اگر معتکف مکانی را که دیگری برای اعتکاف انتخاب کرده غصب کند، اعتکافش چه حکمی دارد؟

اگر معتکف مکانی را که دیگری برای اعتکاف انتخاب کرده غصب کند، اعتکافش چه حکمی دارد؟

پاسخ

  • امام، خامنه ای، فاضل، سیستانی و نوری: رفتن به مکان دوم در فرض سؤال اشکالى ندارد.[1]
  • خویی، تبریزی، مکارم و صافی: بنابر احتیاط واجب باطل است.[2]
  • بهجت: اگر جای دیگری برای اعتکاف شخصی که مکانش غصب شده نباشد و او هم از آن مکان صرفنظر نکرده باشد، اعتکاف غاصب باطل است و الّا باطل نیست.[3]
  • وحید: باطل است.[4]
  • شبیری: بنابر احتیاط باطل است.[5]

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، م 11؛ خامنه ای: سایت، احکام اعتکاف، مکان اعتکاف؛ فاضل، سیستانی و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، م 32.
  2. خویی و تبریزی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف ، م 1077؛ مکارم: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، م 32؛ صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1414.
  3. بهجت: وسیلة النجاة، م 1205.
  4. وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف ، م 1077.
  5. شبیری: استفتائات، اعتکاف، مکان اعتکاف.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS