دستور تیمم بدل از وضو یا غسل (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

دستور تیمم بدل از وضو یا غسل (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

مسأله 708 :

در تیمم بدل از وضو یا غسل چهار چیز واجب است:
اول:
نیت؛
دوم:
زدن یا قرار دادن کف دو دست بر چیزی که تیمم به آن صحیح است؛ و احتیاط مستحب آن است که کف هر دو دست با هم به زمین زده شود.
سوم:
کشیدن کف هر دو دست به پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر می‌روید، تا ابروها و بالای بینی و احتیاطاً باید دستها روی ابروها هم کشیده شود.
چهارم:
کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ.

مسأله 709 :

احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل، به این ترتیب به جا آورد:
یک مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دستها را مسح کند؛ و از این بهتر آن است که دو مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد و سپس دو مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دستها را مسح کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS