برای مردم عادی، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟

برای مردم عادی، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟

پاسخ

  • امام، خامنه ای، خویی، بهجت، تبریزی، فاضل، سیستانی، وحید، مکارم، صافی و نوری چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به اطلاعات نسبتاً وسیعی از مسائل فقهی دارد، راه برای تودۀ مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست. .

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، المقدمة فی الاجتهاد و التقلید، مقدمه؛ خامنه ای: اجوبة الاستفتائات، س 2؛ خویی، تبریزی و وحید: منهاج الصالحین، التقلید، م 3؛بهجت: وسیلة النجاة، قبل از م1؛ فاضل، سیستانی، مکارم و نوری: العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، م 2؛ صافی: هدایة العباد، ج1، احکام التقلید، م 1.
Powered by TayaCMS