتن , واولى بلکه احوط آن است که محرم بدن خود را با کيسه ونحو آن نسايد.

7 - لبيک گفتن محرم در جواب کسى که او را صدا نمايد,بلکه احوط ترک آن است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

مکروهات احرام

No image

مکروهات احرام

No image

مکروهات احرام

No image

مکروهات احرام

No image

مکروهات احرام

پر بازدیدترین ها

No image

طواف وداع

No image

مستحبات دخول حرم

No image

مستحبات نماز طواف

No image

مستحبات منى

No image

آداب ومستحبات طواف

Powered by TayaCMS