آداب آشامیدن (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

آداب آشامیدن (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

آداب آشاميدن

مسأله 2647 :

آداب آشاميدن چند چيز است : اول آب را به طور مکيدن بياشامد.

دوم در روز ايستاده آب بخورد.

سوم پيش از آشاميدن آب بسم اللّه و بعد از آن الحمد للّه بگويد.

چهارم به سه نفس آب بياشامد.

پنجم از روى ميل آب بياشامد.

شـشـم بـعـد از آشـامـيدن آب حضرت ابى عبداللّه (ع ) و اهل بيت ايشان را ياد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS