حج و شرایط آن (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

حج و شرایط آن (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

حج و شرايط آن

مسأله 1733 :

«حج» يعنى زيارت خانه خدا و انجام اعمالى که آنها را مناسک حج مى نامند ودر تمام عمر يک بار برهمه کسانى که داراى شرايط زير باشند واجب است:

1ـ بالغ بودن 2ـ عاقل بودن 3ـ با انجام حج، عمل واجب ديگرى که مهمتر از حج است ترک نشود ياکار حرامى که اهمّيّتش درشرع بيشتراست بجانياورد. 4ـ استطاعت و آن بچند چيز حاصل مى شود: 1ـ داشتن زادوتوشه راه و آنچه در سفرش به آن محتاج است و مرکب سوارى مورد نياز، يا مالى که بتواند به وسيله آن، اينها را به دست آورد. 2ـ نبودن مانعى در راه و عدم وجود ترس از خطرو ضرر بر جان و عرض و مال خويش، که اگر راه بسته است يا ترس از خطرىوجود دارد حج بر او واجب نيست، ولى اگر راه ديگرى دارد هر چند دورتراست لازم است از آن راه به حج رود. 3ـ توانايى جسمانى بر انجام مناسک حج 4ـ داشتن وقت کافى براى رسيدن به مکّه و انجام مناسک 5ـ داشتن مخارج کسانى که خرج آنها بر او شرعاً يا عرفاً لازم است. 6ـ داشتن مال يا کسب و کارى که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگى کند.

Powered by TayaCMS