زکات فطره (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

زکات فطره (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

زکاة فطره

مسأله 1999 :

کسى که موقع غروب شب عيد, بالغ و عاقل است و فقير و بنده کس ديگر نيست , بايد براى خودش و کسانى که نان خور اوهستند, هر نفرى يک صاع که تقريبا سه کيلو است گندم يا جو يا خرما يا کشمش يا برنج يا ذرت يا نان و مانند اينها به مستحق بدهد, و اگرپول يکى از اينها را هم بدهد کافى است .

مسأله 2000 :

کسى که مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و کسبى هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زکاة فطره بر او واجب نيست .

مسأله 2001 :

انسان فطره کسانى را که در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بايد بدهد, کوچک باشند يا بزرگ , مسلمان باشند يا کافر, دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه , در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.

مسأله 2002 :

اگر کسى را که نان خور او است و در شهر ديگر است وکيل کند که از مال او فطره خـود را بـدهـد, چنانچه اطمينان داشته باشدکه فطره را مى دهد, لازم نيست خودش فطره او را بدهد.

مسأله 2003 :

فطره مهمانى که پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مى شود, بر او واجب است .

مسأله 2004 :

واجب بودن فطره مهمانى که پيش از غروب شب عيد بدون رضايت صاحبخانه وارد مى شود و مدتى نزد او مى ماند, محل اشکال است اگرچه احوط دادن است , و همچنين است فطره کسى که انسان را مجبور کرده اند که خرجى او را بدهد.

مسأله 2005 :

فطره مهمانى که بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود, بر صاحبخانه واجب نيست , اگرچه پيش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

مسأله 2006 :

اگر کسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد, زکاة فطره بر او واجب نيست , ولى اگر بيهوش باشد احتياط واجب آن است که زکاة فطره را بدهد.

مسأله 2007 :

اگر پيش از غروب يا مقارن غروب بچه بالغ شود, يا ديوانه عاقل گردد, يا فقير غنى شود, در صورتى که شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد, بايد زکاة فطره را بدهد.

مسأله 2008 :

کسى که موقع غروب شب عيد فطر, زکاة فطره بر او واجب نيست , اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود, مستحب است زکاة فطره را بدهد.

مسأله 2009 :

کافرى که بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده , فطره بر او واجب نيست .

ولى مسلمانى که شيعه نبوده , اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود, بايد زکاة فطره را بدهد.

مسأله 2010 :

کسى که فقط به اندازه يک صاع که تقريبا سه کيلو است گندم و مانند آن را دارد, مـستحب است زکاة فطره را بدهد, وچنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مـى تواند به قصد فطره , آن يک صاع را به يکى از عيالاتش بدهد, و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد, و همچنين تا به نفر آخر برسد, و بهتر است نفر آخر چيزى را که مى گيرد به کسى بدهد که از خودشان نباشد, و اگر يکى از آنها صغير باشد, ولى او به جاى او مى گيرد, و احتياط آن است که چيزى را که براى صغير گرفته به کسى ندهد.

مسأله 2011 :

اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود يا کسى نان خور او حساب شود, واجب نيست فطره او را بدهد, اگرچه مستحب است فطره کسانى را که بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد نان خور او حساب مى شوند بدهد.

مسأله 2012 :

اگـر انـسـان نـان خور کسى باشد و پيش از غروب يا مقارن غروب نان خور کس ديـگرشود, فطره او بر کسى که نان خور او شده واجب است , مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود, بايد شوهرش فطره او را بدهد.

مسأله 2013 :

کسى که ديگرى بايد فطره او را بدهد, واجب نيست فطره خود را بدهد, و فرقى هم نيست بداند که آن ديگرى فطره او رامى دهد يا نداند.

مسأله 2014 :

اگـر فـطره انسان بر کسى واجب باشد و او فطره را ندهد, بر خود انسان واجب نمى شود.

مسأله 2015 :

اگر کسى که فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد, از کسى که فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود.

مسأله 2016 :

زنى که شوهرش مخارج او را نمى دهد, چنانچه نان خور کس ديگر باشد, فطره اش بر آن کس واجب است , و اگر نان خورکس ديگر نيست , در صورتى که فقير نباشد بايد فطره خود را بدهد.

مسأله 2017 :

کسى که سيد نيست , نمى تواند به سيد فطره بدهد حتى اگر سيدى نان خور او باشد, نمى تواند فطره او را به سيد ديگرى بدهد.

مسأله 2018 :

فطره طفلى که از مادر يا دايه شير مى خورد, بر کسى است که مخارج مادر يا دايه را مـى دهد, ولى اگر مادر يا دايه مخارج خودرا از مال طفل بر مى دارد, فطره طفل بر کسى واجب نيست .

مسأله 2019 :

انسان اگرچه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد, بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مسأله 2020 :

اگر انسان کسى را اجير نمايد و شرط کند که مخارج او را بدهد, بايد فطره او را هم بـدهد, ولى چنانچه شرط کند که مقدارمخارج او را بدهد مثلا پولى براى مخارجش بدهد, واجب نيست فطره او را بدهد.

مسأله 2021 :

اگر کسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد, بايد فطره او وعيالاتش را از مال او بدهند, ولى اگر پيش از غروب بميرد, واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

زکات فطره

No image

زکات فطره

No image

زکات فطره

Powered by TayaCMS