عده طلاق (امام خمینی (ره))

عده طلاق (امام خمینی (ره))

عده طلاق

مساله 2510 :

زنى که نه سالش تمام نشده و زن يائسه عده ندارد، يعنى اگر چه شوهرش با او نزديکى کرده باشد، بعد از طلاق مى‌تواند فورا شوهر کند.

مساله 2511 :

زنى که نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديکى کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عده نگهدارد يعنى بعد از آن که در پاکى طلاقش داد، به قدرى صبر کند که دوبار حيض ببيند و پاک شود و همين که حيض سوم را ديد، عده او تمام مى‌شود و مى‌تواند شوهر کند، ولى اگر پيش از نزديکى کردن با او طلاقش دهد، عده ندارد، يعنى مى‌تواند بعد از طلاق فورا شوهر کند.

مساله 2512 :

زنى که حيض نمى‌بيند اگر در سن زنهايى باشد که حيض مى‌بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديکى کردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده نگهدارد.

مساله 2513 :

زنى که عده او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، بايد سه ماه هلالى يعنى از موقعى که ماه ديده مى‌شود تا سه ماه عده نگهدارد، و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز کسرى ماه اول را از ماه چهارم عده نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بيست و نه روز باشد، بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، و احتياط مستحب آن است که از ماه چهارم بيست و يک روز عده نگهدارد تا با مقدارى که از ماه اول عده نگهداشته سى روز شود.

مساله 2514 :

اگر زن آبستن را طلاق دهند، عده‌اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه او است، بنابر اين اگر مثلا يک ساعت بعد از طلاق بچه او به دنيا آيد، عده‌اش تمام مى‌شود.

مساله 2515 :

زنى که نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر صيغه شود، مثلا يک ماهه يا يک ساله، چنانچه شوهرش با او نزديکى نمايد و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد، در صورتى که حيض مى‌بيند، بايد به مقدار دو حيض و اگر حيض نمى‌بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر کردن خوددارى نمايد.

مساله 2516 :

ابتداى عده طلاق از موقعى است که خواندن صيغه طلاق تمام مى‌شود، چه زن بداند طلاقش داده‌اند يا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد که او را طلاق داده‌اند، لازم نيست دوباره عده نگهدارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS