احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

مسأله 2633 :

خوردن گوشت مرغ خانگى و کبوتر و اقسام گنجشک حلال است , و بلبل و سار و چـکـاوک از قـسم گنجشک است , وشب پره و طاووس و جميع انواع کلاغ و هر پرنده اى که مثل شـاهـين و عقاب و باز چنگال دارد يا هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد, حرام است , و همچنين هر مرغى که چينه دان و سنگدان و خار پشت پا ندارد مگر آنکه بال زدنش از صاف نگهداشتن بالش بيشتر باشد, و خوردن گوشت پرستوک و هدهد مکروه است .

مسأله 2634 :

اگـر چـيـزى را کـه روح دارد, از حيوان زنده جدا نمايند, مثلا دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند, نجس و حرام مى باشد.

مسأله 2635 :

بعضى از اجزاء حيوانات حلال گوشت بى اشکال حرام , و بعضى بنابر احتياط واجب حرام است , و مجموع آنها چهارده چيزاست : 1 خون .

2 فضله .

3 نرى .

4 فرج .

5 بچه دان .

6 غدد که آن را دشول مى گويند.

7 تـخـم که آن را دنبلان مى گويند.

8 چيزى که در مغز کله است و به شکل نخود مى باشد.

9 مـغز حرام که در ميان تيره پشت است .

10 پى که در دو طرف تيره پشت است .

11 زهره دان .

12 سپرز ( طحال ).

13 بول دان ( مثانه ).

14 حدقه چشم .

ولى ظاهر اين است که در پرندگان بجز خون و فضله و زهره دان و سپرز و دنبلان , از چيزهائى که ذکر شد وجود ندارد.

مسأله 2636 :

خـوردن بـول شـتر حلال است , و اجتناب از بول ساير حيوانات حلال گوشت و همچنين ساير چيزهائى که طبع از آنها متنفراست احوط و اولى است .

مسأله 2637 :

خوردن خاک حرام است , و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه اشکال نـدارد, و خـوردن کمى از تربت حضرت سيدالشهداء (ع ) براى استشفاء جايز است , و بهتر اين است که تربت را در مقدارى از آب مثلا حل نمايند که مستهلک شود و بعدا آن آب رابياشامند.

مسأله 2638 :

فـرو بردن آب بينى و خلط سينه که در دهان آمده حرام نيست .

و نيز فرو بردن غذائى که موقع خلال کردن , از لاى دندان بيرون مى آيد, اشکال ندارد.

مسأله 2639 :

خوردن چيزى که موجب مرگ مى شود يا براى انسان ضرر کلى دارد حرام است .

مسأله 2640 :

خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است , و اگر کسى آنها را وطى ( نزديکى ) کـنـد, خـود و نـسـلشان حرام مى شوند وبول و سرگين آنها نجس مى شود و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند.

و بر واطى لازم است قيمتش را به صاحبش بدهد, و اگر با حـيوان حلال گوشتى مانند گاو و گوسفند نزديکى کنند, بول و سرگين آنها نجس مى شود و خـوردن گـوشـت و آشـامـيدن شير آنهاهم حرام است , و همچنين است نسل آنها, و بايد فورا آن حيوان را بکشند و بسوزانند, و کسى که با آن وطى کرده , پول آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2641 :

بـزغاله و بره شير خوار اگر از خوک به مقدارى که گوشت و استخوانشان قوت بگيرد, شير بخورند, خود و نسلشان حرام مى شوند, و در صورتى که مقدار شير خوردن کمتر از آن بـاشد لازم است استبراء شوند و پس از آن حلال مى گردند, و استبراء آنها اين است که هفت روز از پستان بز يا گوسفند شير بخورند, و اگر حاجت به شير نداشتند هفت روز علف بخورند, و حيوان نجاست خوار نيز خوردن گوشتش حرام است , و چنانچه استبرائش نمايند حلال مى شود, و کيفيت استبراء آن در مسأله ( 226 ) بيان شد.

مسأله 2642 :

آشاميدن شراب , حرام , و در بعضى از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است و اگـر کـسـى آن را حـلال بـدانـد کافر است .

ازحضرت امام جعفر صادق (ع ) روايت شده است که فرمودند: شراب , ريشه بديها و منشا گناهان است و کسى که شراب مى خورد عقل خودرا از دست مـى دهـد و در آن موقع خدا را نمى شناسد و از هيچ گناهى باک ندارد, و احترام هيچ کس را نگه نـمـى دارد, و حق خويشان نزديک رارعايت نمى کند, و از زشتيهاى آشکار رو نمى گرداند, و روح ايمان و خدا شناسى از بدن او بيرون مى رود, و روح ناقص خبيثى که از رحمت خدادور است در او مـى مـاند, و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت مى کنند, و تا چهل روز نماز او قبول نـمـى شـود, و روز قـيـامـت روى اوسـياه است , و زبان از دهانش بيرون مى آيد, و آب دهان او به سينه اش مى ريزد, و فرياد تشنگى او بلند است .

مسأله 2643 :

نـشستن سر سفره اى که در آن شراب مى خورند, اگر انسان يکى از آنان حساب شود, حرام , و چيز خوردن از آن سفره نيزحرام است .

مسأله 2644 :

بـر هـر مـسلمان واجب است مسلمان ديگرى را که نزديک است از گرسنگى يا تشنگى بميرد, نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS