اگر سگ از ظرفی که دهانه آن تنگ می باشد چیزی بخورد چگونه باید آن را خاکمال کرد؟

اگر سگ از ظرفی که دهانه آن تنگ می باشد چیزی بخورد چگونه باید آن را خاکمال کرد؟

  پاسخ:

  امام، خامنه ای و نوری: چنانچه ممکن است باید کهنه به چوبی بپیچند و به توسط آن خاک را به آن ظرف بمالند و در غیر این صورت پاک شدن ظرف اشکال دارد. [1]

  خویی و تبریزی: باید در آن ظرف خاک بریزند و مقداری هم آب ریخته سپس با شدّت ظرف را حرکت دهند تا خاک به همة آن ظرف برسد سپس آب بریزند تا خاک آن زائل شود و بعد یک مرتبه در کرّ یا جاری یا دو مرتبه با آب قلیل بشویند. [2]

  بهجت: چنانچه ممکن است باید پارچه به چوبی بپیچند و بوسیلة آن خاک را درون آن ظرف بمالند و در غیر این صورت پاک شدن ظرف اشکال دارد ولی ممکن است خاکمالی کردن ظرف را با حرکت دادن شدید خاک ممزوج با آب در همة اطراف داخل ظرف انجام داد. [3]

  فاضل: باید خاک پاک را در آن بریزند و حرکت دهند تا به همة ظرف برسد، اگر نشود به هیچ وجه آن را خاکمالی کرد در این صورت ظرف قابل پاک شدن نیست. [4]

  سیستانی: باید خاک را در آن بریزند و با شدت حرکت دهند تا خاک به همة ظرف برسد، سپس خاک آن را زائل نمود و بعد دو مرتبه با آب قلیل یا کرّ یا جاری بشویند. [5]

  وحید: چنانچه ممکن است باید پارچه یا مانند آن به چوبی بپیچند و به توسط آن اول خاک را به آن ظرف بمالند و آن خاک را زائل کنند سپس خاک مخلوط به آب را به آن وسیله به ظرف بمالند و جمع بین این دو بنا بر احتیاط واجب است و اگر ممکن نشد بوسیلة شدت حرکت این دستور را انجام دهند و سپس در کرّ یا جاری یک مرتبه بشویند و یا با آب قلیل بنا بر احتیاط واجب دو مرتبه بشویند. [6]

  مکارم: چنانچه ممکن است باید پارچه ای را به چوبی بپیچند و توسط آن خاک را با کمی آب به آن ظرف بمالند و اگر ممکن نشود مقداری خاک و کمی آب در آن بریزند و تکان دهند و بعد دو مرتبه در آب قلیل یا یک مرتبه در آب کر یا جاری بشویند.. [7]

  صافی: چنانچه ممکن است باید پارچه ای به چوبی بپیچند و به توسط آن خاک را به آن ظرف بمالند و اگر ممکن نیست باید خاک را در آن بریزند و به شدت حرکت دهند تا به همة آن ظرف برسد. [8]

  شبیری: باید خاک را در آن بریزند و مقداری آب ریخته و به وسیله ای مانند داخل کردن چوب یا تکان دادن شدید خاک را به تمام ظرف برسانند و بعد دو مرتبه با آب قلیل بشویند و در آب کرّ و جاری نیز بعد از خاکمالی بنا بر احتیاط دو مرتبه شستن لازم است. [9]

منابع:

 1. امام: رساله، م 151 و تحریرالوسیله، ج1، کتاب الطهارة، مطهرات، اوّلها، م 1؛ خامنه ای: استفتاء از دفتر، شماره استفتاء 642029؛ نوری: رساله، م 151 و العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی المطهرات، احدها، م 9.
 2. خویی: رساله، م 152 و 151و العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی المطهرات، احدها، م 9 تبریزی: رساله، م 152 و 151.
 3. بهجت: رساله، م 153.
 4. فاضل: رساله، م 155 و العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی المطهرات، احدها، م 9.
 5. سیستانی: رساله، م 152 و العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی المطهرات، احدها، م 9.
 6. وحید: رساله، م 152.
 7. مکارم: رساله، م 172 و العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل فی المطهرات، احدها، م 9..
 8. صافی: رساله، م 152
 9. شبیری: رساله، م 156.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS