آیا امر به معروف و نهی از منکر مشروط به هم جنس بودن امر و نهی شونده با امر و نهی کننده می باشد؟

آیا امر به معروف و نهی از منکر مشروط به هم جنس بودن امر و نهی شونده با امر و نهی کننده می باشد؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS