اگر شخصی ندانسته یا از روی فراموشی در بخشی از مسجد که شخص دیگری آنجا را قبلاً برای خود انتخاب کرده معتکف شود، آیا اعتکاف وی صحیح است؟

اگر شخصی ندانسته یا از روی فراموشی در بخشی از مسجد که شخص دیگری آنجا را قبلاً برای خود انتخاب کرده معتکف شود، آیا اعتکاف وی صحیح است؟

پاسخ

  • امام، خامنه ای، خویی، بهجت، فاضل، سیستانی، صافی و نوری: باطل نیست.[1]
  • مکارم: اگر نداند آن مکان برای دیگری است، اعتکافش باطل نیست. امّا اگر به غصبی بودن آن مکان آگاه باشد ولی به خاطر کوتاهی در یادگیری مسائل شرعی نداند غصب کردن مکان اعتکاف شخص دیگر اعتکاف را باطل می کند، اعتکافش باطل است.[2]
  • شبیری: اگر از روی فراموشی باشد بنابر احتیاط باطل است، همچنین اگر در جهل خود معذور نباشد بنابر احتیاط اعتکافش باطل است. [3]

منابع:

  1. امام، خویی، فاضل و سیستانی: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، م 33؛ خامنه ای: سایت، احکام اعتکاف، مکان اعتکاف؛بهجت: وسیلة النجاة، م 1205؛ ؛ صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1414؛ نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، م32 و 33.
  2. مکارم: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، م 33.
  3. شبیری: استفتائات، اعتکاف، مکان اعتکاف.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS