اگر زنی که در اعتکاف شرکت کرده مستحاضه (متوسطه، کثیره) شود، چه وظیفه ای دارد؟

اگر زنی که در اعتکاف شرکت کرده مستحاضه (متوسطه، کثیره) شود، چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ

  • امام، خامنه ای، فاضل، مکارم و نوری: در صورت استحاضه اگر به وظيفه مستحاضه نسبت به روزه‌اش عمل كند، اعتكافش صحيح است. لذا اگر غسل بدون نجس کردن مسجد ممکن نیست، باید برای غسل خارج شود. امّا اگر بدون نجس کردن مسجد ممکن باشد، بهتر است غسل نماید، هر چند خارج شدن از مسجد در این صورت نیز اشکال ندارد. [1]
  • خویی، تبریزی، وحید و شبیری: در صورت استحاضه اگر به وظيفه مستحاضه نسبت به روزه‌اش عمل كند، اعتكافش صحيح است. لذا اگر غسل نمودن در مسجد بدون نجس کردن مسجد ممکن باشد، نمی تواند برای غسل به بیرون از مسجد برود و الّا باید خارج شده و غسل نماید.[2]
  • سیستانی: در صورت استحاضه اگر به وظيفه مستحاضه نسبت به روزه‌اش عمل كند، اعتكافش صحيح است. لذا اگر امکان غسل در مسجد باشد، بنابر احتیاط واجب باید در مسجد غسل کند و الّا باید برای غسل از مسجد خارج شود.[3]

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، القول فی شروطه، السابع؛ خامنه ای: سایت، احکام اعتکاف، مبطلات و محرمات اعتکاف و احکام مخصوص بانوان در اعتکاف؛ فاضل، مکارم و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الثامن.
  2. خویی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف، با استفاده از م 1073 و العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الثامن ؛ تبریزی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف، با استفاده از م 1073 و استفتائات، ج 1، س747؛وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف، با استفاده از م 1073شبیری: استفتائات، اعتکاف، متفرقات.
  3. سیستانی: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الثامن.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS