احکام امر به معروف و نهى از منکر (توضيح المسائل امام خميني)

احکام امر به معروف و نهى از منکر (توضيح المسائل امام خميني)

کتاب امر به معروف و نهى از منکر

2786 امر به معروف و نهى از منکر با شرايط‌ى که ذکر خواهد شد، واجب است، و ترک آن معصيت است. و در مستحبات و مکروهات، امر و نهى مستحب است.

2787 امر به معروف و نهى از منکر واجب کفايى مى‌باشد، و در صورتى که بعضى‌از مکلفين قيام به آن مى‌کنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منکر موقوف بر اجتماع جمعى از مکلفين باشد، واجب است اجتماع کنند.

2788 اگر بعضى امر و نهى کنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند که امر آنها يا نهى آنها مؤثر است، واجب است امر و نهى کنند.

2789 بيان مسأله شرعيه کفايت نمى‌کند در امر به معروف و نهى از منکر، بلکه‌بايد مکلف امر و نهى کند. مگر آنکه مقصود از امر به معروف و نهى از منکر، از بيان حکم شرعى حاصل شود، و يا طرف مقابل از آن، امر و نهى بفهمد.

2790 در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت معتبر نيست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS