آیا انجام محرمات اعتکاف از روی سهو نیز موجب بطلان اعتکاف می گردد؟

آیا انجام محرمات اعتکاف از روی سهو نیز موجب بطلان اعتکاف می گردد؟

پاسخ

  • خویی، تبریزی، وحید و مکارم بنابر احتیاط واجب باطل می شود؛ (بنا بر احتياط واجب اگر اعتکاف واجب معيّن باشد بايد اعتکاف را کامل کند و قضاى آن را به‌جا آورد؛ و در واجب غيرمعيّن، اگر در دو روز اول باشد بايد اعتکاف را از سر بگيرد و اگر روز سوم باشد اعتکاف را کامل کند و سپس از سر بگيرد و در اعتکاف مستحب قبل از تمام شدن روز دوم چيزى بر عهده او نيست و اگر روز سوم باشد بنابر احتیاط واجب باید آن را قضا کند. بايد دوباره اعتکاف را از سر بگيرد).[1]
  • امام و صافی: اگر از روی سهو با همسرش نزدیکی کند، اعتکاف باطل می شود. امّا اگر بقیۀ کارهای حرام در اعتکاف را مرتکب شود بنا بر احتياط واجب اگر اعتکاف واجب معيّن باشد بايد اعتکاف را کامل کند و قضاى آن را به‌جا آورد؛ و در واجب غيرمعيّن، اگر در دو روز اول باشد بايد اعتکاف را از سر بگيرد و اگر روز سوم باشد اعتکاف را کامل کند و سپس از سر بگيرد و در اعتکاف مستحب قبل از تمام شدن روز دوم چيزى بر عهده او نيست و اگر روز سوم باشد بنابر احتیاط واجب باید آن را قضا کند. بايد دوباره اعتکاف را از سر بگيرد.[2]
  • فاضل و نوری: اگر از روی سهو با همسرش نزدیکی کند، بنابر احتیاط واجب باطل است؛ (لذا اگر اعتکاف واجب معيّن باشد بايد اعتکاف را کامل کند و قضاى آن را به‌جا آورد؛ و در واجب غيرمعيّن، اگر در دو روز اول باشد بايد اعتکاف را از سر بگيرد و اگر روز سوم باشد اعتکاف را کامل کند و سپس از سر بگيرد و در اعتکاف مستحب قبل از تمام شدن روز دوم چيزى بر عهده او نيست و اگر روز سوم باشد بنابر احتیاط واجب باید آن را قضا کند.) بايد دوباره اعتکاف را از سر بگيرد ولی انجام بقیۀ کارهایی که در اعتکاف حرام هستند از روی سهو آن را باطل نمی کند. ) [3]
  • بهجت: اگر از روی سهو انجام دهد اعتکافش باطل نمی شود مگر اینکه باعث بهم خوردن صورت اعتکاف گردد. [4]
  • سیستانی: باطل نمی شود. [5]

منابع:

  1. خویی، تبریزی و وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف ، م 1081؛ مکارم: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، فصل فی احکام الاعتکاف، م 4.
  2. امام: تحریر الوسیلة، ج1، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، القول فی احکام الاعتکاف، م2صافی: هدایة العباد، ج1، کتاب الصوم، م 1423.
  3. فاضل و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، فصل فی احکام الاعتکاف، م 4.
  4. بهجت: وسیلة النجاة، م 1210.
  5. سیستانی: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، فصل فی احکام الاعتکاف، م 4.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS