دستور تيمم(توضیح المسایل امام)

دستور تيمم(توضیح المسایل امام)
    پاسخ به مسایل شرعی

    تيمم

    دستور تيمم

    مساله شماره(700) در تيمم چهار چيز واجب است: اول: نيت. دوم: زدن كف دو دست با هم بر چيزی كه تيمم به آن صحيح است. سوم: كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانی و دو طرف آن از جايی كه موی سر می رويد تا ابروها و بالای بينی، و بنابر احتياط واجب بايد دستها روی ابروها هم كشيده شود. چهارم: كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ.

    مساله شماره(701) تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارند.

Powered by TayaCMS